วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
14 ธันวาคม 2560
  รายงานการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
14 ธันวาคม 2560
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
14 ธันวาคม 2560
  สรุปรายงานการจัดตั้งกลุ่มนักศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 ธันวาคม 2560
  รายงานการส่งตรวจหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ 2560  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
12 ธันวาคม 2560
  รายงานสำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อมตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย (MOU)  ศูนย์ กศน.อ.ปง
12 ธันวาคม 2560
  ผู้รับจ้างเหมาบริการขอลาออกจากการปฏิบัติงาน  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
12 ธันวาคม 2560
  ขอนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
08 ธันวาคม 2560
  ขอนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
08 ธันวาคม 2560
  ขอนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
08 ธันวาคม 2560
  ขอนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
07 ธันวาคม 2560
  แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติธรรมนำความสุข สู่สังคมเอื้ออาทรต่อกัน  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
06 ธันวาคม 2560
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
04 ธันวาคม 2560
  ส่งแบบขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ (ต่อ)  ศูนย์ กศน.อ.จุน
04 ธันวาคม 2560
  ส่งแบบขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
04 ธันวาคม 2560
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
04 ธันวาคม 2560
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
04 ธันวาคม 2560
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
04 ธันวาคม 2560
  รายงานการสุ่มตรวจหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560  ศูนย์ กศน.อ.จุน
01 ธันวาคม 2560
  ส่งรายงานผลการรับส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
30 พฤศจิกายน 2560
  ส่งหนังสือสัญญาเฃ่าบ้าน  ศูนย์ กศน.อ.ปง
29 พฤศจิกายน 2560
  การจัดทำแผนป้องกันโรคเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2561  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
29 พฤศจิกายน 2560
  ขอนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
28 พฤศจิกายน 2560
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
28 พฤศจิกายน 2560
  การจัดทำแผนป้องกันโรคเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ศูนย์ กศน.อ.จุน
24 พฤศจิกายน 2560
  ส่งรายงานผลการรับส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
23 พฤศจิกายน 2560
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
23 พฤศจิกายน 2560
  ขออนุญาตไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.จุน
23 พฤศจิกายน 2560
  รายงานการสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
22 พฤศจิกายน 2560
  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการปฎิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง  ศูนย์ กศน.อ.จุน
22 พฤศจิกายน 2560
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
22 พฤศจิกายน 2560
  การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด  ศูนย์ กศน.อ.จุน
22 พฤศจิกายน 2560
  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการปฎิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
22 พฤศจิกายน 2560
  ส่งแบบตอบรับ อบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
22 พฤศจิกายน 2560
  การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้เทียบระดับการศึกษาสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
22 พฤศจิกายน 2560
  ขอส่งแบบตอบรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย  ศูนย์ กศน.อ.ปง
22 พฤศจิกายน 2560
  ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมฯ  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
22 พฤศจิกายน 2560
  ตอบรับเข้่าร่วมอบรม  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
21 พฤศจิกายน 2560
  ขอส่งแผนป้องกันโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
21 พฤศจิกายน 2560
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
17 พฤศจิกายน 2560
  ขอนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
17 พฤศจิกายน 2560
  การรายงานความเสียหายจากอุทกภัย  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
17 พฤศจิกายน 2560
  ส่งแบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
17 พฤศจิกายน 2560
  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
15 พฤศจิกายน 2560
  ขอเรียนเชิญท่านเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ 2/2560  ศูนย์ กศน.อ.จุน
13 พฤศจิกายน 2560
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 พฤศจิกายน 2560
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
10 พฤศจิกายน 2560
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
08 พฤศจิกายน 2560
  สำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
08 พฤศจิกายน 2560
  รายงานการใช่้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ 2560  ศูนย์ กศน.อ.จุน
08 พฤศจิกายน 2560
  สำรวจความต้องการเรียนรู้ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
08 พฤศจิกายน 2560
  รับตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ปง
08 พฤศจิกายน 2560
  ส่งตัวข้ารราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
08 พฤศจิกายน 2560
  ส่งตัวพนักงานราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
31 ตุลาคม 2560
  สั่งองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน. 2560)  ศูนย์ กศน.อ.จุน
30 ตุลาคม 2560
  สั่งจองสมุดบันทึกไดอารี่  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
27 ตุลาคม 2560
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
17 ตุลาคม 2560
  ร่วมถวายเงินบริจาคผ้ากฐินพระราชทาน  ศูนย์ กศน.อ.ปง
17 ตุลาคม 2560
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง