วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
25 พฤศจิกายน 2565
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  กลุ่มอำนวยการ
25 พฤศจิกายน 2565
  ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลออุบัติเหตุทางถนน  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
25 พฤศจิกายน 2565
  ยกเลิกระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
24 พฤศจิกายน 2565
  ข้อเสนอแนะหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ของคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
24 พฤศจิกายน 2565
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง แผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
24 พฤศจิกายน 2565
  ด่วนที่สุด เลื่อนการรายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพเพาะพันธุ์กล้าไม้พื้นถิ่นระดับจังหวัด รุ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
24 พฤศจิกายน 2565
  ด่วนที่สุด จัดทำข้อมูลในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน รายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ แ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
24 พฤศจิกายน 2565
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง การตัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบงุคคลภายนอกตำแหน่งพนักงานบริการ  กลุ่มอำนวยการ
23 พฤศจิกายน 2565
  ด่วนที่สุด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตราฐานและแนวทางปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
23 พฤศจิกายน 2565
  (เพิ่มเอกสาร) ด่วนที่สุด การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
23 พฤศจิกายน 2565
  ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ (สปาและนวดเ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
23 พฤศจิกายน 2565
  ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร "Startegie HRM for Organizational Excellence"  กลุ่มอำนวยการ
23 พฤศจิกายน 2565
  การมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่ส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สั่งคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน  กลุ่มอำนวยการ
23 พฤศจิกายน 2565
  หลักเกณฑ์และรูปแบบวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรของหน่วยงานราชการ สมาคม หรือองค์กรต่างๆ  กลุ่มอำนวยการ
23 พฤศจิกายน 2565
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร  กลุ่มอำนวยการ
23 พฤศจิกายน 2565
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
23 พฤศจิกายน 2565
  ประชาสััมพันธ์การเผยแพร่สรุปผลการวิเคราะห์และถอดบทเรียนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอก  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
23 พฤศจิกายน 2565
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง การดำเนินการโครงการศูนย์วิทย์ใกล้ชิดชุมชน  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
23 พฤศจิกายน 2565
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.สัญจร ประจ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
23 พฤศจิกายน 2565
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2565  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
23 พฤศจิกายน 2565
  การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2565  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
23 พฤศจิกายน 2565
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
21 พฤศจิกายน 2565
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่อาคารเรียนรวม กศน.อำเภอเมืองพะเ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
21 พฤศจิกายน 2565
  ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
21 พฤศจิกายน 2565
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ ขอความเห็นชอบให้ครู กศน.ตำบลรับผิดชอบผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
21 พฤศจิกายน 2565
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ
21 พฤศจิกายน 2565
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ ขอความเห็นชอบให้ครู กศน.ตำบลรับผิดชอบผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  นายดนุรักษ์ สุริยะ (งานธุรการ)
18 พฤศจิกายน 2565
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  กลุ่มอำนวยการ
18 พฤศจิกายน 2565
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว  กลุ่มอำนวยการ
17 พฤศจิกายน 2565
  ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ
17 พฤศจิกายน 2565
  ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูล กศน.ตำบลในสังกัด  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
17 พฤศจิกายน 2565
  เรียน ผอ.กศน. อำเภอภูซาง การคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  กลุ่มอำนวยการ
17 พฤศจิกายน 2565
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ ส่งต่อนักเรียนเข้ารับการศึกษานอกระบบ ปีการศึกษา 2565  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
17 พฤศจิกายน 2565
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน ส่งต่อนักเรียนเข้ารับการศึกษานอกระบบ ปีการศึกษา 2565  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
17 พฤศจิกายน 2565
  การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์วารสารดำรงราชานุภาพฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาศการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
16 พฤศจิกายน 2565
  เชิญชวนเยาวชนร่วมส่งผลงานในงานศิลปะเยาวชนนานาชาติ "Joy of tashkent" ครั้งที่ 9  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
16 พฤศจิกายน 2565
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ/ปง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
16 พฤศจิกายน 2565
  การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
16 พฤศจิกายน 2565
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
16 พฤศจิกายน 2565
  ด่วนที่สุด การคัดเลือกผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2566  กลุ่มอำนวยการ
16 พฤศจิกายน 2565
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ส่งต่อนักเรียนเข้ารับการศึกษานอกระบบ ปีการศึกษา 2565  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
16 พฤศจิกายน 2565
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษในงาน "โครงการหลวง 2565"  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
16 พฤศจิกายน 2565
  ด่วนที่สุด การสำรวจกลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคฃสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
16 พฤศจิกายน 2565
  การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา "พานน้องกลับมาเรียน" ประจำ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
16 พฤศจิกายน 2565
  ด่วนที่สุด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
16 พฤศจิกายน 2565
  การเผยแพร่และนำคู่มือการดำเนินงานลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
14 พฤศจิกายน 2565
  ด่วนมาก ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมภาษาจีน หลักสูตรความรู้ภาษาจีนระดับ HSK 1  กลุ่มอำนวยการ
14 พฤศจิกายน 2565
  ส่งมอบหนังสือโครงการ Ready to Read "คนไทยต้องได้อ่าน"  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
14 พฤศจิกายน 2565
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  กลุ่มอำนวยการ
14 พฤศจิกายน 2565
  การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินเนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
14 พฤศจิกายน 2565
  นำส่งข้อมูลจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับก  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 พฤศจิกายน 2565
  การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  กลุ่มอำนวยการ
11 พฤศจิกายน 2565
  การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ภายในโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพกา  กลุ่มอำนวยการ
11 พฤศจิกายน 2565
  หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการปฏิบัติราชการในช่วงแพร่ระบาดขอ  กลุ่มอำนวยการ
11 พฤศจิกายน 2565
  ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่  กลุ่มอำนวยการ
10 พฤศจิกายน 2565
  การแข่งขันกิจกรรมให้ความรู้ และการประกวด TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
10 พฤศจิกายน 2565
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
10 พฤศจิกายน 2565
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
10 พฤศจิกายน 2565
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
10 พฤศจิกายน 2565
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
10 พฤศจิกายน 2565
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
10 พฤศจิกายน 2565
   เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
10 พฤศจิกายน 2565
   เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
10 พฤศจิกายน 2565
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
10 พฤศจิกายน 2565
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
10 พฤศจิกายน 2565
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ
10 พฤศจิกายน 2565
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ
10 พฤศจิกายน 2565
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ
10 พฤศจิกายน 2565
  ขอข้อมูลรายชื่อหน่วยทหาร และครูประจำกลุ่มที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
09 พฤศจิกายน 2565
  การตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
09 พฤศจิกายน 2565
  การประกาศกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง  กลุ่มอำนวยการ
09 พฤศจิกายน 2565
  โครงการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกนานาชาติ IRO 2022 (Internationnal Robot Olympiad 2022 : Phuket T  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
09 พฤศจิกายน 2565
  ด่วนที่สุด แจ้้งประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปี  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
09 พฤศจิกายน 2565
  แจ้งกำหนดระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการของผู้ทีี่มีวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรจากสถาบันกา  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
09 พฤศจิกายน 2565
  ด่วนที่สุด ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู กศน. ด้านการส  กลุ่มอำนวยการ
08 พฤศจิกายน 2565
  แผนการจัดการศึกษาต่อเนื่องและแผนการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
08 พฤศจิกายน 2565
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
08 พฤศจิกายน 2565
  สำรวจการใช้งานสัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมของหน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
08 พฤศจิกายน 2565
  ด่วนที่สุด แนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
08 พฤศจิกายน 2565
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา การจัดสรรอัตรากำลังพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ
08 พฤศจิกายน 2565
  ด่วนที่สุด แจ้งการรับคูปองการศึกษาและรับมอบสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
08 พฤศจิกายน 2565
  ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
08 พฤศจิกายน 2565
  ประชาสััมพันธ์ประกาศมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เรื่อง รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการอบรมหลักสู  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
08 พฤศจิกายน 2565
  การสำรวจข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการออกใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ สำหรับนัก  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
08 พฤศจิกายน 2565
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
08 พฤศจิกายน 2565
  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566  กลุ่มอำนวยการ
08 พฤศจิกายน 2565
  ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖/๒๕๖๗  กลุ่มอำนวยการ
07 พฤศจิกายน 2565
  แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื  กลุ่มอำนวยการ
07 พฤศจิกายน 2565
  หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการปฏิบัติการในช่วงการแพร่ระบาดขอ  กลุ่มอำนวยการ
07 พฤศจิกายน 2565
  คูู่่มือการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับ  กลุ่มอำนวยการ
07 พฤศจิกายน 2565
  ข้อเสนอในการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
07 พฤศจิกายน 2565
  คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาตามโครงการ MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
07 พฤศจิกายน 2565
  ขอประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ครั้งที่ 29 พ.ศ.2565  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
07 พฤศจิกายน 2565
  ขอประชาสััมพันธ์เหรียญที่ระลึกปีปฏิทัน ปีเถาะ พ.ศ. 2566  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
07 พฤศจิกายน 2565
  การคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ กศน.ดีเด่น และกศน. พรีเมี่ยม ประจำปี พ.ศ.2566  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
07 พฤศจิกายน 2565
  ด่วนมาก ขอข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึกและทำเนียบผู้บริหาร กศน.ประจำปี พ.ศ.2566  กลุ่มอำนวยการ
07 พฤศจิกายน 2565
  ด่วนที่สุด การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ และประกวด TikTok สื่งสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
07 พฤศจิกายน 2565
  ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ รุ่นที่  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
01 พฤศจิกายน 2565
  ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
01 พฤศจิกายน 2565
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกลับมาเปิดด่านท้องถิ่นและด่านประเพณีทุกด่าน  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ