สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่ง

ระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา

 

ออกตามความในกฎหมายการศึกษา

 

ออกตามความในกฎหมายบริหารกระทรวงศึกษาธิการ

 

ออกตามความในกฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง

 

ออกตามความในกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

ออกตามความในกฎหมายโรงเรียนเอกชน

 

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ที่มา : http://www.onec.go.th

.

สารสนเทศสำหรับสถานศึกษา












สารสนเทศภายในสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา




.
.
 footer