สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


แบบฟอร์ม คำร้อง ต่างๆ

 แบบมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
 แบบขอสับเปลี่ยนเวรรักษาการณ์
 แบบขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 ใบแนบเบิกค่าชดเชยน้ำมันรถยนต์ส่วนตัว 
 
แบบขออนุมัติยืมเงิน
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว (ข้าราชการบำนาญ)
 แบบคำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำร้องขอมีบัตรหรือเปลี่ยนบัตรข้าราชการ-ลุกจ้างประจำ
 แบบขอ statement กรุงไทย
 แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน
 แบบขอยกเลิกวันลา
 แบบขออนุญาตไปราชการ
 แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
 แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
 แบบลาพักผ่อน
 
แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ
 แบบใบขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ
 แบบใบคำร้องขอหน้งสือรับรองเงินเดือน
 แบบใบคำร้องทั่วไป
 แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 แบบใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
 แบบใบมอบฉันทะ
 แบบใบมอบอำนาจ
 แบบใบสำคัญรับเงิน
 แบบฟอร์มประเภทต่างๆ ( ณ เม.ย.61)
 แบบคำร้องขอย้ายพนักงานราชการ
 แ
บบขอลาออกพนักงานราชการ

.

สารสนเทศสำหรับสถานศึกษา

สารสนเทศภายในสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
.
.
 footer