วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
25 กันยายน 2563
  การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
25 กันยายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
25 กันยายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ ,ปง กาประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการศึกษาบนพื้นที่สูงจังหวัดพ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
25 กันยายน 2563
  แนวทางในการประเมินการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
25 กันยายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.แพร่ด้าน การขับเคลื่  กลุ่มตรวจสอบภายใน
25 กันยายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
25 กันยายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
24 กันยายน 2563
  การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
24 กันยายน 2563
  การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
24 กันยายน 2563
  ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ "ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยาและสถานศึกษาในสั  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
24 กันยายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดโครงการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
23 กันยายน 2563
  การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กลุ่มอำนวยการ
23 กันยายน 2563
  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กลุ่มอำนวยการ
23 กันยายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
23 กันยายน 2563
  ด่วนที่สุด การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคลประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
23 กันยายน 2563
  เปลี่ยนแปลงประชุมประจำเดือน  กลุ่มอำนวยการ
22 กันยายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ,ปง แจ้งเลื่อนการประชุมฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
22 กันยายน 2563
  การจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  กลุ่มอำนวยการ
21 กันยายน 2563
  แจ้งผลการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
21 กันยายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว อนุญาตใช้รถยนต์ตู้ราชการ  กลุ่มอำนวยการ
21 กันยายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากร  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
21 กันยายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
21 กันยายน 2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวัดผลและการสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
21 กันยายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง การมอบหมายให้พนักงานราชการฯ  กลุ่มอำนวยการ
18 กันยายน 2563
  ด่วนที่สุด การวางมาตรการเน้นย้ำกลไกทุกระดับให้ปฏิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
18 กันยายน 2563
  ด่วนที่สุด รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในค  กลุ่มอำนวยการ
18 กันยายน 2563
  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
18 กันยายน 2563
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
17 กันยายน 2563
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓  กลุ่มอำนวยการ
17 กันยายน 2563
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ .กศน.อำเภอเชียงคำ,ภูซาง,เชียงม่วน,จุน ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทา  กลุ่มอำนวยการ
17 กันยายน 2563
  ด่วน รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
17 กันยายน 2563
  ด่วนที่สุด การของบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
17 กันยายน 2563
  ด่วนที่สุด การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
16 กันยายน 2563
  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
16 กันยายน 2563
  ด่วนมาก ขอให้สรุปผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด ที่สำคัญในรอบเดือน  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
15 กันยายน 2563
  ด่วนที่สุด ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึีกษา  กลุ่มอำนวยการ
15 กันยายน 2563
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ืมีและเลื่อนวิทยฐานะชำน  กลุ่มอำนวยการ
15 กันยายน 2563
  ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อบุคคล หรือองค์กร สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ เพื่  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
15 กันยายน 2563
  ขอข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึก (ไดอารี่) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  กลุ่มอำนวยการ
15 กันยายน 2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-NET) ครั้งที่  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
14 กันยายน 2563
  ด่วนที่สุด แนวทางการเปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพในการแสดง  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
14 กันยายน 2563
  การตรวจสอบข้อมูลบ้านหนังสือชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
14 กันยายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ
14 กันยายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
14 กันยายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา โอนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
12 กันยายน 2563
  กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 กันยายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
11 กันยายน 2563
  ขอประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล "ต้านภัยโควิด ๑๙"  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 กันยายน 2563
  ขอเชิญประชุมและร่วมนิเทศติดตามการดำเนินงาน  กลุ่มอำนวยการ
11 กันยายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง ขอใช้สถานที่ในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏ ิบัติการฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
11 กันยายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ,ปง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
11 กันยายน 2563
  การแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ "แม่ที่ดีที่สุดของหนูเป็นอย่างไร"  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 กันยายน 2563
  การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ
11 กันยายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
11 กันยายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการฯ  กลุ่มอำนวยการ
11 กันยายน 2563
  ด่วนที่สุด เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
11 กันยายน 2563
  ด่วนที่สุด การออกข้อกำหนด และคำสั่ง ของนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๑ สิงหาค  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
10 กันยายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ
10 กันยายน 2563
  เรียน ผอ.กศน. อำเภอภูซาง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
10 กันยายน 2563
  ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมพัฒนาครูผู้สอนคนพิการเกี่ยวกับวิธีการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
09 กันยายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ การปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญาจ้างพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ
09 กันยายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง พนักงานราชการพ้นจากการปฏิบัติงานเนื่องจากอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  กลุ่มอำนวยการ
09 กันยายน 2563
  ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สายงานผู้สอน บุคลากรทางการศ  กลุ่มอำนวยการ
09 กันยายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว รักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ
09 กันยายน 2563
  การเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรการศึก  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
09 กันยายน 2563
  การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
09 กันยายน 2563
  ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะเสนาสนะสงฆ์  กลุ่มอำนวยการ
09 กันยายน 2563
  โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (กยศ.)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
08 กันยายน 2563
  การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี ๒๕๖๓  กลุ่มอำนวยการ
08 กันยายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดพะเยา  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
08 กันยายน 2563
  ด่วนที่สุด การออกประกาศของนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
08 กันยายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
08 กันยายน 2563
  ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓  กลุ่มอำนวยการ
03 กันยายน 2563
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน. อำเภอภูซาง เข้าร่วมการประชุมฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
03 กันยายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
03 กันยายน 2563
  การเปิดสถานศึกษา On-Site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
03 กันยายน 2563
  ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ไ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
02 กันยายน 2563
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
02 กันยายน 2563
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา การพั้ฒนาข้าราชการครูฯ  กลุ่มอำนวยการ
02 กันยายน 2563
  สั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน. ๒๕๖๔)  กลุ่มอำนวยการ
02 กันยายน 2563
  ด่วนที่สุด อนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสา กระทรวงศ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
02 กันยายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  กลุ่มอำนวยการ
02 กันยายน 2563
  คู่มือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
02 กันยายน 2563
  ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนงานทอดผ้าป่า "ช่วยน้องให้ปลอดภัย"  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
02 กันยายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง ขอรับการสนับสนุนวิทยากร  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
01 กันยายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
01 กันยายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ,ปง เชิญประชุมพิจารณาทุนฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
31 สิงหาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง,เชียงคำ การจัดนิทรรศการฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
31 สิงหาคม 2563
  โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
31 สิงหาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขอความอนุเคราะห์ฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
31 สิงหาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง,ดอกคำใต้,เชียงคำ,เมืองพะเยา  กลุ่มอำนวยการ
31 สิงหาคม 2563
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติฯ  กลุ่มอำนวยการ
31 สิงหาคม 2563
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว รักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ
28 สิงหาคม 2563
  ด่วนที่สุด แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ ๔-๗ กันยายน ๒๕๖๓  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
28 สิงหาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ด่วนที่สุด การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสา กระทรว  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
28 สิงหาคม 2563
  ขอการสนับสนุนประชาสัมพันธ์โครงการ "ปลูกต้นไม้ด้วยหัวใจ"  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
28 สิงหาคม 2563
  การจัดทำหนังสือ "ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชนประจำปี ๒๕๖๓"  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
28 สิงหาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขอความอนุเคราะห์บุคลากรฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
27 สิงหาคม 2563
  ด่วนที่สุด การเปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
27 สิงหาคม 2563
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจประเมินผล และความพึงพอใจต่อการใช้ประโยชน์จากบริการอินเตอร์เน็ตสาธารณสู่ชุ  กลุ่มอำนวยการ