วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
13 ธันวาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
12 ธันวาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
11 ธันวาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
09 ธันวาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
03 ธันวาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
02 ธันวาคม 2562
  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
02 ธันวาคม 2562
  ขออนุเคราะห์บุคลากร  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
26 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการโดยใช้รถจักรยานยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.ปง
26 พฤศจิกายน 2562
  การส่งข้อมูลนักศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
22 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
22 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
21 พฤศจิกายน 2562
  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการจัดทำแผน/โครงการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
19 พฤศจิกายน 2562
  ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการค่ายปรับพื้นฐานการเรียนรู้ กศน.อำเภอปง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
19 พฤศจิกายน 2562
  การลาออกของบุคลากรประเภทจ้างเหมาบริการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
19 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุมัติการเลื่อนกำหนดการดำเนินโครงการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
19 พฤศจิกายน 2562
  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมจัดทำแผนโครงงาน  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
19 พฤศจิกายน 2562
  ส่งรายงานข้อมูลสถานศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
19 พฤศจิกายน 2562
  ตอบรับเข้าร่วมประชุม  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
18 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
18 พฤศจิกายน 2562
  ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งยิ่งช้างเผือก  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
18 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
15 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
15 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
15 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
14 พฤศจิกายน 2562
  การเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการจัดการข้อมูลทะเบียนนักศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
14 พฤศจิกายน 2562
  รายงานการสำรวจข้อมูลการลงนามMOU  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
07 พฤศจิกายน 2562
  การสั่งจองสมุดบันทึก  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
07 พฤศจิกายน 2562
  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุประจำปี 63  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
06 พฤศจิกายน 2562
  การสำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
05 พฤศจิกายน 2562
  สั่งจองสมุดบันทึกไดอารี่ กศน.63  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
04 พฤศจิกายน 2562
  สั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน. 2563)  ศูนย์ กศน.อ.ปง
01 พฤศจิกายน 2562
  ส่งแบบสำรวจและยืืนยันความพร้อมในการอบรมผู้ดูแลสูงอายุ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
31 ตุลาคม 2562
  ขออนุญาตลาพักผ่อน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
30 ตุลาคม 2562
  การขยายผลการเรียนรู้ด้านเพศศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
28 ตุลาคม 2562
  รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๒  ศูนย์ กศน.อ.ปง
27 ตุลาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
27 ตุลาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
25 ตุลาคม 2562
  ส่งแบบสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ปี 2563  ศูนย์ กศน.อ.จุน
25 ตุลาคม 2562
  ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
25 ตุลาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
25 ตุลาคม 2562
  ตอบรับการเข้าร่วมรับเสด็จฯ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
24 ตุลาคม 2562
  การสำรวจและยีนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ปรพจำปีงบประมาณ 2563  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
24 ตุลาคม 2562
  แจ้งเปลี่ยนสถานที่ฝึกอบรม  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
24 ตุลาคม 2562
  แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
22 ตุลาคม 2562
  ขอส่งข้อมูลการจัดทำหนังสือ "ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2562"  ศูนย์ กศน.อ.ปง
22 ตุลาคม 2562
  ขอส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุม  ศูนย์ กศน.อ.ปง
22 ตุลาคม 2562
  การจัดทำหนังสือ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
22 ตุลาคม 2562
  เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2562  ศูนย์ กศน.อ.จุน
22 ตุลาคม 2562
  ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
21 ตุลาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
16 ตุลาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
15 ตุลาคม 2562
  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
11 ตุลาคม 2562
  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของจังหวัดชายแดนกับท้องถิ่น  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
10 ตุลาคม 2562
  รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการใช่จ่ายเงินงบประมาณตามแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครง  ศูนย์ กศน.อ.ปง
10 ตุลาคม 2562
  เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่พัสดุ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
10 ตุลาคม 2562
  ส่งแผนการใช้เงินอุดหนุน  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
10 ตุลาคม 2562
  ส่งหลักฐานขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านประจำเดือน กันยายน 2562  ศูนย์ กศน.อ.จุน
07 ตุลาคม 2562
  การตรวจกระดาษคำตอบการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2562  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
04 ตุลาคม 2562
  การสำรวจข้อมูลในการกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขอัตราแรกบรรจุข้าราชการครู  ศูนย์ กศน.อ.ปง
04 ตุลาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
03 ตุลาคม 2562
  ขอจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
03 ตุลาคม 2562
  ส่งรายงานข้อมูลด้านการอ่าน  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
02 ตุลาคม 2562
  รายงานการใช้ใบเสร็จ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
02 ตุลาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
30 กันยายน 2562
  รายงานสถิติข้อมูลด้านส่งเสริมการอ่านไตรมาส 3และ4  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
30 กันยายน 2562
  แจ้งการจ้างเหมาบริการ ครูศูนย์การเรียนชุมชน (สอนผู้พิการ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ศูนย์ กศน.อ.จุน
30 กันยายน 2562
  ขอจ้างบุคลากรตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชนฯ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
30 กันยายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
30 กันยายน 2562
  ขอความอนุเคราะห์จัดจ้างเหมาเอกชนบุคคลธรรมดาต่อเนื่องในงบประมาณ 2563  ศูนย์ กศน.อ.ปง
30 กันยายน 2562
  แจ้งการจ้างเหมาบริการ โดยใช้เงินงบประมาณผลผลิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2563  ศูนย์ กศน.อ.จุน
30 กันยายน 2562
  ส่งแผนการใช้จ่ายเงินงบเงินอุดหนุน (พักเบิก) ประจำปี 2562  ศูนย์ กศน.อ.จุน
24 กันยายน 2562
  การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคลประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1  ศูนย์ กศน.อ.จุน
24 กันยายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
23 กันยายน 2562
  ขอนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
23 กันยายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
23 กันยายน 2562
  รายงานนักศึกษาซ้ำซ้อน 1/62  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
21 กันยายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
20 กันยายน 2562
  ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกผู้บริหาร ครู บุคลากร ภาคีเครือข่ายดีเด่น ประจำปี 2562  ศูนย์ กศน.อ.จุน
20 กันยายน 2562
  ส่งผลงานเข้ารับคัดเลือกการประเมินบุคลากรดีเด่น 62  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
20 กันยายน 2562
  ขอส่งการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
20 กันยายน 2562
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
20 กันยายน 2562
  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
20 กันยายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
20 กันยายน 2562
  การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
20 กันยายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
20 กันยายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
20 กันยายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
16 กันยายน 2562
  ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ "การจัดการเรียนรู้ทันเทคโนโลยีและดิจิทัล"  ศูนย์ กศน.อ.ปง
16 กันยายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
12 กันยายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
11 กันยายน 2562
  การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ตามมติคณะรัฐมนตรี  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
10 กันยายน 2562
  การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่1 (พ.ศ.2559-2564) ตามมติคณะรัฐมนตรี  ศูนย์ กศน.อ.จุน
10 กันยายน 2562
  รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีและทักษะชีวิต ประจำปี 2562  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
06 กันยายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
06 กันยายน 2562
  ตอบรับการอบรมกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
05 กันยายน 2562
  ตอบรับเข้าร่วมอบรม  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
03 กันยายน 2562
  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
03 กันยายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
03 กันยายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
02 กันยายน 2562
  ส่งแบบสำรวจรายชื่อพนักงานราชการตรวจสุขภาพประจำปี  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง