วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
16 สิงหาคม 2561
  ส่งเอกสารการประเมินเพื่อคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561  ศูนย์ กศน.อ.ปง
16 สิงหาคม 2561
  ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกการประเมินบุคลากรดีเด่น ประจำปร 2561  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
16 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
16 สิงหาคม 2561
  ส่งผลงานการประเมินบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
16 สิงหาคม 2561
  ขอนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
16 สิงหาคม 2561
  ส่งแบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการประชุมและปฏิบัติการของสถานศึ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
16 สิงหาคม 2561
  ส่งประเมินบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
15 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
15 สิงหาคม 2561
  ขอส่งรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด”ตามพระราชดำริ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
10 สิงหาคม 2561
  ส่งสรุปผลรายงานการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา กศน.อำเภอปง ปีงบประมาณ 2561  ศูนย์ กศน.อ.ปง
09 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
09 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
09 สิงหาคม 2561
  การดำเนินกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการจิตอาสา “ทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเจ้าอยู  ศูนย์ กศน.อ.ปง
08 สิงหาคม 2561
  ขอความอนุเคราห์ข้อมูลคนพิการและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  ศูนย์ กศน.อ.ปง
08 สิงหาคม 2561
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
06 สิงหาคม 2561
  ส่งแบบตอบรับพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.ตำบล ประจำปี ๒๕๖๑  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
06 สิงหาคม 2561
  ส่งข้อมูลคนพิการและรายงานผลการดำเนินโครงการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
06 สิงหาคม 2561
  ขอส่งแบบตอบรับผู้เข้ารับเข็มในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี 2561  ศูนย์ กศน.อ.ปง
06 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
02 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
02 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
01 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
01 สิงหาคม 2561
  ขอลาพักผ่อน  ศูนย์ กศน.อ.จุน
01 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
01 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
01 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
31 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
31 กรกฎาคม 2561
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
26 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.จุน
26 กรกฎาคม 2561
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
26 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
25 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
25 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.จุน
20 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
20 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
20 กรกฎาคม 2561
  ขออนุมัติเลื่อนวันที่และสถานที่จัดโครงการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
18 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
13 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ(แก้ไข)  ศูนย์ กศน.อ.จุน
13 กรกฎาคม 2561
  ส่งแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำงบประมาณ 2561(แก้ไข)  ศูนย์ กศน.อ.จุน
12 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
12 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
12 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
12 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
12 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
11 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
11 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
10 กรกฎาคม 2561
  ขออนญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
10 กรกฎาคม 2561
  ขอเรียนเชิญท่านเป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายอาสายุวกาชาด  ศูนย์ กศน.อ.ปง
09 กรกฎาคม 2561
  การนำข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 และแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสั  ศูนย์ กศน.อ.จุน
09 กรกฎาคม 2561
  ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างความพร้อมชุุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลหลักส  ศูนย์ กศน.อ.จุน
02 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
02 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
02 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
28 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
27 มิถุนายน 2561
  รายงานแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
25 มิถุนายน 2561
  ขอนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
22 มิถุนายน 2561
  การส่งใช้เงินยืมงบอุดหนุนทั่วไป  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
20 มิถุนายน 2561
  รายงานการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561  ศูนย์ กศน.อ.จุน
19 มิถุนายน 2561
  ขอเชิญเข้าร่วมเป็นประธานกล่าวต้อนรับ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
18 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
18 มิถุนายน 2561
  จัดส่งรายชื่อกำลังพลผู้ปฎิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2561  ศูนย์ กศน.อ.จุน
14 มิถุนายน 2561
  ขอเรียนเชิญเป็นประธานโครงการปรับพื้นฐานความรู้ เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียน  ศูนย์ กศน.อ.จุน
12 มิถุนายน 2561
  ขออนุมัติแก้ไขโครงการอบรมประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลชุมชน  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
07 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
07 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
07 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
06 มิถุนายน 2561
  ตอบรับเข้าร่วมโครงการศาสตร์พระราชา  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
05 มิถุนายน 2561
  ส่งแบบประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
05 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
05 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
01 มิถุนายน 2561
  ส่งแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและและปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี จังหวัดพะเยา  ศูนย์ กศน.อ.ปง
31 พฤษภาคม 2561
  รายงานความก้าวหน้า และรายงานการเงิน  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
31 พฤษภาคม 2561
  การจัดทำแผนปฎิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
31 พฤษภาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
30 พฤษภาคม 2561
  โครงการจัดการศึกษาทางไกลเพื่อนำร่องการขับเคลื่อนวิสาหกิจ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
28 พฤษภาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
25 พฤษภาคม 2561
  โครงการจัดการศึกษาทางไกลเพื่อนำร่องการขับเคลื่อนวิสาหกิจผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
25 พฤษภาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
24 พฤษภาคม 2561
  โครงการจัดการศึกษาทางไกลเพื่อนำร่องการขับเคลื่อนวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์ในชุมชน  ศูนย์ กศน.อ.จุน
24 พฤษภาคม 2561
  ส่งใบสมัครและแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเติมความรู้และพัฒนาศักยภาพครู อสวท.  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
24 พฤษภาคม 2561
  ส่งบัญชีกลุ่มเป้าหมายผู้ลงทะเบียน โครงการจัดการศึกษาทางไกล เพื่อนำร่องการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจ/ผู้  ศูนย์ กศน.อ.ปง
24 พฤษภาคม 2561
  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เติมความรู้และพัฒนาศักยภาพ ครู อสวท. ด้วยวิทยาศาสตร์  ศูนย์ กศน.อ.ปง
22 พฤษภาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
17 พฤษภาคม 2561
  เชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Train The Trainer "การผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้า"  ศูนย์ กศน.อ.จุน
16 พฤษภาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
16 พฤษภาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
11 พฤษภาคม 2561
  แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
11 พฤษภาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
11 พฤษภาคม 2561
  ขออนุญาติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
07 พฤษภาคม 2561
  ขอนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
07 พฤษภาคม 2561
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
07 พฤษภาคม 2561
  รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
04 พฤษภาคม 2561
  การรายงานผลการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ศูนย์ กศน.อ.จุน
03 พฤษภาคม 2561
  การอบรมปฎิบัติการหลักสูตรการพัฒนาครูกศน.ด้านการจัดทำหนังสือเรียนรายวิชาเลือก  ศูนย์ กศน.อ.จุน
27 เมษายน 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
27 เมษายน 2561
  ขอนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
27 เมษายน 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
27 เมษายน 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
26 เมษายน 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง