การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

   
สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
โทร. 0-54-887-065
fax.0-5488-7062