วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
21 กุมภาพันธ์ 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
20 กุมภาพันธ์ 2561
  ขอนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
19 กุมภาพันธ์ 2561
  การคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ระดับจังหวัดปี 2560  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
19 กุมภาพันธ์ 2561
  ส่งแบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการประชุมและปฏิบัติการของสถานศึ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
16 กุมภาพันธ์ 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
16 กุมภาพันธ์ 2561
  การคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
16 กุมภาพันธ์ 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
15 กุมภาพันธ์ 2561
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
11 กุมภาพันธ์ 2561
  ขออนุญาตไปราชการอบรม Dmis  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
09 กุมภาพันธ์ 2561
  การคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ระดับจังหวัดปี ๒๕๖๐  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
09 กุมภาพันธ์ 2561
   ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพะเยา  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
05 กุมภาพันธ์ 2561
  ขออนุญาตไปราชการ กิจกรรมชุมนุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวด ศส.ปชต  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
05 กุมภาพันธ์ 2561
  ขออนุญาตไปราชการประชุม n-net  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
02 กุมภาพันธ์ 2561
  ส่งบัญชีรายชื่อบุคลากรขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
01 กุมภาพันธ์ 2561
  ส่งใบลาป่วย  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
31 มกราคม 2561
  การคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
31 มกราคม 2561
  การคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ระดับจังหวัด ปี 2560  ศูนย์ กศน.อ.ปง
31 มกราคม 2561
  ส่งใบสมัครโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(Boot Camp)  ศูนย์ กศน.อ.ปง
30 มกราคม 2561
  ขอเพิ่มวุฒิในสมุดประวัติและกพ 7  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
26 มกราคม 2561
  ส่งแบบเสนอรายชื่อผู้สูงอายุที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2561  ศูนย์ กศน.อ.จุน
25 มกราคม 2561
  รายงานแผนการจัดกิจกรรมโครงการ smart onie เพื่อสร้าง smart famer  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
24 มกราคม 2561
  ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูล  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
23 มกราคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
23 มกราคม 2561
  ส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรม กศน รวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิต  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
22 มกราคม 2561
  รายงานแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
22 มกราคม 2561
  ส่งบัญชีรายละเอียดการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
19 มกราคม 2561
  รายงานกิจกรรมการบริจาคโลหิต  ศูนย์ กศน.อ.จุน
17 มกราคม 2561
  ส่งแผนการจัดกิจกรรมโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
17 มกราคม 2561
  ส่งแผนการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
17 มกราคม 2561
  การดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
29 ธันวาคม 2560
  ขอนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
28 ธันวาคม 2560
  ตอบรับประชุมจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
22 ธันวาคม 2560
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
22 ธันวาคม 2560
  ขออนุญาตไปราชการ (ที่ ศธ 0210.47/ว810)  ศูนย์ กศน.อ.จุน
22 ธันวาคม 2560
  ขออนุญาตไปราชการ (ที่ ศธ 0210.47/ว813)  ศูนย์ กศน.อ.จุน
20 ธันวาคม 2560
  สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษากับภาคีเครือข่าย (MOU)  ศูนย์ กศน.อ.จุน
15 ธันวาคม 2560
  ขอนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
14 ธันวาคม 2560
  รายงานการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
14 ธันวาคม 2560
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
14 ธันวาคม 2560
  สรุปรายงานการจัดตั้งกลุ่มนักศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 ธันวาคม 2560
  รายงานการส่งตรวจหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ 2560  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
12 ธันวาคม 2560
  รายงานสำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อมตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย (MOU)  ศูนย์ กศน.อ.ปง
12 ธันวาคม 2560
  ผู้รับจ้างเหมาบริการขอลาออกจากการปฏิบัติงาน  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
12 ธันวาคม 2560
  ขอนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
08 ธันวาคม 2560
  ขอนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
08 ธันวาคม 2560
  ขอนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
08 ธันวาคม 2560
  ขอนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
07 ธันวาคม 2560
  แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติธรรมนำความสุข สู่สังคมเอื้ออาทรต่อกัน  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
06 ธันวาคม 2560
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
04 ธันวาคม 2560
  ส่งแบบขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ (ต่อ)  ศูนย์ กศน.อ.จุน
04 ธันวาคม 2560
  ส่งแบบขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
04 ธันวาคม 2560
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
04 ธันวาคม 2560
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
04 ธันวาคม 2560
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
04 ธันวาคม 2560
  รายงานการสุ่มตรวจหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560  ศูนย์ กศน.อ.จุน
01 ธันวาคม 2560
  ส่งรายงานผลการรับส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
30 พฤศจิกายน 2560
  ส่งหนังสือสัญญาเฃ่าบ้าน  ศูนย์ กศน.อ.ปง
29 พฤศจิกายน 2560
  การจัดทำแผนป้องกันโรคเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2561  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
29 พฤศจิกายน 2560
  ขอนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
28 พฤศจิกายน 2560
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
28 พฤศจิกายน 2560
  การจัดทำแผนป้องกันโรคเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ศูนย์ กศน.อ.จุน
24 พฤศจิกายน 2560
  ส่งรายงานผลการรับส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
23 พฤศจิกายน 2560
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
23 พฤศจิกายน 2560
  ขออนุญาตไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.จุน
23 พฤศจิกายน 2560
  รายงานการสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
22 พฤศจิกายน 2560
  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการปฎิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง  ศูนย์ กศน.อ.จุน
22 พฤศจิกายน 2560
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
22 พฤศจิกายน 2560
  การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด  ศูนย์ กศน.อ.จุน
22 พฤศจิกายน 2560
  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการปฎิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
22 พฤศจิกายน 2560
  ส่งแบบตอบรับ อบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
22 พฤศจิกายน 2560
  การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้เทียบระดับการศึกษาสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
22 พฤศจิกายน 2560
  ขอส่งแบบตอบรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย  ศูนย์ กศน.อ.ปง
22 พฤศจิกายน 2560
  ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมฯ  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
22 พฤศจิกายน 2560
  ตอบรับเข้่าร่วมอบรม  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
21 พฤศจิกายน 2560
  ขอส่งแผนป้องกันโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
21 พฤศจิกายน 2560
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
17 พฤศจิกายน 2560
  ขอนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
17 พฤศจิกายน 2560
  การรายงานความเสียหายจากอุทกภัย  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
17 พฤศจิกายน 2560
  ส่งแบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
17 พฤศจิกายน 2560
  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
15 พฤศจิกายน 2560
  ขอเรียนเชิญท่านเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ 2/2560  ศูนย์ กศน.อ.จุน
13 พฤศจิกายน 2560
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 พฤศจิกายน 2560
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
10 พฤศจิกายน 2560
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
08 พฤศจิกายน 2560
  สำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
08 พฤศจิกายน 2560
  รายงานการใช่้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ 2560  ศูนย์ กศน.อ.จุน
08 พฤศจิกายน 2560
  สำรวจความต้องการเรียนรู้ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
08 พฤศจิกายน 2560
  รับตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ปง
08 พฤศจิกายน 2560
  ส่งตัวข้ารราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
08 พฤศจิกายน 2560
  ส่งตัวพนักงานราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
31 ตุลาคม 2560
  สั่งองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน. 2560)  ศูนย์ กศน.อ.จุน
30 ตุลาคม 2560
  สั่งจองสมุดบันทึกไดอารี่  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
27 ตุลาคม 2560
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
17 ตุลาคม 2560
  ร่วมถวายเงินบริจาคผ้ากฐินพระราชทาน  ศูนย์ กศน.อ.ปง
17 ตุลาคม 2560
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง