สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


ระเบียบเกี่ยวกับการจัดกาารศึกษา กศน

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการกำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา

• 090 คำสั่ง ให้ใช้ใช้หลักสูตรการศึกษานอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

• 091 ประกาศ การใช้หลักสูตรการศึกษานอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

• 092 ประกาศ นโยบายการรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2548

• 094 ประกาศ แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนปีการศึกษา 2548

• 096 ระเบียบ ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548

• 115 ประกาศ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักเรียนปีสุดท้ายตามหลักสูตร พ.ศ. 2503 สอบตก

• 116 ประกาศ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักเรียนปีสุดท้ายตามหลักสูตร พ.ศ. 2503 สอบตก (เพิ่มเติม)

• 117 หนังสือราชการ การกำหนดความรู้ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ

• 120 ประกาศ เทียบความรู้วุฒิเปรียญธรรม เปรียญธรรม 3 ประโยค, เปรียญธรรม 5 ประโยค

• 121 ประกาศ เทียบความรู้วุฒิเปรียญธรรม เปรียญธรรม 4 ประโยค, เปรียญธรรม 6 ประโยค

• 122 ประกาศ การเทียบความรู้ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ, โรงเรียนจ่าอากาศ, ดุริยางค์ทหารบก, วิศวกรรมรถไฟ, การท่องเที่ยวและโรงแรม

• 127 ระเบียบ ว่าด้วยการพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548

• 128 ระเบียบ ว่าด้วยการแก้วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2547

• 129 ระเบียบ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ.2548

• 130 ระเบียบ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548

• 132 ระเบียบ ว่าด้วยการออกใบสุทธิและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา พ.ศ.2547

• 135 หนังสือราชการ การจัดการศึกษานอกโรงเรียนของพระภิกษุสามเณร

• 137 มติมหาเถรสมาคม ขอความร่วมมือในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน

• 138 หนังสือราชการ แนวปฏิบัติการตรวจสอบวุฒิการศึกษา

• 139 หนังสือราชการ แนวทางในการตรวจสอบวุฒิการศึกษา

• 146 หนังสือราชการ ซักซ้อมความเข้าใจการออกหนังสือรับรองการจบหลักสูตร

• 148 หนังสือราชการ ซักซ้อมการออกหนังสือรับรองการจบหลักสูตร

• 149 แบบฟอร์มหนังสือรับรองการจบหลักสูตร

• 150 แบบฟอร์ม ตัวอย่าง ใบลงทะเบียน

• 151 แบบฟอร์ม ใบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

• 153 คำสั่ง การใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน และแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

• 166 ระเบียบ ว่าด้วยการออกใบประกาศนียบัตร พ.ศ.2539

• 172 แบบฟอร์ม การออกประกาศนียบัตร ปัจจุบันทั้งหลักสูตรเก่าและใหม่ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ศธ ว่าด้วยการออกประกาศนียบัตร พ.ศ.2539 (ตัวอย่าง)

• 173 แบบฟอร์ม ตัวอย่าง แบบฟอร์มใบแทนประกาศนียบัตร

• 174 แบบฟอร์ม ตัวอย่าง แบบฟอร์มขอประกาศนียบัตรหรือใบแทนประกาศนียบัตร

• 177 แบบฟอร์ม แบบรายงานประกาศนียบัตร

• 178 ประกาศ ให้ออกเลขที่ประกาศนียบัตรด้วยรหัสประจำตัวนักศึกษา

• 179 แบบฟอร์ม แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

• 183 แบบฟอร์ม เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

• 185 แบบสรุปการประเมินผลการเรียนรายภาค

• 187 แบบฟอร์ม ตัวอย่าง หนังสือรับรอง

• 188 แบบฟอร์ม ตัวอย่าง แบบคำร้องการรักษาสถานภาพนักศึกษา

• 189 แบบฟอร์ม ตัวอย่าง คำร้องขอย้ายไปเรียนที่สถานศึกษาอื่น

• 190 แบบฟอร์ม ตัวอย่าง แบบคำร้องขอลาออก

• 191 หนังสือราชการ ให้พนักงานราชการทำหน้าที่นายทะเบียน

• 193 หนังสือราชการ หลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

• 198 ระเบียบ ว่าด้วยศูนย์การเรียนชุมชน พ.ศ.๒๕๕๒

• 201 หนังสือราชการ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

• 203 หนังสือราชการ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช)

• ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขอบคุณและอนุโมทนา พ.ศ. ๒๕๔๗

• ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาพ.ศ.๒๕๔๘

.

สารสนเทศสำหรับสถานศึกษา
สารสนเทศภายในสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
.
.
 footer