วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
25 กุมภาพันธ์ 2564
  ส่งแบบรายงานผลการดำเนินการโครงการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
25 กุมภาพันธ์ 2564
  รายงานผลการดำเนินงานจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเจลแอลกอฮอล์  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
25 กุมภาพันธ์ 2564
  การสำรวจข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดประชาชนฯ ตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (  ศูนย์ กศน.อ.จุน
23 กุมภาพันธ์ 2564
  จัดส่งแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
23 กุมภาพันธ์ 2564
  ขอเชิญให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเขียนรายงานการประเมินโครงการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
22 กุมภาพันธ์ 2564
  การรายงานผลการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าเรื่องกลไกประชารัฐ และการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนประจำ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
22 กุมภาพันธ์ 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ปง
22 กุมภาพันธ์ 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ปง
22 กุมภาพันธ์ 2564
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
19 กุมภาพันธ์ 2564
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา/นอกสถานศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
18 กุมภาพันธ์ 2564
  การรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เดือนมกราคม 2564  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
18 กุมภาพันธ์ 2564
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณา  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
17 กุมภาพันธ์ 2564
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
16 กุมภาพันธ์ 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่1  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
11 กุมภาพันธ์ 2564
  ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายอาสายุวกาชาด 99 สู่ 100 ปี  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
09 กุมภาพันธ์ 2564
  สำรวจข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และผู้ผ่านการปร  ศูนย์ กศน.อ.จุน
08 กุมภาพันธ์ 2564
  รายงานการสำรวจข้อมูลแหล้งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศูนย์ กศน.อ.ปง
08 กุมภาพันธ์ 2564
  สำรวจข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และผู้ผ่านการปร  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
08 กุมภาพันธ์ 2564
  จัดทำข้อมูลในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน รายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเห  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
05 กุมภาพันธ์ 2564
  การศึกษาและรับฟังความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
05 กุมภาพันธ์ 2564
  การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564  ศูนย์ กศน.อ.ปง
04 กุมภาพันธ์ 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ปง
04 กุมภาพันธ์ 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ปง
04 กุมภาพันธ์ 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่1  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
03 กุมภาพันธ์ 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
03 กุมภาพันธ์ 2564
  แจ้งรายชื่อคณะกรรมการสอบ (n-net)  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
02 กุมภาพันธ์ 2564
  รายงานความก้าวหน้าหารดำเนินงานการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  ศูนย์ กศน.อ.ปง
02 กุมภาพันธ์ 2564
  การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
02 กุมภาพันธ์ 2564
  โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ปี2564  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
02 กุมภาพันธ์ 2564
  จัดทำข้อมูลในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลื  ศูนย์ กศน.อ.ปง
02 กุมภาพันธ์ 2564
  ส่งแบบสำรวจข้อมูลสารสนเทศ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
01 กุมภาพันธ์ 2564
  ขอส่งรายชื่อ กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
29 มกราคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่1  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
29 มกราคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่1  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
28 มกราคม 2564
  ขอเพิ่มจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรดารศึกษานอกระบบระดับการศึ  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
28 มกราคม 2564
  ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์สื่อหนังสือเรียน รายวิชากัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
27 มกราคม 2564
  แจ้งการใช้งานบัญชีอีเมล์แบบแงค์กร  ศูนย์ กศน.อ.ปง
27 มกราคม 2564
  รายงานผลการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าเรื่องกลไกประชารัฐ และการขับเคลื่อน โครงการไทยนิยมยั่งยืน  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
27 มกราคม 2564
  การคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ กศน.ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
27 มกราคม 2564
  การดำเนินโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
27 มกราคม 2564
  แจ้งรายชื่อคณะกรรมการควบคุมสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ โรงเรียน N-NET ครั้ง  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
26 มกราคม 2564
  สำรวจความคิดเห็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ศูนย์ กศน.อ.จุน
26 มกราคม 2564
  ขอส่งแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โครงก  ศูนย์ กศน.อ.ปง
26 มกราคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่ 2  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
26 มกราคม 2564
  การดำเนินโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)  ศูนย์ กศน.อ.ปง
26 มกราคม 2564
  รายงานผลการดำเนินงาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกัน แก้ไข ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM  ศูนย์ กศน.อ.ปง
26 มกราคม 2564
  ส่งข้อมูลเด็กพิการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
24 มกราคม 2564
  รายงานผลการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐที่เ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
24 มกราคม 2564
  สำรวจความคิดเห็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
21 มกราคม 2564
  ขอส่งข้อมูลเด็กพิการ ช่วงอายุ 0-18 ปี ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำแนกตามระดับชั้นและประเภทความพิการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
21 มกราคม 2564
  การคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ศูนย์ กศน.อ.ปง
21 มกราคม 2564
  สำรวจความต้องการใช้สื่อชุดการเรียนทางไกล หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อกา  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
20 มกราคม 2564
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
20 มกราคม 2564
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเด็กพิการ ช่วงอายุ 0-18 ปี ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
20 มกราคม 2564
  ตอบกลับแบบสอบถามข้อมูลเด็กพิการ ช่วงอายุ 0 – 18 ปี ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
19 มกราคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่1  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
19 มกราคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ E-GP ระยะที่1  ศูนย์ กศน.อ.จุน
19 มกราคม 2564
  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา/นอกสถานศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ปง
19 มกราคม 2564
  ขออนุเคราะห์บุคลากร  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
19 มกราคม 2564
  สำรวจความคิดเห็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ศูนย์ กศน.อ.ปง
18 มกราคม 2564
  ข้าราชการขอลาพักผ่อน  ศูนย์ กศน.อ.จุน
14 มกราคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่ 2  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
13 มกราคม 2564
  รายงานผลการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าเรื่องกลไกประชารัฐ และการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำป  ศูนย์ กศน.อ.ปง
12 มกราคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่ 1  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
08 มกราคม 2564
  ส่งแผนการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564  ศูนย์ กศน.อ.ปง
05 มกราคม 2564
  การสำรวจแผนการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 งานประเพณี หรือกิจกรรมอื่นใดที่มีการรวมตัวของคนจำนวน  ศูนย์ กศน.อ.จุน
05 มกราคม 2564
  ขอส่งยอดเงินที่ได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี 2564  ศูนย์ กศน.อ.ปง
04 มกราคม 2564
  แจ้งการรายงานตัวพนักงานราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
04 มกราคม 2564
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
04 มกราคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ E-GP ระยะที่1  ศูนย์ กศน.อ.จุน
04 มกราคม 2564
  การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
04 มกราคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่1  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
03 มกราคม 2564
  ขอลาพักผ่อน  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
30 ธันวาคม 2563
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่ 1  ศูนย์ กศน.อ.ปง
30 ธันวาคม 2563
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่ 1  ศูนย์ กศน.อ.ปง
30 ธันวาคม 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูซาง  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
30 ธันวาคม 2563
  การสำรวจแผนการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่2564 งานประเพณีหรือกิจกรรมอื่นอื่นใดที่มีการรวมตัวของคนจำน  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
30 ธันวาคม 2563
  การสำรวจแผนการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 งานประเพณี หรือกิจกรรมอื่นใดที่มีการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
30 ธันวาคม 2563
  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ศูนย์ กศน.อ.ปง
29 ธันวาคม 2563
  การศึกษาสภาพและความต้องการในการใช้สื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
29 ธันวาคม 2563
  การส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
29 ธันวาคม 2563
  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ศูนย์ กศน.อ.จุน
29 ธันวาคม 2563
  สำรวจข้อมูลศิษย์เก่า กศน.ที่ประสบความสำเร็จ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
28 ธันวาคม 2563
  ส่งรายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1.2563  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
25 ธันวาคม 2563
   ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่1  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
25 ธันวาคม 2563
   ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่1  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
24 ธันวาคม 2563
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา/นอกสถานศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
24 ธันวาคม 2563
  ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลเพื่อวางแผนผลิตและถ่ายทำรายการ "เรียนนอกรั้ว"  ศูนย์ กศน.อ.ปง
23 ธันวาคม 2563
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  ศูนย์ กศน.อ.ปง
23 ธันวาคม 2563
  ข้าราชการขอลาพักผ่อน  ศูนย์ กศน.อ.จุน
23 ธันวาคม 2563
  การสำรวจข้อมูลเพื่อการวางแผนผลิตและถ่ายทำรายการ เรียนนอกรั้ว  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
23 ธันวาคม 2563
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่ 1  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
18 ธันวาคม 2563
  แผนการจัดการศึกษาต่อเนื่อง และแผนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
18 ธันวาคม 2563
  ส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ 2563  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
18 ธันวาคม 2563
  แจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี  ศูนย์ กศน.อ.ปง
16 ธันวาคม 2563
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่1  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
15 ธันวาคม 2563
  แจ้งรายชื่อคณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน  ศูนย์ กศน.อ.ปง
15 ธันวาคม 2563
  รับตัวพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  ศูนย์ กศน.อ.ปง
15 ธันวาคม 2563
  ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ศูนย์ กศน.อ.ปง
09 ธันวาคม 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง