วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
10 มิถุนายน 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่1  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
10 มิถุนายน 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่ 1  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
10 มิถุนายน 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่ 1  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
10 มิถุนายน 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่ 1  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
10 มิถุนายน 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่ 1  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
10 มิถุนายน 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่ 1  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
10 มิถุนายน 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่ 1  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
10 มิถุนายน 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่ 1  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
10 มิถุนายน 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่ 1  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
31 พฤษภาคม 2564
  ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่นิเทศในสถานศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.จุน
31 พฤษภาคม 2564
  การมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ดำหนดในสัญญา  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
31 พฤษภาคม 2564
  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.จุน
31 พฤษภาคม 2564
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
28 พฤษภาคม 2564
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
28 พฤษภาคม 2564
  สำรวจข้อมูลการลงทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ศูนย์ กศน.อ.ปง
28 พฤษภาคม 2564
  การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2564  ศูนย์ กศน.อ.ปง
28 พฤษภาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยง GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่ 1  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
28 พฤษภาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยง GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่ 1  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
25 พฤษภาคม 2564
  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
24 พฤษภาคม 2564
  เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
24 พฤษภาคม 2564
  รายงานผลการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าเรื่องกลไกประชารัฐ และการขับเคลื่อน โครงการไทยนิยมยั่งยืน  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
18 พฤษภาคม 2564
  รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา/นอกสถานศึกษา ปี2564  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
17 พฤษภาคม 2564
  เรื่อง สำรวจความต้องการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำre-skil lup-skill สำหรับประชาชนที่ได้  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
17 พฤษภาคม 2564
  รายงานผลการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าเรื่องกลไกประชารัฐ และการขับเคลื่อน โครงการไทยนิยมยั่งยืน  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
14 พฤษภาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
12 พฤษภาคม 2564
  รายงานผลการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าเรื่องกลไกประชารัฐ และการขับเคลื่อน โครงการไทยนิยมยั่งยืน  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
11 พฤษภาคม 2564
  ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
07 พฤษภาคม 2564
  การพัฒนาฯสมรรถนะครู กศน.ด้านการทำสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
07 พฤษภาคม 2564
  การพัฒนาตามโครงการพัฒนาสมรรถนะครู กศน. ด้านการจัดทำคลิปสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  ศูนย์ กศน.อ.ปง
06 พฤษภาคม 2564
  ส่งแผนการจัดการกระบวนการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
28 เมษายน 2564
  รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ไตรมาส1-2 ประจำปีงบประมาณ 2564  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
27 เมษายน 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
27 เมษายน 2564
  ขอคืนเงินทดลองราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
27 เมษายน 2564
  การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
26 เมษายน 2564
  รายงานผลการจัดกิจกรรมวันรักการอ่าน  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
26 เมษายน 2564
  รายงานผลการดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day กศน.ตำบล/แขวง  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
26 เมษายน 2564
  รายงานการสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าทอ ผ้าถิ่น ในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ปี๋ใหม่เมือง  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
23 เมษายน 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ปง
23 เมษายน 2564
  ขอเปลี่ยนแปลงการเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
22 เมษายน 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
22 เมษายน 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
22 เมษายน 2564
  การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
22 เมษายน 2564
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (รอบการประเมินครั้งที่1 และครั้งที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ศูนย์ กศน.อ.จุน
21 เมษายน 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่1  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
20 เมษายน 2564
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
19 เมษายน 2564
  สำรวจแบ่งหน่วยงานภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน. ปี2564  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
16 เมษายน 2564
  ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้ารับการพัฒนาตามดครงการการพัฒนาสมรรถนะครู กศน. ด้านการทำสื่อการเรียนการสอนวิท  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
16 เมษายน 2564
  ส่งแบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  ศูนย์ กศน.อ.จุน
16 เมษายน 2564
  รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพัฒนาตามโครงการการพัฒนาสมรรถนะครู กศน. ด้านการจัดทำคลิปสื่อการเรียนการสอนวิ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
16 เมษายน 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่1  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
16 เมษายน 2564
  สรุปผลประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
09 เมษายน 2564
  ส่งแบบเข้าร่วมการพัฒนา  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
08 เมษายน 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่1  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
08 เมษายน 2564
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.จุน
07 เมษายน 2564
  การประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2564  ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา
07 เมษายน 2564
  จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำปี 2564  ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา
07 เมษายน 2564
  การคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ศูนย์ กศน.อ.ปง
07 เมษายน 2564
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
06 เมษายน 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
05 เมษายน 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
01 เมษายน 2564
  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.จุน
01 เมษายน 2564
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว แก้ไข  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
31 มีนาคม 2564
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
30 มีนาคม 2564
  ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์  ศูนย์ กศน.อ.ปง
29 มีนาคม 2564
  ขออนุมัติไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
29 มีนาคม 2564
  การสอบนอกตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
29 มีนาคม 2564
  การดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
29 มีนาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่1  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
29 มีนาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่1  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
29 มีนาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่1  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
25 มีนาคม 2564
   การลาออกของบุคลากรประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
25 มีนาคม 2564
  ขออนุมัติจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
25 มีนาคม 2564
  ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ศูนย์ กศน.อ.จุน
25 มีนาคม 2564
  เชิญเป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายพักแรมลูกเรือวิสามัญ กศน.อำเภอปง  ศูนย์ กศน.อ.ปง
23 มีนาคม 2564
  นักศึกษามีสอบ TCAS ในวิชาสามัญของมหาวิทยาลัย ตรงกับการสอบปลายภาคของ กศน.  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
22 มีนาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
22 มีนาคม 2564
  รายงานการสำรวจข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
22 มีนาคม 2564
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (แก้ไข)  ศูนย์ กศน.อ.จุน
19 มีนาคม 2564
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
19 มีนาคม 2564
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
19 มีนาคม 2564
  ส่งแบบตอบรับการเป็นวิทยากร  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
19 มีนาคม 2564
  นำส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS การส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ E-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
19 มีนาคม 2564
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
18 มีนาคม 2564
  ขอแจ้งข้อมูลการมอบหมายให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/ง  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
17 มีนาคม 2564
  การจัดทำฐานข้อมูลศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและหมู่บ้านไม่ขายเสียง  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
17 มีนาคม 2564
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (เพิ่มเติม)  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
16 มีนาคม 2564
  การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุของส่วนราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
16 มีนาคม 2564
  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
16 มีนาคม 2564
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
16 มีนาคม 2564
  การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุของส่วนราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
16 มีนาคม 2564
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
15 มีนาคม 2564
  สำรวจสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำหรับกลุ่มเป้าหมายน  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
15 มีนาคม 2564
  ขอส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
15 มีนาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่1  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
15 มีนาคม 2564
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (เพิ่มเติม)  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
12 มีนาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ปง
11 มีนาคม 2564
  การรายงานผลการดำเนินงานการจัด กศน.สำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ศูนย์ กศน.อ.ปง
11 มีนาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่1  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
11 มีนาคม 2564
  รายชื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์สอบ E-Exam 2/63  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
11 มีนาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ E-GP ระยะที่1  ศูนย์ กศน.อ.จุน