วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
21 สิงหาคม 2562
  จัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ศูนย์ กศน.อ.จุน
21 สิงหาคม 2562
  จัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
21 สิงหาคม 2562
  จัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
21 สิงหาคม 2562
  จัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
21 สิงหาคม 2562
  จัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
21 สิงหาคม 2562
  จัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
21 สิงหาคม 2562
  จัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
21 สิงหาคม 2562
  จัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
20 สิงหาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
20 สิงหาคม 2562
  การพิจารณาเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบBest Practice  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
16 สิงหาคม 2562
  ส่งคำร้องขอย้าย  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
15 สิงหาคม 2562
  แจ้งปรับเปลี่ยนระยะเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
15 สิงหาคม 2562
  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
14 สิงหาคม 2562
  ขอยืมเงินงบประมาณ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
14 สิงหาคม 2562
  ขออนุญาตลาพักผ่อน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
14 สิงหาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
14 สิงหาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 สิงหาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
09 สิงหาคม 2562
  ตอบรับ ศส.ปชต  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
08 สิงหาคม 2562
  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบ n-net 1-62  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
07 สิงหาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
07 สิงหาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
07 สิงหาคม 2562
  ขอคืนเงินยืมเงินงบประมาณ (งบ ศศช.)  ศูนย์ กศน.อ.ปง
06 สิงหาคม 2562
  ส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ E-Exam  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
06 สิงหาคม 2562
  รายงานการจัดกิจกรรมกศน.ตามพระราโชบายฯ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
06 สิงหาคม 2562
  รายงานการจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
06 สิงหาคม 2562
  ขอส่งแบบสำรวจพนักงานราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
05 สิงหาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
02 สิงหาคม 2562
  ขอส่งใบคำร้องผู่ไม่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
01 สิงหาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
01 สิงหาคม 2562
  ขออนุญาตลาพักผ่อน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
31 กรกฎาคม 2562
  การประเมินผลการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ศูนย์ กศน.อ.จุน
31 กรกฎาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
31 กรกฎาคม 2562
  ส่งแบบสำรวจพนักงานราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
30 กรกฎาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
25 กรกฎาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
25 กรกฎาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ ศาลเยาวชนและครอบครัว  ศูนย์ กศน.อ.จุน
24 กรกฎาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
19 กรกฎาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
19 กรกฎาคม 2562
  แบบตอบรับอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อและเทคนิคการสอนบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
19 กรกฎาคม 2562
  ขอรับคืนเงินค่าตอบแทนครู ศรช.  ศูนย์ กศน.อ.จุน
18 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
15 กรกฎาคม 2562
  แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนพื้นที่การปฎิบัติงานของบุคลากร กศน.อำเภอเชียงคำ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
15 กรกฎาคม 2562
  รายงานตัวพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูกศน.ตำบล  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
15 กรกฎาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
15 กรกฎาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
15 กรกฎาคม 2562
  ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูผู้สอนคนพิการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
15 กรกฎาคม 2562
  ส่งแบบตอบรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีและการศึกษาตลอดชีวิต  ศูนย์ กศน.อ.จุน
15 กรกฎาคม 2562
  ส่งแบบตอบรับโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการศึกษาตลอดชีวิต  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
12 กรกฎาคม 2562
  ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมเพื่อการพัฒนาครูผู้สอน  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
11 กรกฎาคม 2562
  ค่าสาธาณูปโภคเพื่อของบประมาณจากสำนักงาน กศน.  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
10 กรกฎาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
09 กรกฎาคม 2562
  ขอรับการสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
09 กรกฎาคม 2562
  สำรวจค่าสาธาณูโภค  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
08 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตลาพักผ่อน  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
08 กรกฎาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
08 กรกฎาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
05 กรกฎาคม 2562
  ขอลาพักผ่อน  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
05 กรกฎาคม 2562
  การประกวดการจัดการขยะมูลฝอย  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
02 กรกฎาคม 2562
  ขอยืมเงินงบประมาณ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
02 กรกฎาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
30 มิถุนายน 2562
  การจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลว ๑๙ มิ.ย.๖๓  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
28 มิถุนายน 2562
  การสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจในการให้บริการห้องสมุดประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
28 มิถุนายน 2562
  ส่งแบบขอรับทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1  ศูนย์ กศน.อ.ปง
25 มิถุนายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
25 มิถุนายน 2562
  ส่งผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
24 มิถุนายน 2562
  ขออนมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
24 มิถุนายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
24 มิถุนายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
24 มิถุนายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
24 มิถุนายน 2562
  ขออนุญาตลาพักผ่อน  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
24 มิถุนายน 2562
  ขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อำเภอดอกคำ  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
24 มิถุนายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
21 มิถุนายน 2562
  กรอบการจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ศูนย์ กศน.อ.ปง
21 มิถุนายน 2562
  ส่งแบบตอบรับโครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การทำโครงงาน สำหรับครู กศน.  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
20 มิถุนายน 2562
  ส่งแบบตอบรับการร่วมอบรมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การทำโครงงาน สำหรับ ครู กศน.  ศูนย์ กศน.อ.ปง
20 มิถุนายน 2562
  ส่งแบบตอบรับโครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การทำโครงงาน สำหรับครู กศน.  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
20 มิถุนายน 2562
  ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกแทนตำแหน่งเดิมที่ลาออก  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
20 มิถุนายน 2562
  บุคลากรลาออกจากการปฏิบัติงาน  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
19 มิถุนายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
19 มิถุนายน 2562
  ขอส่งข้อมูลคนพิการและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  ศูนย์ กศน.อ.ปง
19 มิถุนายน 2562
  ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
19 มิถุนายน 2562
  ส่งแบบตอบรับการร่วมอบรมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การทำโครงงาน สำหรับ ครู กศน.  ศูนย์ กศน.อ.ปง
17 มิถุนายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
17 มิถุนายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
17 มิถุนายน 2562
  โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การทำโครงงาน สำหรับ ครู กศน.  ศูนย์ กศน.อ.จุน
17 มิถุนายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
17 มิถุนายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
14 มิถุนายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ 27 มิ.ย.62  ศูนย์ กศน.อ.จุน
12 มิถุนายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
11 มิถุนายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
11 มิถุนายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
11 มิถุนายน 2562
  ขออนุเคราะห์ยืมรถยนต์  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
10 มิถุนายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
07 มิถุนายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
05 มิถุนายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
05 มิถุนายน 2562
  ส่งแบบสรุปการจัดกิจกรรมกีฬาในสถานศึกษาของสำนักงาน กศน.  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
01 มิถุนายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
31 พฤษภาคม 2562
  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
30 พฤษภาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง