วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
02 กรกฎาคม 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
30 มิถุนายน 2563
  การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
30 มิถุนายน 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
29 มิถุนายน 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
29 มิถุนายน 2563
  ขอส่งแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ปง
29 มิถุนายน 2563
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
26 มิถุนายน 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
26 มิถุนายน 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
24 มิถุนายน 2563
  รายงานแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
24 มิถุนายน 2563
  รายงานแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
22 มิถุนายน 2563
  การนิเทศติดตามผลแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงาน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
19 มิถุนายน 2563
  การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่๕  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
19 มิถุนายน 2563
  ส่งแบบคำร้องขอตัดโอนตำแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
18 มิถุนายน 2563
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนาย  ศูนย์ กศน.อ.ปง
17 มิถุนายน 2563
  ขอเปลี่ยนแปลงผู้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าพัสดุ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
11 มิถุนายน 2563
  บุคลากรในสังกัดไม่มาปฎิบัติราชการติดต่อกัน 7 วัน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
05 มิถุนายน 2563
  การปฎิบัติงานของบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอเชียงคำ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
04 มิถุนายน 2563
  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงคำ ขอยกเลิกลากิจส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
04 มิถุนายน 2563
  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการผลิตผ้าของสตรีภูซาง จังหวัดพะเยา  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
01 มิถุนายน 2563
  ขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
01 มิถุนายน 2563
  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงคำ ขอลากิจส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
27 พฤษภาคม 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
27 พฤษภาคม 2563
  ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลข้าราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
27 พฤษภาคม 2563
  ขอส่งแผนการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 - 4  ศูนย์ กศน.อ.ปง
27 พฤษภาคม 2563
  สำรวจข้อมูลข้าราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
27 พฤษภาคม 2563
  ขออนุญาตลาพักผ่อน  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
26 พฤษภาคม 2563
  ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพิ่มเติม  ศูนย์ กศน.อ.ปง
26 พฤษภาคม 2563
  ส่งข้อมูลความต้องการในการซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ฯ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
26 พฤษภาคม 2563
  สำรวจข้อมูลข้าราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
25 พฤษภาคม 2563
  ส่งแผนการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ ไตรมาส 3-4  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
25 พฤษภาคม 2563
  สำรวจข้อมูลข้าราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
21 พฤษภาคม 2563
  ข้อมูลความต้องการในการซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ที่คาดว่าจะซื้อในปี2563  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
20 พฤษภาคม 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
19 พฤษภาคม 2563
  แบบสำรวจข้อมูลการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
18 พฤษภาคม 2563
  ให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
18 พฤษภาคม 2563
  การจัดจ้างบุคลากรจ้างเหมาบริการด้วยเงินงบอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ศูนย์ กศน.อ.จุน
15 พฤษภาคม 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
07 พฤษภาคม 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
07 พฤษภาคม 2563
  ส่งแผนพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
01 พฤษภาคม 2563
  ขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
01 พฤษภาคม 2563
  ขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน เมษายน 2563  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
29 เมษายน 2563
  ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานงบอุดหนุน ค่าจัดกิจกรรมคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 2/  ศูนย์ กศน.อ.จุน
29 เมษายน 2563
  ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานงบอุดหนุน ค่าจัดกิจกรรมคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 2/  ศูนย์ กศน.อ.จุน
29 เมษายน 2563
  ขอจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำปี 2563  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
28 เมษายน 2563
  แจ้งเหตุภัยพิบัติ จากพายุฝน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
28 เมษายน 2563
  โอนเงินหลักประกันสัญญา  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
25 เมษายน 2563
  รายงานการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนา กศน. ตำบล 5 ดี พรีเมียม  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
24 เมษายน 2563
  รายงานการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนา กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ส.  ศูนย์ กศน.อ.ปง
24 เมษายน 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
24 เมษายน 2563
  มาตราการฃ่วยเหลือลูกหนี้ธนาคารออมสิน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
23 เมษายน 2563
  ส่งแบบแจ้งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมมาตราการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคาร  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
23 เมษายน 2563
  ขอสำรวจผูใช้ครูจัดทำข้อมูลพื้นฐาน  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
22 เมษายน 2563
  ขอสำรวจผู้ใช้ครูจัดทำข้อมูลพื้นฐานในปัจจุบันและข้อมูลความต้องการครูในอนาคต  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
22 เมษายน 2563
  แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนพื้นที่การปฏิบัติงาน ของบุคลากร กศน.อำเภอเชียงคำ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
22 เมษายน 2563
  แจ้งเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคาร  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
22 เมษายน 2563
  ขอส่งแบบแจ้งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคาร ที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีห  ศูนย์ กศน.อ.ปง
21 เมษายน 2563
  บุคลากร กศน.อำเภอเชียงคำ ขออนุญาตลาออก  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
21 เมษายน 2563
  แจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคาร ที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่ทมีหนี้ค้างชำระไม่เกิน ๓ เดือนใน  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
21 เมษายน 2563
  การจัดจ้างบุคลากรจ้างเหมาบริการด้วยเงินงบอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ศูนย์ กศน.อ.จุน
21 เมษายน 2563
  ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานระบบบริหารจัดการและสารสนเทศ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
20 เมษายน 2563
  แจ้งมาตรการช่วยเหลือลู้หนี้ของธนาคาร ที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างบชำระไม่เกิน 3 เดือน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
17 เมษายน 2563
  รายงานผลการจัดกิจกรรมวันรักการอ่านประจำปี 2563  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
16 เมษายน 2563
  การเพิ่มจำนวนสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
15 เมษายน 2563
  ขออนุญาตไปฝึกประสบการณ์งานเกษตรธรรมชาติ ณ ศศช.บ้านน้ำปุก อำเภอปง จังหวัดพะเยา  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
13 เมษายน 2563
  ขออนุมัติจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเพิ่ม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ศูนย์ กศน.อ.จุน
10 เมษายน 2563
  หนังสือขอส่งตัวนายสมเกียรติ สักลอ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
09 เมษายน 2563
  แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนพื้นที่การปฎิบัติงานของบุคลากร กศน.อำเภอเชียงคำ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
08 เมษายน 2563
  การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
03 เมษายน 2563
  ขอจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำปี 2563  ศูนย์ กศน.อ.ปง
03 เมษายน 2563
  ขอจ้างเหมาบุคคลภายนอก ประจำปี 2563 (แผ่นต่อ)  ศูนย์ กศน.อ.จุน
03 เมษายน 2563
  ขอจ้างเหมาบุคคลภายนอก ประจำปี 2563  ศูนย์ กศน.อ.จุน
03 เมษายน 2563
  จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกประจำปี 63  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
02 เมษายน 2563
  ขอจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำปี 2563  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
02 เมษายน 2563
  ขอจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2563  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
02 เมษายน 2563
  รับตัวพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯ ประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ครู  ศูนย์ กศน.อ.ปง
01 เมษายน 2563
  ขอจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำปี 2563  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
23 มีนาคม 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
20 มีนาคม 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
20 มีนาคม 2563
  ขออนุญาตตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
19 มีนาคม 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
19 มีนาคม 2563
  สำรวจความต้องการในการจ้างงาน  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
19 มีนาคม 2563
  สำรวจความต้องการในการจ้างงาน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
19 มีนาคม 2563
  สำรวจความต้องการในการจ้างงาน  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
19 มีนาคม 2563
  ส่งแบบสำรวจความต้องการในการจ้างงาน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
19 มีนาคม 2563
  สำรวจความต้องการในการจ้างงาน  ศูนย์ กศน.อ.จุน
19 มีนาคม 2563
  สำรวจความต้องการในการจ้างงาน  ศูนย์ กศน.อ.ปง
19 มีนาคม 2563
  สำรวจความต้องการในการจ้างงาน  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
19 มีนาคม 2563
  สำรวจความต้องการในการจ้างงาน  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
19 มีนาคม 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
17 มีนาคม 2563
  แก้ไขเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตป้องกันป้อนกันภาวะซึมเศร้าและส่งเสริมภาวะซ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
16 มีนาคม 2563
  แบบติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายยกรับมนตรี ฯ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมไวรัสโคโรนา  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
16 มีนาคม 2563
  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่๑ (๑ เมษายน  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
16 มีนาคม 2563
  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1  ศูนย์ กศน.อ.จุน
13 มีนาคม 2563
  บุคลากรกศน.อำเภอเชียงคำ ขออนุญาตลาออกกจากเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
11 มีนาคม 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
10 มีนาคม 2563
  ส่งแบบตอบรับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
10 มีนาคม 2563
  บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมอาชีพของส่วนราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
10 มีนาคม 2563
  ขอความเห็นชอบการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
09 มีนาคม 2563
  ส่งข้อมูลทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
06 มีนาคม 2563
  การสำรวจ ยืนยัยและแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง