วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
16 กันยายน 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
15 กันยายน 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่ 2  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
15 กันยายน 2564
  ขออนุมัติหลักฐานเปิดหลักขาย  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
14 กันยายน 2564
  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.จุน
14 กันยายน 2564
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
14 กันยายน 2564
  การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินการตามแผนสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดสำนักง  ศูนย์ กศน.อ.ปง
13 กันยายน 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่องโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
10 กันยายน 2564
  การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ปง
10 กันยายน 2564
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ โดยใช้รถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
10 กันยายน 2564
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ โดยใช้รถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
10 กันยายน 2564
  ตอบรับการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
09 กันยายน 2564
  การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระร  ศูนย์ กศน.อ.ปง
08 กันยายน 2564
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
08 กันยายน 2564
  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
08 กันยายน 2564
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
07 กันยายน 2564
  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
07 กันยายน 2564
  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
06 กันยายน 2564
  การเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาในห  ศูนย์ กศน.อ.ปง
06 กันยายน 2564
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.ปง
06 กันยายน 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS เเละทำการส่งมอบเเละตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
06 กันยายน 2564
  การกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเเละการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
30 สิงหาคม 2564
  ข้าราชการขอลาพักผ่อน  ศูนย์ กศน.อ.จุน
30 สิงหาคม 2564
  การสำรวจข้อมูลเด็กพิการเด็กด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1  ศูนย์ กศน.อ.จุน
30 สิงหาคม 2564
  ลาออกของเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
30 สิงหาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
26 สิงหาคม 2564
  การสำรวจข้อมูลเด็กพิการเด็กด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
26 สิงหาคม 2564
  ขอยกเลิกหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
25 สิงหาคม 2564
  การติดตามการนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์  ศูนย์ กศน.อ.ปง
24 สิงหาคม 2564
  รายงานการติดตามการนำความรู้ฯ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
24 สิงหาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ E-GP ระยะที่1  ศูนย์ กศน.อ.จุน
24 สิงหาคม 2564
  ขออนุญาตศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  ศูนย์ กศน.อ.จุน
24 สิงหาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
23 สิงหาคม 2564
  การสำรวจข้อมูลเด็กพิการเด็กด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
20 สิงหาคม 2564
  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
20 สิงหาคม 2564
  กิจกรรมปลูกต้นไม้เเละปลูกป่า  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
17 สิงหาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่องโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
17 สิงหาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
16 สิงหาคม 2564
  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ปง
05 สิงหาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
02 สิงหาคม 2564
  ส่งโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
30 กรกฎาคม 2564
  โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  ศูนย์ กศน.อ.ปง
27 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
27 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
27 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
23 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
21 กรกฎาคม 2564
  ส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รายการค่าใช้จ่ายโครงการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนา  ศูนย์ กศน.อ.ปง
21 กรกฎาคม 2564
  การดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพสำหรับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
21 กรกฎาคม 2564
  ส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รายการค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่าง  ศูนย์ กศน.อ.ปง
21 กรกฎาคม 2564
  ส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาาติไทยให้นักเรี  ศูนย์ กศน.อ.จุน
21 กรกฎาคม 2564
  คืนเงินงบประมาณ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
21 กรกฎาคม 2564
  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.จุน
16 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
16 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
16 กรกฎาคม 2564
  ขอส่งแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 การจัดการศึกษาต่อเนื่อง  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
15 กรกฎาคม 2564
  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.ปง
15 กรกฎาคม 2564
  แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 การจัดการศึกษาต่อเนื่อง  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
14 กรกฎาคม 2564
  แก้ไขข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาค 1.64  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 กรกฎาคม 2564
  ส่งหลักฐานเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงในระบบ GFMIS และทำการส่งมอบและตรวจรับข้อมูลในระบบ e-GP  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง