ระบบสารสนเทศสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา


ระบบหนังสือราชการออนไลน์ (E-Office)

Image

ระบบงบประมาณออนไลน์ (E-Budget)

Image

ระบบบุคลากรออนไลน์ (E-person)

Image

ระบบบสลิปเงินเดือนออนไลน์

Image

ระบบผู้จบหลักสูตรโรงเรียนผู้ใหญ่ (E-Register)

Image

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (DMIS60)

Image

ระบบนักเรียนออกกลางคันกระทรวงศึกษาธิการ

Image

ระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ กศน.จ.พะเยา

Image

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาและภาคีเครือข่าย

Image

ศูนย์กระจายสื่อการศึกษาออนไลน์

Image