วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
25 พฤศจิกายน 2565
  ขออนุมัติไปราชการ 27 พ.ย.-2 ธ.ค.65  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
25 พฤศจิกายน 2565
  ขอเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่พัสดุ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
25 พฤศจิกายน 2565
  บุคลากรขอลาออก  ศูนย์ กศน.อ.ปง
25 พฤศจิกายน 2565
  ส่งหลักฐานเพื่อทำการเชื่อมโยงระบบ GFMIS  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
24 พฤศจิกายน 2565
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อโยงในระบบ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
24 พฤศจิกายน 2565
  ส่งหลักฐานจัดทำเชื่อมโยงในระบบ gfmis  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
23 พฤศจิกายน 2565
  การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานบริการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
23 พฤศจิกายน 2565
  การลาออกบุคคลประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
23 พฤศจิกายน 2565
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูล ในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
18 พฤศจิกายน 2565
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการด้วยรถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
14 พฤศจิกายน 2565
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติด้านสิทธฺมนุษยชนจังหวัดพะเยา ประจำปี65  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
10 พฤศจิกายน 2565
  รายงานการเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในวันลอยกระทง  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
10 พฤศจิกายน 2565
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
10 พฤศจิกายน 2565
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
02 พฤศจิกายน 2565
  การตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566  ศูนย์ กศน.อ.ปง
31 ตุลาคม 2565
  การสำรวจความประสงค์ขอรับการตรวจสารเสพติดของนักเรียน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
31 ตุลาคม 2565
  การส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา sar ปีงบประมาณ 2565  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
26 ตุลาคม 2565
  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.จุน
18 ตุลาคม 2565
  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.จุน
14 ตุลาคม 2565
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
06 ตุลาคม 2565
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้ดูแลผู้สูงอายุ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
04 ตุลาคม 2565
  ข้อมูลบุคลากรดูแลผู้สูงอายุ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
04 ตุลาคม 2565
  การสำรวจจำนวนผู้ขอรับทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ปี 2566  ศูนย์ กศน.อ.ปง
04 ตุลาคม 2565
  แจ้งแผนการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2566  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
03 ตุลาคม 2565
  การตรวจกระดาษคำตอบการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่1/2565  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
03 ตุลาคม 2565
  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ2565  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
30 กันยายน 2565
  แบบรายงานแผนการดำเนินงานตามพระราชกระแสสมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
29 กันยายน 2565
  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว (แก้ไข)  ศูนย์ กศน.อ.จุน
23 กันยายน 2565
  ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
22 กันยายน 2565
  ขออนุมัติไปราชการรถยนต์ส่วนตัว 19-21 ก.ย.65  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
20 กันยายน 2565
  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.จุน
20 กันยายน 2565
  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.จุน
18 กันยายน 2565
  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
14 กันยายน 2565
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMlS  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
13 กันยายน 2565
  ขอเบิกใบเสร็จรับเงินและแบบใบรับใบสำคัญ  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
13 กันยายน 2565
  รายงานใบเสร็จ  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
13 กันยายน 2565
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GRMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูล ในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
12 กันยายน 2565
  การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
12 กันยายน 2565
  รายงานผลโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่  ศูนย์ กศน.อ.ปง
10 กันยายน 2565
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
10 กันยายน 2565
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
09 กันยายน 2565
  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.จุน
09 กันยายน 2565
  รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร กศน.ประจำปีงบประมาณ 2565  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
08 กันยายน 2565
  ขอความอนุเคราะห์สำเนาแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่1/65  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
05 กันยายน 2565
   ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GRMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูล ในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
05 กันยายน 2565
   ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GRMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูล ในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
31 สิงหาคม 2565
  ส่งหลักฐานเชื่อโยงระบบ GFMIS หนังสือเรียน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
31 สิงหาคม 2565
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GRMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูล ในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
30 สิงหาคม 2565
  GFMIS ในระบบe-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
30 สิงหาคม 2565
  GFMIS ในระบบe-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
30 สิงหาคม 2565
  ขอความอนุเคราะห์รถโมบายส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
29 สิงหาคม 2565
  ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายพระกฐินพระราชทานปี 2565  ศูนย์ กศน.อ.ปง
29 สิงหาคม 2565
  การคัดเลือกผู้เข้ารับทุนการศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
26 สิงหาคม 2565
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GRMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูล ในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
25 สิงหาคม 2565
  การส่งเอกสารผลงานวิชาการแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) กศน.ในเขตภาคเหนือ ประจำปี 2565  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
25 สิงหาคม 2565
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในรับบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
22 สิงหาคม 2565
  แจ้งรายชื่อนักศึกษาทหารกองประจำาการที่กำลัีงจะปลดประจำการในวันที่1 กันยายน 2565  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
19 สิงหาคม 2565
  ขออนุมัติใช้รถส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
18 สิงหาคม 2565
  ขอเชิญเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี ๒๕๖๕  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
18 สิงหาคม 2565
  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
18 สิงหาคม 2565
  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.จุน
17 สิงหาคม 2565
  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาการดำเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
17 สิงหาคม 2565
  การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคลประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1  ศูนย์ กศน.อ.ปง
16 สิงหาคม 2565
  สำรวจจำนวนเด็กพิการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น  ศูนย์ กศน.อ.ปง
16 สิงหาคม 2565
  การจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
15 สิงหาคม 2565
  รายงานแบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมอบรมฯ และรายงานสำรวจจำนวนเด็กพิการฯ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
11 สิงหาคม 2565
  รายงานรายชื่อนักศึกษาซ้ำซ้อนของข้อมูลรายบุคคล ภาคเรียน 1/65  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
10 สิงหาคม 2565
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูล ในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
10 สิงหาคม 2565
  ขอนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
09 สิงหาคม 2565
  ขอความร่วมมือในการคัดเลือกครูดีเด่นเพื่อรับ "รางวัลเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ประจำปี 2566  ศูนย์ กศน.อ.ปง
09 สิงหาคม 2565
  การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ปง
09 สิงหาคม 2565
  การรายงานผลการดำเนินงานการจัด กศน.สำหรับคนพิการ งบประมาณ 2564  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
05 สิงหาคม 2565
  ขอคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565 งบอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
02 สิงหาคม 2565
  การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์แพร่ระบ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
02 สิงหาคม 2565
  การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์แพร่ระบ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
29 กรกฎาคม 2565
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
27 กรกฎาคม 2565
  แบบรายงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
22 กรกฎาคม 2565
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
11 กรกฎาคม 2565
  การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
07 กรกฎาคม 2565
  รายงานการอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร กศน.  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
06 กรกฎาคม 2565
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูล ในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
06 กรกฎาคม 2565
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูล ในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
06 กรกฎาคม 2565
  การมอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
05 กรกฎาคม 2565
  สั่งข้อมูลจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับกา  ศูนย์ กศน.อ.จุน
04 กรกฎาคม 2565
  ขอปรับแผนการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
04 กรกฎาคม 2565
  ขอปรับแผนการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
04 กรกฎาคม 2565
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบGFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูล ในระบบe-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
30 มิถุนายน 2565
  รณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด 19  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
23 มิถุนายน 2565
  ส่งข้อมูลเด็กพิการ ช่วงอายุ0- 18 ที่มีบัตรประจำตัวพิการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
23 มิถุนายน 2565
  สำรวจข้อมูลเด็กพิการวัยเรียน อายุ 0-18 ปี  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
23 มิถุนายน 2565
  สำรวจข้อมูลเด็กพิการวัยเรียน อายุ 0-18 ปี  ศูนย์ กศน.อ.จุน
23 มิถุนายน 2565
  ส่งรายงานผลการสำรวจข้อมูลเด็กพิการ 0-18 ปีในสังกัด  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
23 มิถุนายน 2565
  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา  ศูนย์ กศน.อ.ปง
20 มิถุนายน 2565
  รายงานการประเมินองค์กรนักศึกษา กศน.  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
20 มิถุนายน 2565
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบGFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูล ในระบบe-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
17 มิถุนายน 2565
  การส่งข้อมูลจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
17 มิถุนายน 2565
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้ทุกช่วงวัย  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
16 มิถุนายน 2565
  แจ้งการรับสมัครนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อ กศน.อำเภอเชียงม่วน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
16 มิถุนายน 2565
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
15 มิถุนายน 2565
  การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนแม่บท ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจ  ศูนย์ กศน.อ.ปง