วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
16 สิงหาคม 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
16 สิงหาคม 2561
  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราช  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
16 สิงหาคม 2561
  สรุปผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
16 สิงหาคม 2561
  ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมสัมมนาผลการดำเนินงานจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐ  กลุ่มอำนวยการ
16 สิงหาคม 2561
  การแก้ไขเพิ่ทมเติมคำสั่งแต่งตั้งกรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการความช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ  กลุ่มอำนวยการ
16 สิงหาคม 2561
  ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมโครงการ  กลุ่มอำนวยการ
16 สิงหาคม 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน  กลุ่มอำนวยการ
16 สิงหาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
16 สิงหาคม 2561
  ผลการคัดเลือกและตัดสินเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
15 สิงหาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ตอบรับไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
15 สิงหาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา,ภูซาง,ภูกามยาว,เชียงคำและจุน  กลุ่มอำนวยการ
15 สิงหาคม 2561
  ผลการคัดเลือกนักจัดกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของบ้านหนังสือชุมชน  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
15 สิงหาคม 2561
  ผลการคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ปี 2560  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
15 สิงหาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
15 สิงหาคม 2561
  สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย  กลุ่มอำนวยการ
15 สิงหาคม 2561
  สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย  กลุ่มอำนวยการ
15 สิงหาคม 2561
  การจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย  กลุ่มอำนวยการ
15 สิงหาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
15 สิงหาคม 2561
  การดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
14 สิงหาคม 2561
  ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมแสดงผลการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และงานนโยบายของสำนักงาน กศน.  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
14 สิงหาคม 2561
  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  กลุ่มอำนวยการ
14 สิงหาคม 2561
  แนวทางการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสำนักงาน กศน.  กลุ่มอำนวยการ
14 สิงหาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา  กลุ่มอำนวยการ
14 สิงหาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ ตอบรับขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
14 สิงหาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.ปง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
14 สิงหาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ คำสั่งแต่งตั้งฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
09 สิงหาคม 2561
  ด่วนที่สุด การรับคูปองสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
09 สิงหาคม 2561
  โครงการ "ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาววตลาด" ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
09 สิงหาคม 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว ขอเชิญเป็นวิทยากรฯ  กลุ่มอำนวยการ
08 สิงหาคม 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา  กลุ่มอำนวยการ
08 สิงหาคม 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
08 สิงหาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
08 สิงหาคม 2561
  การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม  กลุ่มอำนวยการ
08 สิงหาคม 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน,ภูซาง  กลุ่มอำนวยการ
08 สิงหาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
08 สิงหาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.ปง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
07 สิงหาคม 2561
  สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด  กลุ่มอำนวยการ
07 สิงหาคม 2561
  ด่วนมาก เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ,ปง  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
07 สิงหาคม 2561
  การดำเนินกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการจิตอาสา "ทำความดี ด้วยห้ฃัวใจ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวม  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
07 สิงหาคม 2561
  คำแนะนำการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
07 สิงหาคม 2561
  ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ. 2561  กลุ่มอำนวยการ
07 สิงหาคม 2561
  การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ  กลุ่มอำนวยการ
07 สิงหาคม 2561
  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2562  กลุ่มอำนวยการ
07 สิงหาคม 2561
  ขอเชิญคณะเข้าร่วมงาน "มหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
07 สิงหาคม 2561
  หลักสูตรการาป้องกันการทุจริต  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
07 สิงหาคม 2561
  เกณฑ์การประเมินบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
07 สิงหาคม 2561
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
07 สิงหาคม 2561
  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ
07 สิงหาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน  กลุ่มอำนวยการ
07 สิงหาคม 2561
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจ  กลุ่มอำนวยการ
07 สิงหาคม 2561
  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งใหใ้ดำรงตำแหน่งรองผ  กลุ่มอำนวยการ
07 สิงหาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ ตอบรับไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
07 สิงหาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา  กลุ่มอำนวยการ
07 สิงหาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.ปง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
06 สิงหาคม 2561
  ด่วนที่สุด การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องใน  กลุ่มอำนวยการ
06 สิงหาคม 2561
  การฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
06 สิงหาคม 2561
  ขอเชิญชมรายการถ่ายทอดสดการบรรยายพิเศษ "ทิศทางการศึกษาบนพื้นที่สูง ของ สำนักงาน กศน." โดยเลขาธิการ กศ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
06 สิงหาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง,จุน  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
06 สิงหาคม 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน. อำเภอภูซาง  กลุ่มอำนวยการ
06 สิงหาคม 2561
  ด่วนที่สุด การดำเนินกิจกรรมสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
06 สิงหาคม 2561
  การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน กศน. DMIS  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
06 สิงหาคม 2561
  เร่งรัดการดำเนินงานและการรายงานผลโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบลในระบบ DMIS  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
06 สิงหาคม 2561
  จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
06 สิงหาคม 2561
  เชิญประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
06 สิงหาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
06 สิงหาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
03 สิงหาคม 2561
  ขอเชิญร่วมงาน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2561  กลุ่มอำนวยการ
02 สิงหาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
02 สิงหาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
02 สิงหาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
02 สิงหาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
02 สิงหาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
02 สิงหาคม 2561
  ด่วน เรียน ผอ.กศน.อ.เมืองพะเยา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา  กลุ่มอำนวยการ
02 สิงหาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.ภูซาง เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับเงินเดือน  กลุ่มอำนวยการ
02 สิงหาคม 2561
  พิธีมอบเข็มเชิญชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี 2561  กลุ่มอำนวยการ
02 สิงหาคม 2561
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุค  กลุ่มอำนวยการ
02 สิงหาคม 2561
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลคนพิการและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
01 สิงหาคม 2561
  แจ้งกำหนดการสอบทางการศึกษาด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
01 สิงหาคม 2561
  ด่วนที่สุด โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของสำนักงาน กศน.  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
01 สิงหาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.ปง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
01 สิงหาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
01 สิงหาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.ปง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
01 สิงหาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.เมืองพะเยา ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ
01 สิงหาคม 2561
  เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิท  กลุ่มอำนวยการ
31 กรกฎาคม 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อ.เมืองพะเยา โครงการพัฒนาศักยภาพครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลว  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
31 กรกฎาคม 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อ.ปง,ภูซาง เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
31 กรกฎาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.ภูซาง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อเสนอประกอบร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชี  กลุ่มอำนวยการ
31 กรกฎาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา  กลุ่มอำนวยการ
31 กรกฎาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
31 กรกฎาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.เชียงคำ ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
31 กรกฎาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.เชียงม่วน ตอบรับไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
31 กรกฎาคม 2561
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน  กลุ่มอำนวยการ
31 กรกฎาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ ตอบรับไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
31 กรกฎาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.ปง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
26 กรกฎาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.เมืองพะเยา,ภูกามยาว,จุน,ปง,เชียงคำ,ภูซาง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดองค์ความ  กลุ่มนิเทศและติดตาม
26 กรกฎาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.เมืองพะเยา,ภูกามยาว,จุน,ปง,เชียงคำ,ภูซาง เรียน ผอ.กศน.อ.เมืองพะเยา เวทีพัฒนาโครงการวิ  กลุ่มนิเทศและติดตาม
26 กรกฎาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.เมืองพะเยา เวทีพัฒนาโครงการวิจัย (ใหม่) ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา ครั้งที่ 3  กลุ่มนิเทศและติดตาม
26 กรกฎาคม 2561
  ผอ.กศน.อ.เชียงคำ เรียน ผอ.กศน.อ.ดอกคำใต้ ขอเชิญประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชากร เพื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินค  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
26 กรกฎาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.แม่ใจ,ภูกามยาว เรียน ผอ.กศน.อ.ดอกคำใต้ ขอเชิญประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชากร เพื่อพิจารณาเกณ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
26 กรกฎาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.ดอกคำใต้ ขอเชิญประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชากร เพื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินครูและเกณฑ์การคัดเ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ