วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
22 ตุลาคม 2562
  ขอส่งข้อมูลการจัดทำหนังสือ "ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2562"  ศูนย์ กศน.อ.ปง
22 ตุลาคม 2562
  ขอส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุม  ศูนย์ กศน.อ.ปง
22 ตุลาคม 2562
  การจัดทำหนังสือ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
22 ตุลาคม 2562
  เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2562  ศูนย์ กศน.อ.จุน
22 ตุลาคม 2562
  ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
21 ตุลาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
16 ตุลาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
15 ตุลาคม 2562
  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
11 ตุลาคม 2562
  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของจังหวัดชายแดนกับท้องถิ่น  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
10 ตุลาคม 2562
  รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการใช่จ่ายเงินงบประมาณตามแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครง  ศูนย์ กศน.อ.ปง
10 ตุลาคม 2562
  เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่พัสดุ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
10 ตุลาคม 2562
  ส่งแผนการใช้เงินอุดหนุน  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
10 ตุลาคม 2562
  ส่งหลักฐานขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านประจำเดือน กันยายน 2562  ศูนย์ กศน.อ.จุน
07 ตุลาคม 2562
  การตรวจกระดาษคำตอบการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2562  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
04 ตุลาคม 2562
  การสำรวจข้อมูลในการกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขอัตราแรกบรรจุข้าราชการครู  ศูนย์ กศน.อ.ปง
04 ตุลาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
03 ตุลาคม 2562
  ขอจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
03 ตุลาคม 2562
  ส่งรายงานข้อมูลด้านการอ่าน  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
02 ตุลาคม 2562
  รายงานการใช้ใบเสร็จ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
02 ตุลาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
30 กันยายน 2562
  รายงานสถิติข้อมูลด้านส่งเสริมการอ่านไตรมาส 3และ4  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
30 กันยายน 2562
  แจ้งการจ้างเหมาบริการ ครูศูนย์การเรียนชุมชน (สอนผู้พิการ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ศูนย์ กศน.อ.จุน
30 กันยายน 2562
  ขอจ้างบุคลากรตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชนฯ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
30 กันยายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
30 กันยายน 2562
  ขอความอนุเคราะห์จัดจ้างเหมาเอกชนบุคคลธรรมดาต่อเนื่องในงบประมาณ 2563  ศูนย์ กศน.อ.ปง
30 กันยายน 2562
  แจ้งการจ้างเหมาบริการ โดยใช้เงินงบประมาณผลผลิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2563  ศูนย์ กศน.อ.จุน
30 กันยายน 2562
  ส่งแผนการใช้จ่ายเงินงบเงินอุดหนุน (พักเบิก) ประจำปี 2562  ศูนย์ กศน.อ.จุน
24 กันยายน 2562
  การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคลประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1  ศูนย์ กศน.อ.จุน
24 กันยายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
23 กันยายน 2562
  ขอนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
23 กันยายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
23 กันยายน 2562
  รายงานนักศึกษาซ้ำซ้อน 1/62  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
21 กันยายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
20 กันยายน 2562
  ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกผู้บริหาร ครู บุคลากร ภาคีเครือข่ายดีเด่น ประจำปี 2562  ศูนย์ กศน.อ.จุน
20 กันยายน 2562
  ส่งผลงานเข้ารับคัดเลือกการประเมินบุคลากรดีเด่น 62  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
20 กันยายน 2562
  ขอส่งการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
20 กันยายน 2562
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
20 กันยายน 2562
  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
20 กันยายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
20 กันยายน 2562
  การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
20 กันยายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
20 กันยายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
20 กันยายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
16 กันยายน 2562
  ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ "การจัดการเรียนรู้ทันเทคโนโลยีและดิจิทัล"  ศูนย์ กศน.อ.ปง
16 กันยายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
12 กันยายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
11 กันยายน 2562
  การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ตามมติคณะรัฐมนตรี  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
10 กันยายน 2562
  การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่1 (พ.ศ.2559-2564) ตามมติคณะรัฐมนตรี  ศูนย์ กศน.อ.จุน
10 กันยายน 2562
  รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีและทักษะชีวิต ประจำปี 2562  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
06 กันยายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
06 กันยายน 2562
  ตอบรับการอบรมกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
05 กันยายน 2562
  ตอบรับเข้าร่วมอบรม  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
03 กันยายน 2562
  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
03 กันยายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
03 กันยายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
02 กันยายน 2562
  ส่งแบบสำรวจรายชื่อพนักงานราชการตรวจสุขภาพประจำปี  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
02 กันยายน 2562
  ส่งแบบสำรวจรายชื่อตรวจสุขภาพ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
02 กันยายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
02 กันยายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
02 กันยายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
02 กันยายน 2562
  การดำเนินงานองค์กรนักศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
02 กันยายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
02 กันยายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
02 กันยายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
02 กันยายน 2562
  รายงานผลการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
30 สิงหาคม 2562
  สำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความต้องการในการให้บริการห้องสมุดประชาชนของผู้ใช้บริการและผู้มีส่ว  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
28 สิงหาคม 2562
  การดำเนินงานองค์กรนักศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
28 สิงหาคม 2562
  แจ้งรายชื่อพนักงานราชการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
27 สิงหาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
27 สิงหาคม 2562
  ขอความอนเคราะห์บุคลากรรักษาการในตำแหน่ง  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
26 สิงหาคม 2562
  การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
26 สิงหาคม 2562
  การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
26 สิงหาคม 2562
  การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
26 สิงหาคม 2562
  การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
26 สิงหาคม 2562
  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
26 สิงหาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
26 สิงหาคม 2562
  แจ้งครู กศน.ไม่ประสงค์เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.ประจำปี 2562  ศูนย์ กศน.อ.จุน
26 สิงหาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
26 สิงหาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
23 สิงหาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
23 สิงหาคม 2562
  ขอส่งคืนงบประมาณประจำปี 2562 กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
22 สิงหาคม 2562
  จัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
22 สิงหาคม 2562
  เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562  ศูนย์ กศน.อ.ปง
22 สิงหาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
22 สิงหาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
21 สิงหาคม 2562
  จัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ศูนย์ กศน.อ.จุน
20 สิงหาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
20 สิงหาคม 2562
  การพิจารณาเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบBest Practice  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
16 สิงหาคม 2562
  ส่งคำร้องขอย้าย  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
15 สิงหาคม 2562
  แจ้งปรับเปลี่ยนระยะเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
15 สิงหาคม 2562
  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
14 สิงหาคม 2562
  ขอยืมเงินงบประมาณ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
14 สิงหาคม 2562
  ขออนุญาตลาพักผ่อน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
14 สิงหาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
14 สิงหาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 สิงหาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
09 สิงหาคม 2562
  ตอบรับ ศส.ปชต  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
08 สิงหาคม 2562
  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบ n-net 1-62  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
07 สิงหาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
07 สิงหาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน