วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
18 กุมภาพันธ์ 2563
  โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะลำบากพื้นที่สูงภาคเหนือ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
14 กุมภาพันธ์ 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
14 กุมภาพันธ์ 2563
  ขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
12 กุมภาพันธ์ 2563
  รายงานผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับสานักงานศึกษาธิการภาค  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
12 กุมภาพันธ์ 2563
  รายงานผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับสานักงานศึกษาธิการภาค  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
12 กุมภาพันธ์ 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
11 กุมภาพันธ์ 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
11 กุมภาพันธ์ 2563
  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค  ศูนย์ กศน.อ.จุน
05 กุมภาพันธ์ 2563
  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
05 กุมภาพันธ์ 2563
  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับสำนักงานศึกษาธิการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
04 กุมภาพันธ์ 2563
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
03 กุมภาพันธ์ 2563
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
31 มกราคม 2563
  ขอลาออกจากการปฎิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
29 มกราคม 2563
  การจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
28 มกราคม 2563
  ขออนุญาตลาพักผ่อน  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
28 มกราคม 2563
  ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อหัวหน้าสนามสอบ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
28 มกราคม 2563
  การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคลประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2  ศูนย์ กศน.อ.ปง
27 มกราคม 2563
  ส่งแผนการจัดการกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
24 มกราคม 2563
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
24 มกราคม 2563
  แจ้งขอส่งคืนอาคารราชพัสดุ  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
23 มกราคม 2563
  รายงานการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2/62  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
21 มกราคม 2563
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
17 มกราคม 2563
  จัดทำข้อมูลในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลื  ศูนย์ กศน.อ.ปง
15 มกราคม 2563
  การรายงานผลการรักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
15 มกราคม 2563
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
08 มกราคม 2563
  เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่พัสดุ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
07 มกราคม 2563
  รายงานผลการพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
03 มกราคม 2563
  การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.จุน
03 มกราคม 2563
  การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้
02 มกราคม 2563
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
27 ธันวาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ
24 ธันวาคม 2562
  ขอส่งหลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน.  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
23 ธันวาคม 2562
  ส่งหลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน.อำเภอจุน  ศูนย์ กศน.อ.จุน
23 ธันวาคม 2562
  หลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน.  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
23 ธันวาคม 2562
  บุคลากรกศน.อำเภอเชียงคำขออนุญาตลาออกกจากครู กศน.ตำบล  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
23 ธันวาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
23 ธันวาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
23 ธันวาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
23 ธันวาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
19 ธันวาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
18 ธันวาคม 2562
  การสั่งซื้อเสื้อกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๕ จังหวัดอุบลราชธานี  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
18 ธันวาคม 2562
  การสั่งซื้อเสื้อกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๕ จังหวัดอุบลราชธานี  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
18 ธันวาคม 2562
  การสั่งซื้อเสื้อกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๕ จังหวัดอุบลราชธานี  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
17 ธันวาคม 2562
  ขอนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
16 ธันวาคม 2562
   ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
13 ธันวาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
12 ธันวาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
11 ธันวาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
09 ธันวาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
03 ธันวาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
02 ธันวาคม 2562
  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
02 ธันวาคม 2562
  ขออนุเคราะห์บุคลากร  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
26 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการโดยใช้รถจักรยานยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.ปง
26 พฤศจิกายน 2562
  การส่งข้อมูลนักศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
22 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
22 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
21 พฤศจิกายน 2562
  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการจัดทำแผน/โครงการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
19 พฤศจิกายน 2562
  ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการค่ายปรับพื้นฐานการเรียนรู้ กศน.อำเภอปง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึ  ศูนย์ กศน.อ.ปง
19 พฤศจิกายน 2562
  การลาออกของบุคลากรประเภทจ้างเหมาบริการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
19 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุมัติการเลื่อนกำหนดการดำเนินโครงการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
19 พฤศจิกายน 2562
  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมจัดทำแผนโครงงาน  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
19 พฤศจิกายน 2562
  ส่งรายงานข้อมูลสถานศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
19 พฤศจิกายน 2562
  ตอบรับเข้าร่วมประชุม  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
18 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
18 พฤศจิกายน 2562
  ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งยิ่งช้างเผือก  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
18 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
15 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
15 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
15 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
14 พฤศจิกายน 2562
  การเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการจัดการข้อมูลทะเบียนนักศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
14 พฤศจิกายน 2562
  รายงานการสำรวจข้อมูลการลงนามMOU  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
07 พฤศจิกายน 2562
  การสั่งจองสมุดบันทึก  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
07 พฤศจิกายน 2562
  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุประจำปี 63  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
06 พฤศจิกายน 2562
  การสำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
05 พฤศจิกายน 2562
  สั่งจองสมุดบันทึกไดอารี่ กศน.63  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
04 พฤศจิกายน 2562
  สั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน. 2563)  ศูนย์ กศน.อ.ปง
01 พฤศจิกายน 2562
  ส่งแบบสำรวจและยืืนยันความพร้อมในการอบรมผู้ดูแลสูงอายุ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
31 ตุลาคม 2562
  ขออนุญาตลาพักผ่อน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ
30 ตุลาคม 2562
  การขยายผลการเรียนรู้ด้านเพศศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
28 ตุลาคม 2562
  รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๒  ศูนย์ กศน.อ.ปง
27 ตุลาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
27 ตุลาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
25 ตุลาคม 2562
  ส่งแบบสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ปี 2563  ศูนย์ กศน.อ.จุน
25 ตุลาคม 2562
  ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
25 ตุลาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
25 ตุลาคม 2562
  ตอบรับการเข้าร่วมรับเสด็จฯ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
24 ตุลาคม 2562
  การสำรวจและยีนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ปรพจำปีงบประมาณ 2563  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
24 ตุลาคม 2562
  แจ้งเปลี่ยนสถานที่ฝึกอบรม  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
24 ตุลาคม 2562
  แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
22 ตุลาคม 2562
  ขอส่งข้อมูลการจัดทำหนังสือ "ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2562"  ศูนย์ กศน.อ.ปง
22 ตุลาคม 2562
  ขอส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุม  ศูนย์ กศน.อ.ปง
22 ตุลาคม 2562
  การจัดทำหนังสือ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว
22 ตุลาคม 2562
  เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2562  ศูนย์ กศน.อ.จุน
22 ตุลาคม 2562
  ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
21 ตุลาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
16 ตุลาคม 2562
  ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน
15 ตุลาคม 2562
  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน
11 ตุลาคม 2562
  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของจังหวัดชายแดนกับท้องถิ่น  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง
10 ตุลาคม 2562
  รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการใช่จ่ายเงินงบประมาณตามแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครง  ศูนย์ กศน.อ.ปง
10 ตุลาคม 2562
  เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่พัสดุ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง