วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
25 กันยายน 2563
  การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563  ศูนย์ กศน.อ.จุน
25 กันยายน 2563
  เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ศูนย์ กศน.อ.จุน
25 กันยายน 2563
  ขอส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา  ศูนย์ กศน.อ.ปง
25 กันยายน 2563
  ส่งรายชื่อการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี63  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
24 กันยายน 2563
  การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563  ศูนย์ กศน.อ.ปง
24 กันยายน 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
23 กันยายน 2563
  การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ของก  ศูนย์ กศน.อ.ปง
23 กันยายน 2563
  รับตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ปง
23 กันยายน 2563
  การของบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
23 กันยายน 2563
  การรายงานตัวข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  ศูนย์ กศน.อ.จุน
23 กันยายน 2563
  รายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
23 กันยายน 2563
  ขอส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงระบบ GMIS  ศูนย์ กศน.อ.จุน
23 กันยายน 2563
  แบบฟอร์มการนำส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
22 กันยายน 2563
  สรุปผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดที่สำคัญในรอบเดือน  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
22 กันยายน 2563
  การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
22 กันยายน 2563
  ส่งสรุปผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด ที่สำคัญในรอบเดือน  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
18 กันยายน 2563
  แจ้งการเลื่อนการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนานักศึกษา กศน.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอจุน ในการน้อมน  ศูนย์ กศน.อ.จุน
16 กันยายน 2563
  ขอส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงระบบ GMIS  ศูนย์ กศน.อ.จุน
16 กันยายน 2563
  ขออนุญาตลาพักผ่อน  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
15 กันยายน 2563
  ส่งแบบแสดงความคิดเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาในการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง  ศูนย์ กศน.อ.จุน
08 กันยายน 2563
  ส่งแบบตอบรับ การประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน.พรีเมี  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
31 สิงหาคม 2563
  ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกฐินพระราชทาน ประจำปี2563  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
31 สิงหาคม 2563
  ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
31 สิงหาคม 2563
  รายงานการสำรวจข้อมูลการลงทะเบียนของสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2-2563  ศูนย์ กศน.อ.ปง
26 สิงหาคม 2563
   ขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
25 สิงหาคม 2563
  การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
25 สิงหาคม 2563
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
25 สิงหาคม 2563
  ขอความอนุเคราะห์รถโมบายและวิทยากรให้ความรู้  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
24 สิงหาคม 2563
  แบบตอบรับการเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้ายภัยยาเสพติด (ย.อส) จ.พะเยา  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
21 สิงหาคม 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
21 สิงหาคม 2563
  ขออนุญาตใช้รถยนต์ สนง.กศน.จังหวัดพะเยา  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
21 สิงหาคม 2563
  ขอส่งแบบตอบรับการเป็นวิทยากร  ศูนย์ กศน.อ.ปง
21 สิงหาคม 2563
  ขอรับการสนับสนุนวิทยากร  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
17 สิงหาคม 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
17 สิงหาคม 2563
  ส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
14 สิงหาคม 2563
  ส่งเอกสารเร่งติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
13 สิงหาคม 2563
  การพัฒนาอาชีพทดแทนให้ประชาชนช่วงภัยแล้งในพื้นที่สถานการณ์ภัยแล้ง ๒๓ จังหวัด  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
13 สิงหาคม 2563
  เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
13 สิงหาคม 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
13 สิงหาคม 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
11 สิงหาคม 2563
  เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
05 สิงหาคม 2563
  ส่งแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
04 สิงหาคม 2563
  ขอเรียนเชิญเป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายยุวกาชาด  ศูนย์ กศน.อ.ปง
29 กรกฎาคม 2563
  การติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวไรโคโรน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
23 กรกฎาคม 2563
  ขอติดตามเรื่องการเบิกโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร กศน.อำเภอจุน (งบลงทุน)  ศูนย์ กศน.อ.จุน
17 กรกฎาคม 2563
  รายงานการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
17 กรกฎาคม 2563
  การรายงานผลการรักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
16 กรกฎาคม 2563
  รายงานการตอบแบบสำรวจข้อมูลรถราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
16 กรกฎาคม 2563
  ส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ล่าสุด  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
16 กรกฎาคม 2563
  ส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ล่าสุด  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
16 กรกฎาคม 2563
  ส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ล่าสุด  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
16 กรกฎาคม 2563
  ส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ล่าสุด  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
16 กรกฎาคม 2563
  ส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
10 กรกฎาคม 2563
  ตอบข้อมูลรถราชการเพ่ิมเติม  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
10 กรกฎาคม 2563
  ขอส่งแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
10 กรกฎาคม 2563
  รายงานข้อมูลรายชื่อผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กและเยาวชน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
08 กรกฎาคม 2563
  ส่งหลักฐานการลาของข้าราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
03 กรกฎาคม 2563
  แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
02 กรกฎาคม 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
30 มิถุนายน 2563
  การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
30 มิถุนายน 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
29 มิถุนายน 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
29 มิถุนายน 2563
  ขอส่งแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ปง
29 มิถุนายน 2563
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
26 มิถุนายน 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
26 มิถุนายน 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
24 มิถุนายน 2563
  รายงานแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
24 มิถุนายน 2563
  รายงานแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
22 มิถุนายน 2563
  การนิเทศติดตามผลแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงาน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
19 มิถุนายน 2563
  การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่๕  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
19 มิถุนายน 2563
  ส่งแบบคำร้องขอตัดโอนตำแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
18 มิถุนายน 2563
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนาย  ศูนย์ กศน.อ.ปง
17 มิถุนายน 2563
  ขอเปลี่ยนแปลงผู้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าพัสดุ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
11 มิถุนายน 2563
  บุคลากรในสังกัดไม่มาปฎิบัติราชการติดต่อกัน 7 วัน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
05 มิถุนายน 2563
  การปฎิบัติงานของบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอเชียงคำ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
04 มิถุนายน 2563
  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงคำ ขอยกเลิกลากิจส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
04 มิถุนายน 2563
  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการผลิตผ้าของสตรีภูซาง จังหวัดพะเยา  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
01 มิถุนายน 2563
  ขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
01 มิถุนายน 2563
  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงคำ ขอลากิจส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
27 พฤษภาคม 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
27 พฤษภาคม 2563
  ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลข้าราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
27 พฤษภาคม 2563
  ขอส่งแผนการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 - 4  ศูนย์ กศน.อ.ปง
27 พฤษภาคม 2563
  สำรวจข้อมูลข้าราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
27 พฤษภาคม 2563
  ขออนุญาตลาพักผ่อน  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
26 พฤษภาคม 2563
  ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพิ่มเติม  ศูนย์ กศน.อ.ปง
26 พฤษภาคม 2563
  ส่งข้อมูลความต้องการในการซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ฯ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
26 พฤษภาคม 2563
  สำรวจข้อมูลข้าราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
25 พฤษภาคม 2563
  ส่งแผนการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ ไตรมาส 3-4  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
25 พฤษภาคม 2563
  สำรวจข้อมูลข้าราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
21 พฤษภาคม 2563
  ข้อมูลความต้องการในการซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ที่คาดว่าจะซื้อในปี2563  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
20 พฤษภาคม 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
19 พฤษภาคม 2563
  แบบสำรวจข้อมูลการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
18 พฤษภาคม 2563
  ให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
18 พฤษภาคม 2563
  การจัดจ้างบุคลากรจ้างเหมาบริการด้วยเงินงบอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ศูนย์ กศน.อ.จุน
15 พฤษภาคม 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
07 พฤษภาคม 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
07 พฤษภาคม 2563
  ส่งแผนพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
01 พฤษภาคม 2563
  ขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
01 พฤษภาคม 2563
  ขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน เมษายน 2563  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
29 เมษายน 2563
  ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานงบอุดหนุน ค่าจัดกิจกรรมคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 2/  ศูนย์ กศน.อ.จุน