วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
02 เมษายน 2563
  รับตัวพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯ ประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ครู  ศูนย์ กศน.อ.ปง
01 เมษายน 2563
  ขอจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำปี 2563  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
23 มีนาคม 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
20 มีนาคม 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
20 มีนาคม 2563
  ขออนุญาตตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
19 มีนาคม 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
19 มีนาคม 2563
  สำรวจความต้องการในการจ้างงาน  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
19 มีนาคม 2563
  สำรวจความต้องการในการจ้างงาน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
19 มีนาคม 2563
  สำรวจความต้องการในการจ้างงาน  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
19 มีนาคม 2563
  ส่งแบบสำรวจความต้องการในการจ้างงาน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
19 มีนาคม 2563
  สำรวจความต้องการในการจ้างงาน  ศูนย์ กศน.อ.จุน
19 มีนาคม 2563
  สำรวจความต้องการในการจ้างงาน  ศูนย์ กศน.อ.ปง
19 มีนาคม 2563
  สำรวจความต้องการในการจ้างงาน  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
19 มีนาคม 2563
  สำรวจความต้องการในการจ้างงาน  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
19 มีนาคม 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
17 มีนาคม 2563
  แก้ไขเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตป้องกันป้อนกันภาวะซึมเศร้าและส่งเสริมภาวะซ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
16 มีนาคม 2563
  แบบติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายยกรับมนตรี ฯ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมไวรัสโคโรนา  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
16 มีนาคม 2563
  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่๑ (๑ เมษายน  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
16 มีนาคม 2563
  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1  ศูนย์ กศน.อ.จุน
13 มีนาคม 2563
  บุคลากรกศน.อำเภอเชียงคำ ขออนุญาตลาออกกจากเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
11 มีนาคม 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
10 มีนาคม 2563
  ส่งแบบตอบรับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
10 มีนาคม 2563
  บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมอาชีพของส่วนราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
10 มีนาคม 2563
  ขอความเห็นชอบการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
09 มีนาคม 2563
  ส่งข้อมูลทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
06 มีนาคม 2563
  การสำรวจ ยืนยัยและแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
03 มีนาคม 2563
  รายงานตัวพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูกศน.ตำบล  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
28 กุมภาพันธ์ 2563
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
27 กุมภาพันธ์ 2563
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
27 กุมภาพันธ์ 2563
  การสำรวจ ยืนยันและเสนอแผนการจัดกิจกรรมป้องกันภาวะซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
26 กุมภาพันธ์ 2563
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
26 กุมภาพันธ์ 2563
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
26 กุมภาพันธ์ 2563
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
26 กุมภาพันธ์ 2563
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
26 กุมภาพันธ์ 2563
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
26 กุมภาพันธ์ 2563
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
24 กุมภาพันธ์ 2563
  ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี  ศูนย์ กศน.อ.จุน
18 กุมภาพันธ์ 2563
  โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะลำบากพื้นที่สูงภาคเหนือ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
14 กุมภาพันธ์ 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
14 กุมภาพันธ์ 2563
  ขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
12 กุมภาพันธ์ 2563
  รายงานผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับสานักงานศึกษาธิการภาค  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
12 กุมภาพันธ์ 2563
  รายงานผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับสานักงานศึกษาธิการภาค  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
12 กุมภาพันธ์ 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
11 กุมภาพันธ์ 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
11 กุมภาพันธ์ 2563
  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค  ศูนย์ กศน.อ.จุน
05 กุมภาพันธ์ 2563
  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
05 กุมภาพันธ์ 2563
  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับสำนักงานศึกษาธิการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
04 กุมภาพันธ์ 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
03 กุมภาพันธ์ 2563
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
31 มกราคม 2563
  ขอลาออกจากการปฎิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
29 มกราคม 2563
  การจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
28 มกราคม 2563
  ขออนุญาตลาพักผ่อน  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
28 มกราคม 2563
  ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อหัวหน้าสนามสอบ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
28 มกราคม 2563
  การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคลประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2  ศูนย์ กศน.อ.ปง
27 มกราคม 2563
  ส่งแผนการจัดการกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
24 มกราคม 2563
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
24 มกราคม 2563
  แจ้งขอส่งคืนอาคารราชพัสดุ  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
23 มกราคม 2563
  รายงานการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2/62  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
21 มกราคม 2563
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
17 มกราคม 2563
  จัดทำข้อมูลในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลื  ศูนย์ กศน.อ.ปง
15 มกราคม 2563
  การรายงานผลการรักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
15 มกราคม 2563
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
08 มกราคม 2563
  เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่พัสดุ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
07 มกราคม 2563
  รายงานผลการพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
03 มกราคม 2563
  การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.จุน
03 มกราคม 2563
  การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
02 มกราคม 2563
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
27 ธันวาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
24 ธันวาคม 2562
  ขอส่งหลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน.  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
23 ธันวาคม 2562
  ส่งหลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน.อำเภอจุน  ศูนย์ กศน.อ.จุน
23 ธันวาคม 2562
  หลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน.  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
23 ธันวาคม 2562
  บุคลากรกศน.อำเภอเชียงคำขออนุญาตลาออกกจากครู กศน.ตำบล  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
23 ธันวาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
23 ธันวาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
23 ธันวาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
23 ธันวาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
19 ธันวาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
18 ธันวาคม 2562
  การสั่งซื้อเสื้อกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๕ จังหวัดอุบลราชธานี  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
18 ธันวาคม 2562
  การสั่งซื้อเสื้อกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๕ จังหวัดอุบลราชธานี  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
18 ธันวาคม 2562
  การสั่งซื้อเสื้อกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๕ จังหวัดอุบลราชธานี  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
17 ธันวาคม 2562
  ขอนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
16 ธันวาคม 2562
   ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 ธันวาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
12 ธันวาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
11 ธันวาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
09 ธันวาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
03 ธันวาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
02 ธันวาคม 2562
  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
02 ธันวาคม 2562
  ขออนุเคราะห์บุคลากร  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
26 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการโดยใช้รถจักรยานยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.ปง
26 พฤศจิกายน 2562
  การส่งข้อมูลนักศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
22 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
22 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
21 พฤศจิกายน 2562
  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการจัดทำแผน/โครงการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
19 พฤศจิกายน 2562
  ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการค่ายปรับพื้นฐานการเรียนรู้ กศน.อำเภอปง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
19 พฤศจิกายน 2562
  การลาออกของบุคลากรประเภทจ้างเหมาบริการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
19 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุมัติการเลื่อนกำหนดการดำเนินโครงการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
19 พฤศจิกายน 2562
  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมจัดทำแผนโครงงาน  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
19 พฤศจิกายน 2562
  ส่งรายงานข้อมูลสถานศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
19 พฤศจิกายน 2562
  ตอบรับเข้าร่วมประชุม  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน