วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
24 มกราคม 2565
  รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายเเดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
21 มกราคม 2565
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS เเละทำการส่งมอบเเละตรวจรับข้อมูล ในรับบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
21 มกราคม 2565
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS เเละทำการส่งมอบเเละตรวจรับข้อมูล ในรับบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
21 มกราคม 2565
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS เเละทำการส่งมอบเเละตรวจรับข้อมูล ในรับบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
17 มกราคม 2565
  การสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงาน กศน.  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
17 มกราคม 2565
  ส่งข้อมูลในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน รายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลื  ศูนย์ กศน.อ.ปง
17 มกราคม 2565
  ขอยกเลิกการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS เเละทำการส่งมอบเเละตรวจรับข้อมูล ในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
11 มกราคม 2565
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโโดยใช้รถยนส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
07 มกราคม 2565
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS เเละทำการส่งมอบเเละตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
07 มกราคม 2565
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS เเละทำการส่งมอบเเละตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
06 มกราคม 2565
  การจัดทำข้อมูลในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน สำหรับคนพิการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
06 มกราคม 2565
  ขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี 2565  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
05 มกราคม 2565
  ส่งรายชื่อบุคลากรร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2565  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
05 มกราคม 2565
  ข้าราชการขอลาพักผ่อน  ศูนย์ กศน.อ.จุน
05 มกราคม 2565
  ส่งแบบประเมินพนักงานราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
04 มกราคม 2565
  การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564  ศูนย์ กศน.อ.จุน
04 มกราคม 2565
  ขอเลื่อนกำหนดการจัดอบรม แผนการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และแผนการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีงบ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
29 ธันวาคม 2564
  การเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย  ศูนย์ กศน.อ.ปง
29 ธันวาคม 2564
  การกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
28 ธันวาคม 2564
  ขอปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตร แผนการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ ประจำปีงบประมาณ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
24 ธันวาคม 2564
  การกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
24 ธันวาคม 2564
  รายงานจำนวนสถานศึกษาและจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
24 ธันวาคม 2564
  การกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
24 ธันวาคม 2564
  ขอส่งรายงานสถานศึกษาและจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมกับงบประมาณรายจ่าย  ศูนย์ กศน.อ.ปง
24 ธันวาคม 2564
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
23 ธันวาคม 2564
  รายงานสถานศึกษาเเละจำนวนข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา พร้อมกับงบประมาณรายจ่าย  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
23 ธันวาคม 2564
  ขอส่งเเบบรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เเละดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานกา  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
22 ธันวาคม 2564
  การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเเละการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การเเพ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
21 ธันวาคม 2564
  รายงานข้อมูลบ้านหนังสือชุมชน ปีงบประมาณ 2565  ศูนย์ กศน.อ.ปง
20 ธันวาคม 2564
  อาสาสมัคร กศน. เเกนนำ กศน. อำเภอภูซาง  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
14 ธันวาคม 2564
  ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการดำเนินงานด้านงานพัสดุในการให้บริการการจัดดารศึกษ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
14 ธันวาคม 2564
  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมด้านงานพัสดุ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
14 ธันวาคม 2564
  การประชุมเชิงปฎิบัติการซักซ้อมการดำเนินงานด้านงานพัสดุ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
13 ธันวาคม 2564
  การสำรวจข้อมูลการจัดโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.  ศูนย์ กศน.อ.ปง
13 ธันวาคม 2564
  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ศูนย์ กศน.อ.จุน
09 ธันวาคม 2564
  การสํารวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
09 ธันวาคม 2564
  ส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ 2564  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
08 ธันวาคม 2564
  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ศูนย์ กศน.อ.ปง
08 ธันวาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS เเละทำการส่งมอบเเละตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
08 ธันวาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS เเละทำการส่งมอบเเละตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
07 ธันวาคม 2564
  การสำรวจกลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถภาพทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ปร  ศูนย์ กศน.อ.ปง
07 ธันวาคม 2564
  ขอลาพักผ่อน  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
03 ธันวาคม 2564
  ส่งแผนการจัดการศึกษาต่อเนื่องและแผนการจัดกิจกรรมโ๕รงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมา  ศูนย์ กศน.อ.ปง
02 ธันวาคม 2564
  แผนการจัดการศึกษาต่อเนื่องและแผนการดำเนินงานโครงการศุนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส1-  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
02 ธันวาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบe-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
01 ธันวาคม 2564
  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
01 ธันวาคม 2564
  ส่งรายงานกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาเเละถวายสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2564  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
01 ธันวาคม 2564
  เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
30 พฤศจิกายน 2564
  รายงานการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
26 พฤศจิกายน 2564
  สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ศูนย์ กศน.อ.ปง
22 พฤศจิกายน 2564
  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงคำ ขอลาป่วย  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
19 พฤศจิกายน 2564
  สำรวจการจัดทำเเละใช้รายวิชาเลือกของสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
19 พฤศจิกายน 2564
  สำรวจการจัดทำและการใช้รายวิชาเลือกของสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
19 พฤศจิกายน 2564
  การรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาผ่าน TSC+ ตามข้อกำหนดแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรั  ศูนย์ กศน.อ.ปง
17 พฤศจิกายน 2564
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
17 พฤศจิกายน 2564
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
16 พฤศจิกายน 2564
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
16 พฤศจิกายน 2564
  การจัดทำและการใช้รายวิชาเลือกของสถานศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
11 พฤศจิกายน 2564
  สั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน. 2565)  ศูนย์ กศน.อ.ปง
11 พฤศจิกายน 2564
  แจ้งยอดโอนเงินสั่งจองสมุดบันทึกไดอารี กศน.2565  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
10 พฤศจิกายน 2564
  โครงการส่งเสริมให้เครือข่ายฯ ซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหรือเป็นผู้สังเกตการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
09 พฤศจิกายน 2564
  รายงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน งบปะมาณ 2564  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
09 พฤศจิกายน 2564
  ส่งรายงานข้อมูลการจัดตั้งอาคารสถานที่ กศน.อำเภอเขต และกศน.ตำบล  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
01 พฤศจิกายน 2564
  แบบรายงานผลการพิจารณาการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าดีเด่น กศน.  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
29 ตุลาคม 2564
  ส่งแผนการใช้เงินงบประมาณ พ.ศ.2564 งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (พักเบิก)  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
27 ตุลาคม 2564
  การสำรสจข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในร  ศูนย์ กศน.อ.ปง
25 ตุลาคม 2564
  ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
21 ตุลาคม 2564
  ขอหนังสือรับรองการปฎิบัติงาน ครูศูนย์การเรียนชุมชน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
21 ตุลาคม 2564
  รายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ให้กับนักศึกษา กศน.  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
19 ตุลาคม 2564
  ส่งแผนการใช้เงินงบประมาณพ.ศ.2564 (พักเบิก)  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
19 ตุลาคม 2564
  ขอคืนเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
19 ตุลาคม 2564
  ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร  ศูนย์ กศน.อ.ปง
19 ตุลาคม 2564
  การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรสวศึกษาธิการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
18 ตุลาคม 2564
  แนวทางการประเมินการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.ประจำปีการศึกษา 2563  ศูนย์ กศน.อ.จุน
14 ตุลาคม 2564
  รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ของครูเเละบุคลากรทางการศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
12 ตุลาคม 2564
  ขออนุญาตลาพักผ่อน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
12 ตุลาคม 2564
  รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ให้กับ นักศึกษา กศน.  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
11 ตุลาคม 2564
  ขอลงทะเบียนสอบวัดผลประเมินผลระดับชาติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) กรณีพิเศษ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
07 ตุลาคม 2564
  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
07 ตุลาคม 2564
  ขออนุมัติเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
07 ตุลาคม 2564
  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.จุน
07 ตุลาคม 2564
  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.จุน
07 ตุลาคม 2564
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
06 ตุลาคม 2564
  รายงานผลการดำเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2564  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
06 ตุลาคม 2564
  การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
05 ตุลาคม 2564
  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
04 ตุลาคม 2564
  การดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564(กรณีฝากสอบ)  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
29 กันยายน 2564
  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.จุน
28 กันยายน 2564
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
28 กันยายน 2564
  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.จุน
28 กันยายน 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
27 กันยายน 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
23 กันยายน 2564
  ส่งเเผนการปฎิบัติงานหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2564  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
23 กันยายน 2564
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
21 กันยายน 2564
  สำรวจรายชื่อนักศึกษา กศน. ที่มีความประสงค์จะรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป  ศูนย์ กศน.อ.ปง
21 กันยายน 2564
  การสำรวจข้อมูลการมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ปง
21 กันยายน 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่องโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
20 กันยายน 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
20 กันยายน 2564
  ส่งหลักฐานเชื่อมโยงในระบบ GFMIS  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
20 กันยายน 2564
  การคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ กศน.(NFE Awards) ประจำปี 2564  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง