วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
02 เมษายน 2563
  ส่งผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
01 เมษายน 2563
  การยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน  กลุ่มอำนวยการ
01 เมษายน 2563
  รายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ผ่านระบบ DMIS  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
01 เมษายน 2563
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา การเสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
01 เมษายน 2563
  สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสถานประกอบการ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
01 เมษายน 2563
  ด่วนที่สุด รายงานข้อมูลสถานศึกษาที่วางแผนเปิดเรียนในรายวิชเลือกกัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อใช้เป็นยาอย่า  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
01 เมษายน 2563
  ด่วนที่สุด การคัดเลือกผลิตภพัณฑ์สินค้า กศน.พรีเมี่ยม  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
31 มีนาคม 2563
  ด่วนที่สุด ขอให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามมาตรการเยียวยาของรัฐบาล  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
31 มีนาคม 2563
  ด่วนที่สุด แนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่อง : การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพออนไลน์ สำนักงาน กศน.  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
30 มีนาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว แจ้งผลการกู้เงินและขอให้นำส่งเงินเดือนชำระหนี้เงินกู้ให้ธนาคาร  กลุ่มอำนวยการ
30 มีนาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง แจ้งผลการกู้เงินและขอให้นำส่งเงินเดือนชำระหนี้เงินกู้ให้ธนาคาร  กลุ่มอำนวยการ
30 มีนาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อ.เมืองพะเยา,ภูกามยาว.ดอกคำใต้,เชียงคำ,แม่ใจ,จุน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
30 มีนาคม 2563
  ขอทบทวนและยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1  กลุ่มอำนวยการ
30 มีนาคม 2563
  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
30 มีนาคม 2563
  ด่วนที่สุด เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ่การสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
30 มีนาคม 2563
  ส่งผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
30 มีนาคม 2563
  ส่งผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
30 มีนาคม 2563
  ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดตั้งศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวง  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
30 มีนาคม 2563
  แบบรายงานการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19)  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
30 มีนาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน เรื่อง ให้พนักงานราชการกลับไปปฏิบัติงานสถานศึกษาเดิม  กลุ่มอำนวยการ
30 มีนาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา เรื่อง ให้พนักงานราชการกลับไปปฏิบัติงานสถานศึกษาเดิม  กลุ่มอำนวยการ
30 มีนาคม 2563
  ด่วนที่สุด เรื่อง ขอสำรวจผู้ใช้ครูจัดทำ้อมูลพื้นฐานในปัจจุบันและข้อมูลความต้องการครูในอนาคต  กลุ่มอำนวยการ
30 มีนาคม 2563
  รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ
27 มีนาคม 2563
  ขอส่งประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโดโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
27 มีนาคม 2563
  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
27 มีนาคม 2563
  ให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา  กลุ่มอำนวยการ
27 มีนาคม 2563
  ให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา  กลุ่มอำนวยการ
26 มีนาคม 2563
  ด่วนที่สุด การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับก  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
26 มีนาคม 2563
  ด่วนที่สุด แจ้งปฏิทินการรายงานข้อมูลและสถิติของสำนักงาน กศน. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
26 มีนาคม 2563
  ด่วนที่สุด การดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
26 มีนาคม 2563
  ด่วนที่สุด เชิญอบรมระบบ E-Library สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
25 มีนาคม 2563
  ด่วนที่สุด งดการเบิกจ่ายรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
25 มีนาคม 2563
  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 3-4)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
25 มีนาคม 2563
  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563 งวดที่ 1)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
25 มีนาคม 2563
  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563 งวดที่ 1)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
25 มีนาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง,จุน แจ้งอัตราค่าเช่าบ้านงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
25 มีนาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ประจปีการศึก  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
25 มีนาคม 2563
  หลักเกณฑ์สำหรับการให้พนักงานราชการปฏิบัติงานภานในที่พัก  กลุ่มอำนวยการ
24 มีนาคม 2563
  ด่วนที่สุด แนวปฏิบัติการดำเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
24 มีนาคม 2563
  ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
24 มีนาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ การใให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  กลุ่มอำนวยการ
24 มีนาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง,เชียงม่วน แก้ไขคำสั่ง  กลุ่มอำนวยการ
23 มีนาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง,ภูกามยาว,เมืองพะเยา,เชียงคำ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ  กลุ่มอำนวยการ
23 มีนาคม 2563
  ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มอำนวยการ
23 มีนาคม 2563
  การจัดทำแผนพั้ฒนารายบุคคล Individual Development Plan:IDP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มอำนวยการ
23 มีนาคม 2563
  ด่วนที่สุด การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงาน กศน.  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
23 มีนาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
20 มีนาคม 2563
  ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สายงายผู้สอน บุคลากรทางการศ  กลุ่มอำนวยการ
20 มีนาคม 2563
  มอบหมายให้ข้าราชบการรักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการภาคและปฏิบัติหนาที่ศึกษาธิการภาค  กลุ่มอำนวยการ
20 มีนาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา การเก็บรวบรวมข้อมูลฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
20 มีนาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
20 มีนาคม 2563
  เรียน ผอ.กศง.อำเภอปง ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
19 มีนาคม 2563
  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
19 มีนาคม 2563
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี  กลุ่มอำนวยการ
19 มีนาคม 2563
  ด่วนที่สุด ขอแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำชับของกระทรวงศึกษาธิการป  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
19 มีนาคม 2563
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข"  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
19 มีนาคม 2563
  การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษั  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
19 มีนาคม 2563
  ด่วนที่สุด สำรวจความต้องการในการจ้างงาน  กลุ่มอำนวยการ
18 มีนาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
18 มีนาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ,ดอกคำใต้,เชียงคำ,ภูกามยาวและจุน โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ฯ"  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
18 มีนาคม 2563
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
17 มีนาคม 2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
17 มีนาคม 2563
  การประชาสัมพันธ์และเสนอรายชื่อบุคลากรเพื่อการคัดเลือกรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี ๒๕๖๓  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
17 มีนาคม 2563
  การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
17 มีนาคม 2563
  เกียรติบัตรการแข่งขันกีฬา "กศน.เกมส์ ภาคเหนือ ๒๕๖๓"  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
17 มีนาคม 2563
  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา/นอกสถานศึกษา  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
17 มีนาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ ส่งเกียรติบัตรฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
17 มีนาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
17 มีนาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา,ดอกคำใต้,จุน,ภูซาง,ปง ส่งแบดจ์  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
17 มีนาคม 2563
  การนิเทศ ติดตามผลแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มนิเทศและติดตาม
17 มีนาคม 2563
  รายงานสรุปผลโครงการประชุมระดับภูมิภาค เรื่อง "การขจัดอคติทางเพศ และการใช้ภาษาเชิงลบในกระบวนการการศึก  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
17 มีนาคม 2563
  โครงการพัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
13 มีนาคม 2563
  การจัดวันรักการอ่านประจำปี ๒๕๖๓  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
13 มีนาคม 2563
  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
13 มีนาคม 2563
  ด่วนที่สุด การประเมินสหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึีกษาขั้นพื้นฐน พุทธศักราช ๒๕๕๑  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
13 มีนาคม 2563
  แจ้งการใช้งานระบบบริหารจัดการและสารสนเทศทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
13 มีนาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง,ดอกคำใต้,เชียงคำ,เมืองพะเยา ขอเชิญร่วมพิจารณากลั่นกรองฯ  กลุ่มอำนวยการ
13 มีนาคม 2563
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่  กลุ่มอำนวยการ
13 มีนาคม 2563
  การปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา  กลุ่มอำนวยการ
13 มีนาคม 2563
  การรายงานผลการสอบและการส่งกระดาษคำตอบและแบบทดสอบวัดผลปลายภาคื หลักสูตร ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
13 มีนาคม 2563
  การปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา  กลุ่มอำนวยการ
13 มีนาคม 2563
  เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒  กลุ่มอำนวยการ
13 มีนาคม 2563
  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว  กลุ่มอำนวยการ
13 มีนาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
13 มีนาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขอเชิญร่วมประกอบพิธีสำคัญในห้วงเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๓  กลุ่มอำนวยการ
13 มีนาคม 2563
  ด่วนที่สุด แนวปฏิบัติการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในการ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
12 มีนาคม 2563
  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
12 มีนาคม 2563
  กำหนดการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๓  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
11 มีนาคม 2563
  การใช้สิ่งพิมพ์ออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ที่ได้รับจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม  กลุ่มอำนวยการ
11 มีนาคม 2563
  การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น  กลุ่มอำนวยการ
11 มีนาคม 2563
  การสรรหาข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทข้าราชการ ระดับทรงคุณวุฒิ และมอบอำนาจให้รองปลัดกระ  กลุ่มอำนวยการ
11 มีนาคม 2563
  การนิเทศสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 มีนาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน แจ้งเลื่อนโครงการอบรมศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่การพั  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 มีนาคม 2563
  ส่งแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตราการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
10 มีนาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน การจัดตั้งและแนวทางการดำเนินงานของ "ศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย ก  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
10 มีนาคม 2563
  การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึก  กลุ่มอำนวยการ
10 มีนาคม 2563
  ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
09 มีนาคม 2563
  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่  กลุ่มอำนวยการ
09 มีนาคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา อนุญาตให้พนักงานราชการลาออก  กลุ่มอำนวยการ
09 มีนาคม 2563
  ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลการจัดทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ