วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
25 พฤศจิกายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน การขอใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ  กลุ่มอำนวยการ
25 พฤศจิกายน 2563
  ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
25 พฤศจิกายน 2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  กลุ่มอำนวยการ
25 พฤศจิกายน 2563
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน  กลุ่มอำนวยการ
25 พฤศจิกายน 2563
  แนวทางการพิจารณาเทียบเคียงมาตรฐานการสอบแข่งขัน  กลุ่มอำนวยการ
25 พฤศจิกายน 2563
  การจัดทำแผนปฏ ิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
24 พฤศจิกายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำยุวกาชาดและภาคีเครือข่ายเพื่อต่  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
24 พฤศจิกายน 2563
  ด่วนที่สุด การประชุมคณะทำงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๑ ประจ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
23 พฤศจิกายน 2563
  ด่วนที่สุด การดำเนินงานจัดกิจกรรม "สำนักงาน กศน. ส่งความสุขให้น้อง"  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
23 พฤศจิกายน 2563
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
23 พฤศจิกายน 2563
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง โครงการาศูนย์วิทย์ใกล้ชิดชุมชน  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
23 พฤศจิกายน 2563
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขอเชิญร่วมงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๓  กลุ่มอำนวยการ
23 พฤศจิกายน 2563
  ด่วนมาก สำรวจความต้องการของสถานศึกษาที่มีความต้องการพัฒนา "สถานศึกษาพอเพียง" ให้เป็น "ศูนย์การเรียน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
23 พฤศจิกายน 2563
  การขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในจังหวัดนำร่อง  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
23 พฤศจิกายน 2563
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
23 พฤศจิกายน 2563
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
23 พฤศจิกายน 2563
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
23 พฤศจิกายน 2563
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
23 พฤศจิกายน 2563
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
23 พฤศจิกายน 2563
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
23 พฤศจิกายน 2563
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงงคำ โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
23 พฤศจิกายน 2563
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
23 พฤศจิกายน 2563
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
23 พฤศจิกายน 2563
  แนวทางการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
23 พฤศจิกายน 2563
  ข้อสั่งการด้านภารกิจรับรองหน่วยงานราชการ/ผู้แทนจากต่างประเทศดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุข ในการป้องกันโ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
23 พฤศจิกายน 2563
  ด่วนที่สุด มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพะเยาตลอดทั้ืงปีและการรณรงค์ส่งเสริมสวมหมวกนิร  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
23 พฤศจิกายน 2563
  แผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายแบบบูรณาการในพื้นที่ ชุมชนน่าอยู่ ที่ททำงานปลอดภัย พ.  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
23 พฤศจิกายน 2563
  การเผนแพร่คำแปลกฎหมาย ตามโครงการแปลกฎหมายเป็นภาษากลางอาเซียนและเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพร  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
23 พฤศจิกายน 2563
  ด่วนมาก ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย  กลุ่มอำนวยการ
17 พฤศจิกายน 2563
  ส่งหนังสือให้ห้องสมุดประชาชน  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
17 พฤศจิกายน 2563
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่กา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
17 พฤศจิกายน 2563
  ขอเชิญเข้าร่วมตรวจสอบและกลั่นกรองคลังสื่อ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักรา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
16 พฤศจิกายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง,จุน ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ
16 พฤศจิกายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ
16 พฤศจิกายน 2563
  การศึกษาสภาพและความต้องการในการใช้สื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
16 พฤศจิกายน 2563
  ด่วนที่สุด การดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
16 พฤศจิกายน 2563
   ด่วนมาก การสำรวจกลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
13 พฤศจิกายน 2563
  การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
13 พฤศจิกายน 2563
  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมชี้แจงในการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการใช  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
13 พฤศจิกายน 2563
  การปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ไมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ UHF  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
13 พฤศจิกายน 2563
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการเข้าถึงบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
13 พฤศจิกายน 2563
  ประชาสัมพันธ์การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒  กลุ่มอำนวยการ
13 พฤศจิกายน 2563
  สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กลุ่มอำนวยการ
13 พฤศจิกายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
13 พฤศจิกายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
12 พฤศจิกายน 2563
  ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส ๔/๒๕๖๓)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
12 พฤศจิกายน 2563
  คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
12 พฤศจิกายน 2563
  ด่วนที่สุด รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กลุ่มอำนวยการ
11 พฤศจิกายน 2563
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
11 พฤศจิกายน 2563
  การออกประกาศของนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
11 พฤศจิกายน 2563
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฯ ของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๔  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
11 พฤศจิกายน 2563
  สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
10 พฤศจิกายน 2563
  การดำเนินงานห้องสมุดประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
10 พฤศจิกายน 2563
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการส่งเสริมการใช้ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
10 พฤศจิกายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขออนุญาตใช้สถานที่  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
09 พฤศจิกายน 2563
  ด่วนที่สุด การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของจังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
09 พฤศจิกายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  กลุ่มอำนวยการ
09 พฤศจิกายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศ  กลุ่มอำนวยการ
09 พฤศจิกายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว อนุเคราะห์รถยนต์ตู้ราชการ  กลุ่มอำนวยการ
09 พฤศจิกายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา เชิญร่วมงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๓  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
06 พฤศจิกายน 2563
  ให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา  กลุ่มอำนวยการ
06 พฤศจิกายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา,ดอกคำใต้,แม่ใจ,จุน,ปง  กลุ่มอำนวยการ
06 พฤศจิกายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ
06 พฤศจิกายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ
05 พฤศจิกายน 2563
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการส่งเสริมการใช้ห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
05 พฤศจิกายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง,ปง ขอเชิญร่วมพิจารณากลั่นกรองการมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที  กลุ่มอำนวยการ
05 พฤศจิกายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  กลุ่มอำนวยการ
05 พฤศจิกายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
04 พฤศจิกายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ อนุญาตให้พนักงานราชการลาออก  กลุ่มอำนวยการ
04 พฤศจิกายน 2563
  ด่วนที่สุด การมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา  กลุ่มอำนวยการ
04 พฤศจิกายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
04 พฤศจิกายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
04 พฤศจิกายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
03 พฤศจิกายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ส่งหนังสือให้ห้องสมุดประชาชนจังหวัด  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
02 พฤศจิกายน 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ติดตามผลการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หล  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
02 พฤศจิกายน 2563
  แก้ไขคำสั่ง การจ้างพนักงานราชการ คำสั่ง สนง.กศน.จ.พะเยา ที่ 393/2563  กลุ่มอำนวยการ
30 ตุลาคม 2563
  การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
30 ตุลาคม 2563
  ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษานอกระบบและการศึกษ  กลุ่มอำนวยการ
30 ตุลาคม 2563
  การกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการรณ์การแพร่ระบาดข  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
30 ตุลาคม 2563
  การจ้างพนักงานราชการ รอบที่ ๕ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๗)  กลุ่มอำนวยการ
30 ตุลาคม 2563
  การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลอังกฤษ ปี ค.ศ. ๒๐๑๒/๒๐๒๒  กลุ่มอำนวยการ
30 ตุลาคม 2563
  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  กลุ่มอำนวยการ
30 ตุลาคม 2563
  ส่งผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
30 ตุลาคม 2563
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา,จุน,แม่ใจ,เชียงม่วน ตรวจสอบเอกสารประมาณราคาฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
29 ตุลาคม 2563
  ด่วนที่สุด ส่งรายชื่อบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำอำเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
28 ตุลาคม 2563
  เปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
28 ตุลาคม 2563
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพครูในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
28 ตุลาคม 2563
  ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
28 ตุลาคม 2563
  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
28 ตุลาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขอเชิญร่วมประกอบพิธีเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี ๒๕๖๓  กลุ่มอำนวยการ
28 ตุลาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
28 ตุลาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
28 ตุลาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  กลุ่มอำนวยการ
27 ตุลาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  กลุ่มอำนวยการ
27 ตุลาคม 2563
  ด่วนที่สุด การดำเนินการจัดทำสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
27 ตุลาคม 2563
  การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
27 ตุลาคม 2563
  ด่วนที่สุด แนวปฏิบัติการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ กรณีนักศึกษาที่มีผลการเรียน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
27 ตุลาคม 2563
  ด่วนที่สุด การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๓  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
27 ตุลาคม 2563
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อ.ภูกามยาว,ปง,จุน การเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเทศกาลวั  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
27 ตุลาคม 2563
  ด่วนที่สุด การจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ