วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
25 พฤษภาคม 2561
  โครงการจัดการศึกษาทางไกลเพื่อนำร่องการขับเคลื่อนวิสาหกิจผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
25 พฤษภาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
24 พฤษภาคม 2561
  โครงการจัดการศึกษาทางไกลเพื่อนำร่องการขับเคลื่อนวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์ในชุมชน  ศูนย์ กศน.อ.จุน
24 พฤษภาคม 2561
  ส่งใบสมัครและแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเติมความรู้และพัฒนาศักยภาพครู อสวท.  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
24 พฤษภาคม 2561
  ส่งบัญชีกลุ่มเป้าหมายผู้ลงทะเบียน โครงการจัดการศึกษาทางไกล เพื่อนำร่องการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจ/ผู้  ศูนย์ กศน.อ.ปง
24 พฤษภาคม 2561
  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เติมความรู้และพัฒนาศักยภาพ ครู อสวท. ด้วยวิทยาศาสตร์  ศูนย์ กศน.อ.ปง
22 พฤษภาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
17 พฤษภาคม 2561
  เชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Train The Trainer "การผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้า"  ศูนย์ กศน.อ.จุน
16 พฤษภาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
16 พฤษภาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
11 พฤษภาคม 2561
  แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
11 พฤษภาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
11 พฤษภาคม 2561
  ขออนุญาติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
07 พฤษภาคม 2561
  ขอนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
07 พฤษภาคม 2561
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
07 พฤษภาคม 2561
  รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
04 พฤษภาคม 2561
  การรายงานผลการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ศูนย์ กศน.อ.จุน
03 พฤษภาคม 2561
  การอบรมปฎิบัติการหลักสูตรการพัฒนาครูกศน.ด้านการจัดทำหนังสือเรียนรายวิชาเลือก  ศูนย์ กศน.อ.จุน
27 เมษายน 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
27 เมษายน 2561
  ขอนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
27 เมษายน 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
27 เมษายน 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
26 เมษายน 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
25 เมษายน 2561
  ส่งใบสมัครโครงการพัฒนา ครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp)  ศูนย์ กศน.อ.ปง
25 เมษายน 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
23 เมษายน 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
19 เมษายน 2561
  ขอนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
18 เมษายน 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
18 เมษายน 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
18 เมษายน 2561
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
18 เมษายน 2561
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
17 เมษายน 2561
  ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประจำเดือน เมษายน  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
11 เมษายน 2561
  ส่งสรุปผลการประเมินพนักงานราชการ,ครูศูนย์การเรียนชุมชน,ครูผู้สอนคนพิการ ต.ค.ุ60-มี.ค61  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
11 เมษายน 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
11 เมษายน 2561
  ขอนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
11 เมษายน 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
10 เมษายน 2561
  การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
10 เมษายน 2561
  ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
09 เมษายน 2561
  การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
09 เมษายน 2561
  การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึก  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
04 เมษายน 2561
  ถอนเงินค่าหลักประกันครูผู้สอนคนพิการ  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
03 เมษายน 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
30 มีนาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
30 มีนาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
30 มีนาคม 2561
  ขอนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
30 มีนาคม 2561
  โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
26 มีนาคม 2561
  บุคลากร กศน.อำเภอเชียงคำขออนุญาตลาออก  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
26 มีนาคม 2561
  บุคลากร กศน.อำเภอเชียงคำขออนุญาตลาออก  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
26 มีนาคม 2561
  บุคลากรขอยกเลิกเข้ารับการอบรมโครงการยุวกาชาด  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
25 มีนาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
25 มีนาคม 2561
  ขออนุญาตลาพักผ่อน  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
23 มีนาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
23 มีนาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
20 มีนาคม 2561
  ขออนุญาตยกเลิกวันลา  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
16 มีนาคม 2561
  ส่งข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและระดับจังหวัด  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
16 มีนาคม 2561
  ส่งข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและระดับจังหวัด  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
16 มีนาคม 2561
  แจ้งรายละเอียดการรับ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
16 มีนาคม 2561
  ส่งแบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการประชุมและปฏิบัติการของสถานศึ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
15 มีนาคม 2561
  ขอเชิญตรวจสุขภาพประจำปี  ศูนย์ กศน.อ.จุน
14 มีนาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
14 มีนาคม 2561
  แบบรายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
14 มีนาคม 2561
  การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
14 มีนาคม 2561
  การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
14 มีนาคม 2561
  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร  ศูนย์ กศน.อ.ปง
14 มีนาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
13 มีนาคม 2561
  โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยอิ้มให้ประชาชน" จังหวัดพะเยา  ศูนย์ กศน.อ.จุน
13 มีนาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
12 มีนาคม 2561
  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
10 มีนาคม 2561
  ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการ  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
07 มีนาคม 2561
  โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีปีงบประม  ศูนย์ กศน.อ.จุน
07 มีนาคม 2561
  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
06 มีนาคม 2561
  ขอนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
06 มีนาคม 2561
  รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
06 มีนาคม 2561
  ขอรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
05 มีนาคม 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
02 มีนาคม 2561
  รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ศูนย์ กศน.อ.ปง
28 กุมภาพันธ์ 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
27 กุมภาพันธ์ 2561
  ส่งรายงานผลตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนมาตราการผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิกา  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
27 กุมภาพันธ์ 2561
  ขออนุญาตไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว(แก้ไขใหม่)  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
26 กุมภาพันธ์ 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
21 กุมภาพันธ์ 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
20 กุมภาพันธ์ 2561
  ขอนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
19 กุมภาพันธ์ 2561
  การคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ระดับจังหวัดปี 2560  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
19 กุมภาพันธ์ 2561
  ส่งแบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการประชุมและปฏิบัติการของสถานศึ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
16 กุมภาพันธ์ 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
16 กุมภาพันธ์ 2561
  การคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
16 กุมภาพันธ์ 2561
  ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
15 กุมภาพันธ์ 2561
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
11 กุมภาพันธ์ 2561
  ขออนุญาตไปราชการอบรม Dmis  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
09 กุมภาพันธ์ 2561
  การคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ระดับจังหวัดปี ๒๕๖๐  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
09 กุมภาพันธ์ 2561
   ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพะเยา  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
05 กุมภาพันธ์ 2561
  ขออนุญาตไปราชการ กิจกรรมชุมนุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวด ศส.ปชต  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
05 กุมภาพันธ์ 2561
  ขออนุญาตไปราชการประชุม n-net  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
02 กุมภาพันธ์ 2561
  ส่งบัญชีรายชื่อบุคลากรขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
01 กุมภาพันธ์ 2561
  ส่งใบลาป่วย  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
31 มกราคม 2561
  การคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
31 มกราคม 2561
  การคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ระดับจังหวัด ปี 2560  ศูนย์ กศน.อ.ปง
31 มกราคม 2561
  ส่งใบสมัครโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(Boot Camp)  ศูนย์ กศน.อ.ปง
30 มกราคม 2561
  ขอเพิ่มวุฒิในสมุดประวัติและกพ 7  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
26 มกราคม 2561
  ส่งแบบเสนอรายชื่อผู้สูงอายุที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2561  ศูนย์ กศน.อ.จุน