วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
02 กรกฎาคม 2563
  เรียน ผอ.กศนส.อำเภอเชียงคำ ประเมินผลการปฏ ิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  กลุ่มอำนวยการ
01 กรกฎาคม 2563
  เรียน ผอ.กศนส.อำเภอเชียงคำ ขอเชิญร่วมงานคลีนิคเกษตรเคลื่ินที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิ  กลุ่มอำนวยการ
01 กรกฎาคม 2563
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
01 กรกฎาคม 2563
  การรับทะเบียนลูกค้าใหม่ และพัฒนาลูกค้า Smart Farmer รายใหม่  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
01 กรกฎาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
01 กรกฎาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
01 กรกฎาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
30 มิถุนายน 2563
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน แจ้งกำหนดการฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
30 มิถุนายน 2563
  ด่วนที่สุด เอกสารแนวทางการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ กศน. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
30 มิถุนายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้,ภูซาง การต่อสัญญาฯ  กลุ่มอำนวยการ
30 มิถุนายน 2563
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง ขอเชิญประชุมฯ  กลุ่มอำนวยการ
30 มิถุนายน 2563
  เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
30 มิถุนายน 2563
  แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน ) ประจำปี  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
30 มิถุนายน 2563
  ขอข้อมูลรายชื่อผู้เรียนที่ได้รับการสนันสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
30 มิถุนายน 2563
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขอเชิญประชุมชี้แจงการขยายผลการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์  กลุ่มอำนวยการ
30 มิถุนายน 2563
  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563  กลุ่มอำนวยการ
29 มิถุนายน 2563
  ด่วนที่สุด หลักสูตร "พัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  กลุ่มอำนวยการ
29 มิถุนายน 2563
  การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรามงวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มอำนวยการ
29 มิถุนายน 2563
  การดำเนินงานตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
29 มิถุนายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้,แม่ใจ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการตัดโอนตำแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงาน  กลุ่มอำนวยการ
29 มิถุนายน 2563
  ด่วนที่สุด ผอ.กศน.อำเภอปง ขอเชิญประชุมชี้แจงฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
29 มิถุนายน 2563
  มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรณีผู้เดินทางเข้ามามในพื้นที่จังหวั  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
29 มิถุนายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
26 มิถุนายน 2563
  ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสรุปติดตามผลการดำเนินงาน และชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
26 มิถุนายน 2563
  ด่วนที่สุด กำหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
25 มิถุนายน 2563
  การประชุมทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และการติดตามโครงกา  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
25 มิถุนายน 2563
  ด่วนที่สุด การปฐมนิเทศการเปิดเทอมวันแรกของนักศึกษา กศน.  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
25 มิถุนายน 2563
  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจัย  กลุ่มอำนวยการ
25 มิถุนายน 2563
  กิจการและกิจกรรมที่ผ่อนคลายในระยะที่ ๔ และมาตรการควบคุมกิจกรรมที่ผ่อนปรนในระยะที่ ๔  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
25 มิถุนายน 2563
  แก ้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังห  กลุ่มอำนวยการ
19 มิถุนายน 2563
  ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย  กลุ่มอำนวยการ
19 มิถุนายน 2563
  ด่วนที่สุด การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
19 มิถุนายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน แจ้งกำหนดการฯ  กลุ่มอำนวยการ
19 มิถุนายน 2563
  ด่วนที่สุด การสนับสนุนผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน.พรีเมี่ยม  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
19 มิถุนายน 2563
  ด่วนที่สุด การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้อนแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
19 มิถุนายน 2563
  ด่วนที่สุด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
18 มิถุนายน 2563
  เรียน ผอ.ฏศน.อำเภอเมืองพะเยา,เชียงคำ,เชียงม่วย,ปง แผนบริหารความเสี่ยงฯ  กลุ่มอำนวยการ
18 มิถุนายน 2563
  ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในโครงการการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาค กศ.บป.) ระดับปร  กลุ่มอำนวยการ
18 มิถุนายน 2563
  การประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ เรื่อง การดูแลตนเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
18 มิถุนายน 2563
  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการระยะผ่อนคลาย  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
18 มิถุนายน 2563
  ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
18 มิถุนายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  กลุ่มอำนวยการ
17 มิถุนายน 2563
  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดลีวิต เพื่  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
17 มิถุนายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง,ดอกคำใต้ ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  กลุ่มอำนวยการ
17 มิถุนายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเิภอจุน ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
17 มิถุนายน 2563
  ขอเชิญครู กศน. เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
17 มิถุนายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ  กลุ่มอำนวยการ
17 มิถุนายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ การจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ  กลุ่มอำนวยการ
16 มิถุนายน 2563
  ขอความร่วมมือขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ......  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
16 มิถุนายน 2563
  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเท  กลุ่มอำนวยการ
16 มิถุนายน 2563
  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่มงตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถ  กลุ่มอำนวยการ
16 มิถุนายน 2563
  ด่วนที่สุด แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
16 มิถุนายน 2563
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดส่งข้อเสนอโครงการ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
16 มิถุนายน 2563
  คู่มือการจัดการศึกษา กศน.รับมือโควิด -19  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
16 มิถุนายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานฯ  กลุ่มอำนวยการ
15 มิถุนายน 2563
  กิจกรรมที่ผ่อนคลายให้สามารถดำเนินการได้ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 มาตรการควบคุมกิจกรรมที่ผ่อนคลายในร  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
15 มิถุนายน 2563
  คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
12 มิถุนายน 2563
  ด่วนที่สุด "คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙"  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
12 มิถุนายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
12 มิถุนายน 2563
  ด่วนที่สุด การสนับสนุนการใช้สินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน ชุมชน และท้องถิ่น  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
12 มิถุนายน 2563
  การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๓  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
12 มิถุนายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ  กลุ่มอำนวยการ
12 มิถุนายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง แต่งตั้งข้าราชการฯ  กลุ่มอำนวยการ
12 มิถุนายน 2563
  ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 มิถุนายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ  กลุ่มอำนวยการ
11 มิถุนายน 2563
  การออกข้อกำหนดและคำสั่ง โดยนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
11 มิถุนายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา,ดอกคำใต้,แม่ทใจ,จุนและปง  กลุ่มอำนวยการ
11 มิถุนายน 2563
  การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการาประเมินเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และผู้ผ่านก  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 มิถุนายน 2563
  รายงานสถิติข้อมูลด้านการส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
11 มิถุนายน 2563
  ขอเชิญตอบรับเป็นสมาชิกวารสารยุวกาชาด  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
11 มิถุนายน 2563
  มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรณีผู้เดินทางเข้ามามในพื้นที่จังหวั  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
11 มิถุนายน 2563
  การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ ๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗)  กลุ่มอำนวยการ
11 มิถุนายน 2563
  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน, ค่าหนังสือเรียน ภา  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
11 มิถุนายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขอความอนุเคราะห์ใช้อาคารเรียนรวม  กลุ่มอำนวยการ
11 มิถุนายน 2563
  ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ
11 มิถุนายน 2563
  ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
11 มิถุนายน 2563
  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
11 มิถุนายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา โอนจัดสรรงบประมาณฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
10 มิถุนายน 2563
  กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
10 มิถุนายน 2563
  ด่วนที่สุด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563  กลุ่มอำนวยการ
10 มิถุนายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อ.ปง ,เชียงม่วน,ภูซาง,เชียงคำ การจัดทำสื่อวีดิทัศน์รายวิชาบังคับ รายวิชาศิลปศึกษา ระดับ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
10 มิถุนายน 2563
  ขอเรียนเชิญเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2563  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
09 มิถุนายน 2563
  การเปิดให้บริการห้องสมุดประชาชนทุกประเภท  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
09 มิถุนายน 2563
  การประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ เรื่อง การดูแลตนเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
09 มิถุนายน 2563
  ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางก  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
09 มิถุนายน 2563
  กำหนดให้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
09 มิถุนายน 2563
  การออกประกาศของนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมือวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
09 มิถุนายน 2563
  เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยวตนเอง Digital Goverment Skill Self A  กลุ่มอำนวยการ
09 มิถุนายน 2563
  ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินพระราชทานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๓  กลุ่มอำนวยการ
08 มิถุนายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ,ปง การอบรมครูนิเทศก์ฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
05 มิถุนายน 2563
  ขอความอนุเคราะห์สำรวจครูและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมเพื่อรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
05 มิถุนายน 2563
  เลื่อนการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้อนแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
05 มิถุนายน 2563
  การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของสำนักงาน กศน.  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
05 มิถุนายน 2563
  ด่วนที่สุด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิก  กลุ่มอำนวยการ
05 มิถุนายน 2563
  ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓  กลุ่มอำนวยการ
05 มิถุนายน 2563
  การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
05 มิถุนายน 2563
  แจ้งเปลี่ยนแปลงรยชื่อรายวิชาบังคับตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
05 มิถุนายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ,ปง ประกาศรายชื่อฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
05 มิถุนายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ,ปง การนิเทสฯ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
04 มิถุนายน 2563
  การสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความต้องการในการให้บริการในห้องสมุดประชาชนของผู้รับบริการและผู้  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย