วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
25 พฤศจิกายน 2563
  มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพะเยาตลอดทั้งปี  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
24 พฤศจิกายน 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
24 พฤศจิกายน 2563
  ย้ายและเเต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.จุน
24 พฤศจิกายน 2563
  การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของจังหวัดพะเยา ประจำปี 2564 - 2565  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
23 พฤศจิกายน 2563
  ข้อมูลในการเข้าถึงบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ศูนย์ กศน.อ.ปง
17 พฤศจิกายน 2563
  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
16 พฤศจิกายน 2563
  รับตัวพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  ศูนย์ กศน.อ.ปง
16 พฤศจิกายน 2563
  การดำเนินการจัดทำสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
13 พฤศจิกายน 2563
  ขอใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
11 พฤศจิกายน 2563
  รายงานตัวพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
11 พฤศจิกายน 2563
  รายงานตัวพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
10 พฤศจิกายน 2563
  รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ศูนย์ กศน.อ.ปง
09 พฤศจิกายน 2563
  ขอความอนุเคราะห์ใช้รถตู้  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
07 พฤศจิกายน 2563
  สั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน. 2564)  ศูนย์ กศน.อ.ปง
02 พฤศจิกายน 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว New  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
02 พฤศจิกายน 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
02 พฤศจิกายน 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
02 พฤศจิกายน 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
02 พฤศจิกายน 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
02 พฤศจิกายน 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
02 พฤศจิกายน 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
02 พฤศจิกายน 2563
  รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมช  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
30 ตุลาคม 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
30 ตุลาคม 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
30 ตุลาคม 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
27 ตุลาคม 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
27 ตุลาคม 2563
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
27 ตุลาคม 2563
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
27 ตุลาคม 2563
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
26 ตุลาคม 2563
  แจ้งความประสงค์เข้าใช้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป  ศูนย์ กศน.อ.ปง
26 ตุลาคม 2563
  ส่งรายชื่อผู้ประกันตนรับการฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
22 ตุลาคม 2563
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาใช้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
20 ตุลาคม 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
20 ตุลาคม 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
16 ตุลาคม 2563
  การสำรวจข้อมูลการจัดทำโครงการ / กิจกรรม เรื่อง "โคก หนอง นา " โมเดล  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
14 ตุลาคม 2563
  การสำรวจข้อมูลการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เรื่อง "โคก หนอง นา" โมเดล  ศูนย์ กศน.อ.จุน
14 ตุลาคม 2563
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
14 ตุลาคม 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
12 ตุลาคม 2563
  ขออนุเคราะห์แต่งตั้งข้าราชการครูฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
07 ตุลาคม 2563
  รับตัวพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ศูนย์ กศน.อ.ปง
07 ตุลาคม 2563
  ส่งตัวพนักงานราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
05 ตุลาคม 2563
  รายงานผลการดำเนินงานการพัมนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2563  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
05 ตุลาคม 2563
  การส่งตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
05 ตุลาคม 2563
  การส่งตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
05 ตุลาคม 2563
  แก้ไขรายชื่อคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
28 กันยายน 2563
  การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
25 กันยายน 2563
  การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563  ศูนย์ กศน.อ.จุน
25 กันยายน 2563
  เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ศูนย์ กศน.อ.จุน
25 กันยายน 2563
  ขอส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา  ศูนย์ กศน.อ.ปง
25 กันยายน 2563
  ส่งรายชื่อการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี63  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
24 กันยายน 2563
  การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563  ศูนย์ กศน.อ.ปง
24 กันยายน 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
23 กันยายน 2563
  การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ของก  ศูนย์ กศน.อ.ปง
23 กันยายน 2563
  รับตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ปง
23 กันยายน 2563
  การของบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
23 กันยายน 2563
  การรายงานตัวข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  ศูนย์ กศน.อ.จุน
23 กันยายน 2563
  รายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
23 กันยายน 2563
  ขอส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงระบบ GMIS  ศูนย์ กศน.อ.จุน
23 กันยายน 2563
  แบบฟอร์มการนำส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
22 กันยายน 2563
  สรุปผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดที่สำคัญในรอบเดือน  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
22 กันยายน 2563
  การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
22 กันยายน 2563
  ส่งสรุปผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด ที่สำคัญในรอบเดือน  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
18 กันยายน 2563
  แจ้งการเลื่อนการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนานักศึกษา กศน.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอจุน ในการน้อมน  ศูนย์ กศน.อ.จุน
16 กันยายน 2563
  ขอส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงระบบ GMIS  ศูนย์ กศน.อ.จุน
16 กันยายน 2563
  ขออนุญาตลาพักผ่อน  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
15 กันยายน 2563
  ส่งแบบแสดงความคิดเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาในการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง  ศูนย์ กศน.อ.จุน
08 กันยายน 2563
  ส่งแบบตอบรับ การประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน.พรีเมี  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
31 สิงหาคม 2563
  ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกฐินพระราชทาน ประจำปี2563  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
31 สิงหาคม 2563
  ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
31 สิงหาคม 2563
  รายงานการสำรวจข้อมูลการลงทะเบียนของสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2-2563  ศูนย์ กศน.อ.ปง
26 สิงหาคม 2563
   ขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
25 สิงหาคม 2563
  การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
25 สิงหาคม 2563
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
25 สิงหาคม 2563
  ขอความอนุเคราะห์รถโมบายและวิทยากรให้ความรู้  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
24 สิงหาคม 2563
  แบบตอบรับการเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้ายภัยยาเสพติด (ย.อส) จ.พะเยา  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
21 สิงหาคม 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
21 สิงหาคม 2563
  ขออนุญาตใช้รถยนต์ สนง.กศน.จังหวัดพะเยา  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
21 สิงหาคม 2563
  ขอส่งแบบตอบรับการเป็นวิทยากร  ศูนย์ กศน.อ.ปง
21 สิงหาคม 2563
  ขอรับการสนับสนุนวิทยากร  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
17 สิงหาคม 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
17 สิงหาคม 2563
  ส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
14 สิงหาคม 2563
  ส่งเอกสารเร่งติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
13 สิงหาคม 2563
  การพัฒนาอาชีพทดแทนให้ประชาชนช่วงภัยแล้งในพื้นที่สถานการณ์ภัยแล้ง ๒๓ จังหวัด  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
13 สิงหาคม 2563
  เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
13 สิงหาคม 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
13 สิงหาคม 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
11 สิงหาคม 2563
  เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
05 สิงหาคม 2563
  ส่งแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
04 สิงหาคม 2563
  ขอเรียนเชิญเป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายยุวกาชาด  ศูนย์ กศน.อ.ปง
29 กรกฎาคม 2563
  การติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวไรโคโรน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
23 กรกฎาคม 2563
  ขอติดตามเรื่องการเบิกโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร กศน.อำเภอจุน (งบลงทุน)  ศูนย์ กศน.อ.จุน
17 กรกฎาคม 2563
  รายงานการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
17 กรกฎาคม 2563
  การรายงานผลการรักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
16 กรกฎาคม 2563
  รายงานการตอบแบบสำรวจข้อมูลรถราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
16 กรกฎาคม 2563
  ส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ล่าสุด  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
16 กรกฎาคม 2563
  ส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ล่าสุด  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
16 กรกฎาคม 2563
  ส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ล่าสุด  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
16 กรกฎาคม 2563
  ส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ล่าสุด  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
16 กรกฎาคม 2563
  ส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
10 กรกฎาคม 2563
  ตอบข้อมูลรถราชการเพ่ิมเติม  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน