วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
17 กันยายน 2564
  ด่วนที่สุด แจ้งกำหนดการการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษาน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
17 กันยายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ ๒ (๑  กลุ่มอำนวยการ
17 กันยายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ ประเมินผลการปฏ ิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูกศน.ตำบล  กลุ่มอำนวยการ
17 กันยายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว .รายงานผลการดำเนินงาน กศน.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
17 กันยายน 2564
  รายงานผลการดำเนินงานในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน กศน. (DMIS) ประจำปีงบประมาณ 2564  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
17 กันยายน 2564
  ด่วนที่สุด การของบประมาณงบเงินอุดหนุนรายหัวขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
17 กันยายน 2564
  ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุม  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
15 กันยายน 2564
  ด่วนที่สุด สำรวจนักศึกษา กศน.ที่ต้องการรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
15 กันยายน 2564
  ด่วนที่สุด การบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนสำหรับนักศึกษา กศน.  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
15 กันยายน 2564
  ด่วนที่สุด แจ้งกำหนดการการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษาน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
15 กันยายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว  กลุ่มอำนวยการ
15 กันยายน 2564
  เรียน ผอ. กศน.อำเภอจุน,เชียงคำ,เชียงม่วน,ปง,ภูซาง การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
15 กันยายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา,ภูกามยาว,แม่ใจ,ดอกคำใต้ การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและก  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
15 กันยายน 2564
  ด่วนที่สุด การดำเนินการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (กรณีฝากสอบ)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
14 กันยายน 2564
  ด่วนที่สุด รายงานผลการการดำเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี ๒๕๖๔  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
14 กันยายน 2564
  ด่วนที่สุด สำรวจนักศึกษา กศน.ที่ต้องการรับวัคซีนป้องกันโควิด 19  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
14 กันยายน 2564
  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเติม  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
14 กันยายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา โอนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
14 กันยายน 2564
  การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน  กลุ่มอำนวยการ
14 กันยายน 2564
  ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ
14 กันยายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  กลุ่มอำนวยการ
14 กันยายน 2564
  ด่วนที่สุด การดำเนินการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (กรณีฝากสอบ)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
13 กันยายน 2564
  มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
13 กันยายน 2564
  ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าว กศน.ฉบับที่ ๖/๒๕๖๔"  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
13 กันยายน 2564
  การสำรวจข้อมูลการมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
13 กันยายน 2564
  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินการตามแผนสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรในสั  กลุ่มอำนวยการ
10 กันยายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ การดำเนินการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ก  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
10 กันยายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  กลุ่มอำนวยการ
10 กันยายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว  กลุ่มอำนวยการ
10 กันยายน 2564
  ด่วนที่สุด การจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ re-skillและup-skill  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
10 กันยายน 2564
  ด่วนที่สุด การส่งข้อมูลจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
10 กันยายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว  กลุ่มอำนวยการ
10 กันยายน 2564
  ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้ารับการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร  กลุ่มอำนวยการ
10 กันยายน 2564
  สั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน. ๒๕๖๕)  กลุ่มอำนวยการ
09 กันยายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ การดำเนินการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ก  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
09 กันยายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา การดำเนินการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
09 กันยายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง การดำเนินการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (กรณีฝา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
09 กันยายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ การดำเนินการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ก  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
09 กันยายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว  กลุ่มอำนวยการ
09 กันยายน 2564
  ด่วนที่สุด จัดทำคลังภาพและวีดีโอ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
09 กันยายน 2564
  ด่วนที่สุด การดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพสำหรับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
09 กันยายน 2564
  ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานจิตอาสา กศน.  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
09 กันยายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ แจ้งการโอนเงินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและส  กลุ่มอำนวยการ
09 กันยายน 2564
  ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนนานาชาติออนไลน์ 2021 IYF World Camp  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
09 กันยายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ การดำเนินการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
08 กันยายน 2564
  การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๔  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
08 กันยายน 2564
  ด่วนที่สุด การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
08 กันยายน 2564
  อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องกา  กลุ่มอำนวยการ
08 กันยายน 2564
  ด่วนที่สุด รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
08 กันยายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว  กลุ่มอำนวยการ
08 กันยายน 2564
  การดำเนินการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (กรณีฝากสอบ)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
08 กันยายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ขออนุมัติเดินทางไปราช  กลุ่มอำนวยการ
08 กันยายน 2564
  เรียน ผอ.กศน. อำเภอดอกคำใต้ อนุญาตให้พนักงานราชการลาออก  กลุ่มอำนวยการ
08 กันยายน 2564
  ด่วนที่สุด การคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น และ กศน.พรีเมี่ยม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
07 กันยายน 2564
  ด่วนมาก การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
07 กันยายน 2564
  เร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
07 กันยายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  กลุ่มอำนวยการ
07 กันยายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  กลุ่มอำนวยการ
07 กันยายน 2564
  ด่วนที่สุด "ขอเชิญรับชมพิธีเฉลิมฉลองงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” (International Literacy  กลุ่มอำนวยการ
07 กันยายน 2564
  ด่วนที่สุด แก้ไขประกาศสำนักงานปลัดกระทราวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครคั  กลุ่มอำนวยการ
06 กันยายน 2564
  ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
06 กันยายน 2564
  แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL และTO BE NUMBER ONE DANC  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
06 กันยายน 2564
  ด่วนที่สุด การนำข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.) สำ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
03 กันยายน 2564
  ด่วนที่สุด โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 4 เดือน สิงหาคม-กันยายน 2564)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
03 กันยายน 2564
  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  กลุ่มอำนวยการ
03 กันยายน 2564
  ขอเชิญร่วมรับฟังชี้แจงความรู้ในประเด็น "ร่วมเรียนรู้ พร้อมเข้าสู่ระบบ PA"  กลุ่มอำนวยการ
03 กันยายน 2564
  ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมการอภิปรายการรับฟังความคิดเห็น  กลุ่มอำนวยการ
03 กันยายน 2564
  การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔  กลุ่มอำนวยการ
03 กันยายน 2564
  ด่วนมาก การดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรแกนนำ ในสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย  กลุ่มอำนวยการ
03 กันยายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ห  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
03 กันยายน 2564
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอก  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
03 กันยายน 2564
  ทำเนียบเด็กและเยาวชนดีเด่น สำนักงาน กศน.ประจำปี ๒๕๖๔  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
02 กันยายน 2564
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ตำแหน่งผู้  กลุ่มอำนวยการ
02 กันยายน 2564
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการคลังความรู้ กศน.เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2564 หลักสูตรการสร้างเว็บข้  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
01 กันยายน 2564
  การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ
01 กันยายน 2564
  มอบอำนาจให้รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยปฏิบัติราชการแทนฯ  กลุ่มอำนวยการ
01 กันยายน 2564
  รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของท  กลุ่มอำนวยการ
01 กันยายน 2564
  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เยาวชนพะเยา ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด"  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
31 สิงหาคม 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  กลุ่มอำนวยการ
31 สิงหาคม 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว  กลุ่มอำนวยการ
31 สิงหาคม 2564
  ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL และTO BE NUMBER ONE TEEN DA  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
31 สิงหาคม 2564
  ด่วนที่สุด การดำเนินงานห้องสมุดประชาชนกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
31 สิงหาคม 2564
  ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สานงานผู้สอน บุคลากรทางการศ  กลุ่มอำนวยการ
31 สิงหาคม 2564
  จัดส่งหนังสือลูกเสือไทย ณ ปีที่ ๑๐๙  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
31 สิงหาคม 2564
  ส่งแผนการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
30 สิงหาคม 2564
  ด่วนที่สุด การจัดการเรียนการสอนออนไลน์กับงานอันมีลิขสิทธิ์  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
30 สิงหาคม 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขอเชิญร่วมพิจารณากลั่นกรองผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ  กลุ่มอำนวยการ
27 สิงหาคม 2564
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
27 สิงหาคม 2564
  การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบากระลอกใหม่ของ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
27 สิงหาคม 2564
  การดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพสำหรับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
27 สิงหาคม 2564
  เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวัดผลและการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานหลักสูตรการศ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
26 สิงหาคม 2564
  กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
26 สิงหาคม 2564
  ด่วนที่สุด สำรวจค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
26 สิงหาคม 2564
  ด่วนที่สุด รับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู กศน. ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อก  กลุ่มอำนวยการ
26 สิงหาคม 2564
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  กลุ่มอำนวยการ
26 สิงหาคม 2564
  แนวปฏิบัติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงสถานกา  กลุ่มอำนวยการ
26 สิงหาคม 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 4 เดือนสิงหาคม -  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
26 สิงหาคม 2564
  แนวปฏิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็กสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-1  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
25 สิงหาคม 2564
  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 4 เดือนสิงหาคม - กันยายน 2564)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
25 สิงหาคม 2564
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา