วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
13 ธันวาคม 2562
  การรักษาความปลอดภัยวันหยุดราชการต่อเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
12 ธันวาคม 2562
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อ.เชียงคำ ,ปง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมพนักงานขับร  กลุ่มอำนวยการ
12 ธันวาคม 2562
  ด่วนมาก ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2562  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
12 ธันวาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดพะเยา  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
12 ธันวาคม 2562
  ขอเชิญร่วมบริจาคของกิจกรรมจิตอาสาสาธารณะทำดี ด้วยหัวใจ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕  กลุ่มอำนวยการ
11 ธันวาคม 2562
  การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 ธันวาคม 2562
  ขอความอนุเคราะห์หลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน.  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 ธันวาคม 2562
  โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 ธันวาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อ.ภูซาง เรื่อง เชิญประชุมเพื่อติดตามการเตรียมงานการแข่งขันกีฬา "กศน.เกมส์ ภาคเหนือ 2563  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
11 ธันวาคม 2562
  ด่วนที่สุด เรื่อง การประกวดนางฟ้าจำแลงจังหวัดพะเยา Miss Phayao Beauty Queen 2019 ประจำปี 2563  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
11 ธันวาคม 2562
  เชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงสินค้าศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและศูนย์จำหน่ายสินค้า กศน. wow  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
11 ธันวาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออก  กลุ่มอำนวยการ
11 ธันวาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา,ดอกคำใต้,แม่ใจ,จุน,ปง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ/ค่าตอบแทนพิเศษ  กลุ่มอำนวยการ
11 ธันวาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
09 ธันวาคม 2562
  เชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงสินค้าศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและศูนย์จำหน่ายสินค้า กศน. wow  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
09 ธันวาคม 2562
  การตรวจสอบการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุของส่วนราชการ  กลุ่มอำนวยการ
06 ธันวาคม 2562
  การใช้ห้องเรียน Google Classroom หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และหลักสูตรการตลาด สำหรับพาณิชย์อิเล็  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
06 ธันวาคม 2562
  การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
06 ธันวาคม 2562
  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
06 ธันวาคม 2562
  ด่วนที่สุด เชิญประชุมเตรียมการการแข่งขันกีฬา "กศน.เกมส์" ประจำปีงบประมาณ 2563  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
06 ธันวาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
06 ธันวาคม 2562
  ด่วนที่สุด โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
06 ธันวาคม 2562
  ด่วนที่สุด สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
06 ธันวาคม 2562
  การรับนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎณหรือไม่มีสัญชาติไทย  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
03 ธันวาคม 2562
  ด่วนที่สุด !! เชิญประชุมเตรียมการประกวดนางฟ้าจำแลงจังหวัดพะเยา (Miss Phayao Beauty Queen ๒๐๒๐) ประจำ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
03 ธันวาคม 2562
  หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ
03 ธันวาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
29 พฤศจิกายน 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข"  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
29 พฤศจิกายน 2562
  สำรวจข้อมูล กศน.ตำบล/แขวง และศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
29 พฤศจิกายน 2562
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ,ปง  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
29 พฤศจิกายน 2562
  การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ
29 พฤศจิกายน 2562
  แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน/รักษาการใตตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ
29 พฤศจิกายน 2562
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม  กลุ่มอำนวยการ
29 พฤศจิกายน 2562
  การเตรียมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 ของสำนักงานปลัดกระทราวงศึกษ  กลุ่มอำนวยการ
28 พฤศจิกายน 2562
  เชิญชวนบริจาคทรัพย์ในการสร้างศาลท้าวมหาพรหม สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
27 พฤศจิกายน 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562  กลุ่มอำนวยการ
27 พฤศจิกายน 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา การไปสำรวจพื้นที่พร้อมกับหน่วยราชการในพระองค์  กลุ่มอำนวยการ
27 พฤศจิกายน 2562
  กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 (30 ธันวาคม 2562)  กลุ่มอำนวยการ
27 พฤศจิกายน 2562
  แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค  กลุ่มอำนวยการ
26 พฤศจิกายน 2562
  การประกวดนางฟ้าจำแลงจังหวัดพะเยา (Miss Phayao Beauty Queen 2019)ประจำปี 2563  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
26 พฤศจิกายน 2562
  ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี 2563  กลุ่มอำนวยการ
23 พฤศจิกายน 2562
  เรียน ผอ.กศน.อ.เมือง โครงการพะเยารวมน้ำใจ บริจาคโลหิต เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสม  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
23 พฤศจิกายน 2562
  เรียน ผอ.กศน.อ.ปง การสัมภาษณ์ครูดีเด่น "รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์"  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
23 พฤศจิกายน 2562
  แนวทางการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
23 พฤศจิกายน 2562
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สู่ ก  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
21 พฤศจิกายน 2562
  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (ไตรมาส 1-2)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
21 พฤศจิกายน 2562
  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต) ไตรมาส 1-2  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
21 พฤศจิกายน 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา นำกองลูกเสือ,  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
21 พฤศจิกายน 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
21 พฤศจิกายน 2562
  การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
21 พฤศจิกายน 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
20 พฤศจิกายน 2562
  สำรวจความต้องการย้ายจุดติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตของ กศน.ตำบล  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
19 พฤศจิกายน 2562
  ด่วนที่สุด การรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
19 พฤศจิกายน 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
19 พฤศจิกายน 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
19 พฤศจิกายน 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
19 พฤศจิกายน 2562
  การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี 2563  กลุ่มอำนวยการ
18 พฤศจิกายน 2562
  ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
18 พฤศจิกายน 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
18 พฤศจิกายน 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
18 พฤศจิกายน 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา การตรวจราชการฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
18 พฤศจิกายน 2562
  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
18 พฤศจิกายน 2562
  ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ
18 พฤศจิกายน 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ อนุญาตให้พนักงานราชการลาออก  กลุ่มอำนวยการ
18 พฤศจิกายน 2562
  การคัดเลือก กศน.ตำบล ต้นแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
18 พฤศจิกายน 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอ ภูกามยาว,จุน,ปง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เสมารักษ์ฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
15 พฤศจิกายน 2562
  แจ้งกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
15 พฤศจิกายน 2562
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
15 พฤศจิกายน 2562
  โครงการพัฒนาต่อยอดขยายผล รูปแบบพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
14 พฤศจิกายน 2562
  คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและค่าขีดจำกัดล่างของการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
14 พฤศจิกายน 2562
  ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาลูกค้ากลุ่มสถานศึกษา "Update Technology For School by TOT"  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
14 พฤศจิกายน 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ แจ้งผลการกู้ฯ  กลุ่มอำนวยการ
13 พฤศจิกายน 2562
  โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C.  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
13 พฤศจิกายน 2562
  รายงานโครงการ "ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด" ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
13 พฤศจิกายน 2562
  การแข่งขันกีฬา  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
13 พฤศจิกายน 2562
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
12 พฤศจิกายน 2562
  หลักสูตรกัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นอย่างชาญฉลาด  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
12 พฤศจิกายน 2562
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานพิธีสำหรับข้าราชการประจำส่วนราชการ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบป  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
12 พฤศจิกายน 2562
  การสำรวจข้อมูลสถานศึกษา กศน. ที่เข้าไปใช้พื้นที่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่ถูกยุบรวม  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
12 พฤศจิกายน 2562
  คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน  กลุ่มอำนวยการ
12 พฤศจิกายน 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
12 พฤศจิกายน 2562
  ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียนในยุคดิจิทัล  กลุ่มอำนวยการ
11 พฤศจิกายน 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ,ปง,จุน และเชียงม่วน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 พฤศจิกายน 2562
  รายงานผลการดำเนินงาน กศน.ตำบลแขวง ปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 พฤศจิกายน 2562
  การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป European Jamboree  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
11 พฤศจิกายน 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา แจ้งความฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
11 พฤศจิกายน 2562
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  กลุ่มอำนวยการ
11 พฤศจิกายน 2562
  การยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ
11 พฤศจิกายน 2562
  ประชาสัมพันธ์ประกาศฯ การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563  กลุ่มอำนวยการ
11 พฤศจิกายน 2562
  การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับกา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
08 พฤศจิกายน 2562
  การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2563  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
08 พฤศจิกายน 2562
  ประชาสัมพัันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนร  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
07 พฤศจิกายน 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา "สภากาแฟ"  กลุ่มอำนวยการ
07 พฤศจิกายน 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขอเชิญร่วมพิธีฯ  กลุ่มอำนวยการ
07 พฤศจิกายน 2562
  ประชาสัมพันธฺ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ A.L.T.C.  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
07 พฤศจิกายน 2562
  ขอชี้แจงการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา (ว  กลุ่มอำนวยการ
06 พฤศจิกายน 2562
  ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 4/2562)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
06 พฤศจิกายน 2562
  โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนการเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย  กลุ่มอำนวยการ
06 พฤศจิกายน 2562
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ,ดอกคำใต้ ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
06 พฤศจิกายน 2562
  ขอความอนุเคราะห์แจ้งการศึกษาส่งเอกสารขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางกา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ