วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
20 สิงหาคม 2562
  แจ้งกำหนดการสอบทางการศึกษาด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
20 สิงหาคม 2562
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด่านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ครั้งท  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
20 สิงหาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ,ปง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
20 สิงหาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ,ปง  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
20 สิงหาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อ.เชียงม่วน  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
20 สิงหาคม 2562
  ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบปัจจัยถวายผ้ากฐินพระราชทานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2562  กลุ่มอำนวยการ
20 สิงหาคม 2562
  การจัดส่งคู่มือ เอกสารการจัดสอบและเอกสารการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดำเนินการทดสอบทาง  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
20 สิงหาคม 2562
  เชิญประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
20 สิงหาคม 2562
  การดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
20 สิงหาคม 2562
  ด่วนที่สุด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2562  กลุ่มอำนวยการ
20 สิงหาคม 2562
  การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2562  กลุ่มอำนวยการ
20 สิงหาคม 2562
  ด่วนที่สุด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจ  กลุ่มอำนวยการ
20 สิงหาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขอเชิญร่วมโครงการฯ  กลุ่มอำนวยการ
20 สิงหาคม 2562
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา,จุน,ภูซาง,ปง และดอกคำใต้  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
20 สิงหาคม 2562
  คู่มือการดำเนินงานอาสายุวกาชาดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
20 สิงหาคม 2562
  ป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
20 สิงหาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ประกาศผลการพิจารณาฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
20 สิงหาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง เชิญเป็นวิทนากร  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
20 สิงหาคม 2562
  ขอเชิญร่วมสัมมนาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักร  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
20 สิงหาคม 2562
  กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
19 สิงหาคม 2562
  แจ้งกำหนดการการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
19 สิงหาคม 2562
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวัดผลและการสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
19 สิงหาคม 2562
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขอเชิญร่วมฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
19 สิงหาคม 2562
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขอเชิญร่วมฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
19 สิงหาคม 2562
  ซักซ้อมความเข้าใจสิทธิการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านราชการ  กลุ่มอำนวยการ
16 สิงหาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
16 สิงหาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
16 สิงหาคม 2562
  โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 12  กลุ่มอำนวยการ
16 สิงหาคม 2562
  แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องทั่วไปต่อคณะรัฐมนตรี  กลุ่มอำนวยการ
16 สิงหาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขอข้อมูลผู้เกษียณอายุฯ  กลุ่มอำนวยการ
14 สิงหาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน อนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
14 สิงหาคม 2562
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
13 สิงหาคม 2562
  ขอเชิญบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วมโครงการนิเทศลูกเสือ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
09 สิงหาคม 2562
  ด่วนมาก การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ/Best Pracice  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
09 สิงหาคม 2562
  ด่วนมาก การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
09 สิงหาคม 2562
  ด่วนมาก จัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
09 สิงหาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.ภูกามยาว รักษาการฯ  กลุ่มอำนวยการ
09 สิงหาคม 2562
  ด่วนที่สุด หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๙  กลุ่มอำนวยการ
09 สิงหาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
09 สิงหาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
09 สิงหาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา  กลุ่มอำนวยการ
09 สิงหาคม 2562
  ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ  กลุ่มอำนวยการ
09 สิงหาคม 2562
  การประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ D.I.Y By Scout  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
09 สิงหาคม 2562
  ผอ.กศน.ภูกามยาว หน่วยบำบัดมุกข์ บำรุงสุขฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
09 สิงหาคม 2562
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "การประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
09 สิงหาคม 2562
  แจ้งแนวทางการจัดการอบรมนอกสถานที่  กลุ่มอำนวยการ
08 สิงหาคม 2562
  การขอพระราชทานเครื่ทองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุัณาภรณ์ ประจปี ๒๕๖๓  กลุ่มอำนวยการ
08 สิงหาคม 2562
   เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ การอบรม  กลุ่มอำนวยการ
07 สิงหาคม 2562
  แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์  กลุ่มอำนวยการ
06 สิงหาคม 2562
  ด่วนที่สุด การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒  กลุ่มอำนวยการ
05 สิงหาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
05 สิงหาคม 2562
  การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562  กลุ่มอำนวยการ
02 สิงหาคม 2562
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ,ปง  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
02 สิงหาคม 2562
  ด่วนที่สุด การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ
02 สิงหาคม 2562
  การเผยแพร่หนังสือเรียนส่งเสริมประสทธิภาพการเรียนรู้  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
02 สิงหาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ การพัฒนาข้าราชการครูฯ  กลุ่มอำนวยการ
01 สิงหาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา,ภูซาง,ปง  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
01 สิงหาคม 2562
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
01 สิงหาคม 2562
  ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
01 สิงหาคม 2562
  สรุปผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
01 สิงหาคม 2562
  ด่วนที่สุด โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดย ศส.ปชต. กิจกรรมอบรมกรรมการ ศส.ปชต. หลัก  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
01 สิงหาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
01 สิงหาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฯ  กลุ่มอำนวยการ
01 สิงหาคม 2562
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2562  กลุ่มอำนวยการ
31 กรกฎาคม 2562
  ด่วนมาก การประเมินมาตรฐาน กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
31 กรกฎาคม 2562
  แจ้งเปลี่ยนชื่อ "จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร." (จอส.๙๐๔ วปร.)  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
31 กรกฎาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
31 กรกฎาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ การเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป  กลุ่มอำนวยการ
30 กรกฎาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว ส่งคำสั่งฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
26 กรกฎาคม 2562
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อ.ปง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพิจารณา (ร่าง) เหตุผลและความจำเป็นในการของเพ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
26 กรกฎาคม 2562
   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง วัน เวลา การประเมินโครงการประกวดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราม  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
26 กรกฎาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อ.เมืองพะเยา เรื่อง ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
25 กรกฎาคม 2562
  การประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนติดตามและให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
25 กรกฎาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
25 กรกฎาคม 2562
  ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธ  กลุ่มอำนวยการ
25 กรกฎาคม 2562
  ด่วนที่สุด การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
25 กรกฎาคม 2562
  แจ้งเลื่อนโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู้การปฏิบัติ ในหลวงรัชกาลท  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
25 กรกฎาคม 2562
  การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ฑ.ศ. ๒๕๖๒ เขตตรวจราชการที่  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
25 กรกฎาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา โอนจัดสรรงบประมาณฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
25 กรกฎาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน จัดสรรเงินค่าตอบแทนครูศูนย์การเรียนชุมชน  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
25 กรกฎาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
25 กรกฎาคม 2562
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน โครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ  กลุ่มอำนวยการ
25 กรกฎาคม 2562
  ด่วน เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการ "๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ"  กลุ่มอำนวยการ
25 กรกฎาคม 2562
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา โครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯ  กลุ่มอำนวยการ
25 กรกฎาคม 2562
  การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนติดตามและให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
23 กรกฎาคม 2562
  การประเมินผลการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
23 กรกฎาคม 2562
  ด่วนที่สุด เรื่อง การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
23 กรกฎาคม 2562
  ด่วนที่สุด เรื่อง การสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
23 กรกฎาคม 2562
  โครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
23 กรกฎาคม 2562
  ด่วนที่สุด เรื่อง รางวัล กศน.เกียรติยศ ประจำปี 2561  กลุ่มอำนวยการ
23 กรกฎาคม 2562
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนัก  กลุ่มอำนวยการ
23 กรกฎาคม 2562
  เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562  กลุ่มอำนวยการ
23 กรกฎาคม 2562
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562  กลุ่มอำนวยการ
23 กรกฎาคม 2562
  การสำรวจพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ
23 กรกฎาคม 2562
  ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562  กลุ่มอำนวยการ
23 กรกฎาคม 2562
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อ.ภูกามยาว เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดพะเยา  กลุ่มอำนวยการ
23 กรกฎาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อ.ภูซาง เรื่อง ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
23 กรกฎาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อ.เมืองพะเยา ให้่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ
22 กรกฎาคม 2562
  การเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของนักศึกษาใ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
22 กรกฎาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ