วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
29 พฤศจิกายน 2564
  ขอความร่วมมือขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางในการคุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานบริการ (Sex Worke  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
29 พฤศจิกายน 2564
  ประชาสัมพันธ์ "หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะวิทยากรการศึกษาต่อเนื่องด้านอาชีพ"  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
29 พฤศจิกายน 2564
  ประกาศการยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามา  กลุ่มอำนวยการ
29 พฤศจิกายน 2564
  มอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทนและรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราช  กลุ่มอำนวยการ
29 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว  กลุ่มอำนวยการ
26 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ แบบสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อ(ร่าง) แนวทางการจัดตั้งศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
26 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co-Learn  กลุ่มอำนวยการ
26 พฤศจิกายน 2564
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์  กลุ่มอำนวยการ
24 พฤศจิกายน 2564
  การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565  กลุ่มอำนวยการ
24 พฤศจิกายน 2564
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการในการส่งเสริมการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด  กลุ่มอำนวยการ
24 พฤศจิกายน 2564
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน, เมืองพะเยา เรื่องรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทัก  กลุ่มอำนวยการ
24 พฤศจิกายน 2564
  ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  กลุ่มอำนวยการ
24 พฤศจิกายน 2564
  ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงาน กศน.จังหว  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
24 พฤศจิกายน 2564
  การดำเนินงานส่งเสริมการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
24 พฤศจิกายน 2564
  ขอส่งประกาศสำนักงานแม่กองธรรม เรื่อง เลื่อนการสอบธรรมศึกษา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
24 พฤศจิกายน 2564
  ด่วนที่สุด ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564  กลุ่มอำนวยการ
24 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  กลุ่มอำนวยการ
24 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา อำเภอเภอเมืองพะเ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
24 พฤศจิกายน 2564
  โครงการประชุมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
23 พฤศจิกายน 2564
  แนวทางการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา(เอกสารใช้ประกอบคู่มือการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาฉบับปรับปรุง  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
23 พฤศจิกายน 2564
  แจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
23 พฤศจิกายน 2564
  ด่วนที่สุด การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านธารณสุข ในสถานก  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
23 พฤศจิกายน 2564
  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  กลุ่มอำนวยการ
23 พฤศจิกายน 2564
  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง ๕ ปี) ตามมาตรฐาน K  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
23 พฤศจิกายน 2564
  (แก้ไขคำสั่ง) ด่วน การแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหรือเป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
23 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว  กลุ่มอำนวยการ
23 พฤศจิกายน 2564
  คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและค่าขีดจำกัดล่างของการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
23 พฤศจิกายน 2564
  ด่วนที่สุด การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2564  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
23 พฤศจิกายน 2564
  รับสมัครข้าราชการพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leader Program(YLP)  กลุ่มอำนวยการ
23 พฤศจิกายน 2564
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน. อำเภอเมืองพะเยา ขอเชิญร่วมงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๔  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
22 พฤศจิกายน 2564
  ด่วนที่สุด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประกาศคงมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
22 พฤศจิกายน 2564
  ด่วนที่สุด "สถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยและการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการป้องกันและปราบ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
22 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  กลุ่มอำนวยการ
22 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง ต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล  กลุ่มอำนวยการ
19 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  กลุ่มอำนวยการ
19 พฤศจิกายน 2564
  แก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย เรืองแนวทางการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
18 พฤศจิกายน 2564
  แจ้งผลการคัดเลือกครูดีเด่น รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2565  กลุ่มอำนวยการ
18 พฤศจิกายน 2564
  การดำเนินงานจัดกิจกรรม ศ.ค.ส. ศึกษาธิการ ส่งความสุขให้น้องปีที่ 3  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
18 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  กลุ่มอำนวยการ
17 พฤศจิกายน 2564
  ด่วนที่สุด แจ้งงดแผนการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
17 พฤศจิกายน 2564
  เชิญเข้าร่วมกิจกรรม อ่านยาใจ:ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย และจัดแสดงนิทรรศการหนังสือ นิทานเรียนรู้ความส  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
17 พฤศจิกายน 2564
  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลือนวิทยฐานะ  กลุ่มอำนวยการ
17 พฤศจิกายน 2564
  ด่วนที่สุด ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
16 พฤศจิกายน 2564
  ด่วนที่สุด การสำรวจกลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
16 พฤศจิกายน 2564
  ด่วนที่สุด การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
16 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ ขอเปลี่ยนแปลงยอดโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
16 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง ขอเปลี่ยนแปลงยอดโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการศูนย  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
16 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ ขอเปลี่ยนแปลงยอดโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงก  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
16 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน ขอเปลี่ยนแปลงยอดโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โคร  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
16 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ ขอเปลี่ยนแปลงยอดโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงกา  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
16 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขอเปลี่ยนแปลงยอดโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการศู  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
16 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขอเปลี่ยนแปลงยอดโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โคร  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
16 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว ขอเปลี่ยนแปลงยอดโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครง  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
16 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ขอเปลี่ยนแปลงยอดโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
16 พฤศจิกายน 2564
  ด่วนที่สุด เชิญประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำป  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
16 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
16 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
16 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
16 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
16 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
16 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
16 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
16 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
16 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
16 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา โอนงบประมาณเพื่อการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ(Co-Learning Space  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
15 พฤศจิกายน 2564
  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หนังสือรางเลือน ฉบับ e-book  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
15 พฤศจิกายน 2564
  ด่วนที่สุด มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับร้านจำหน่ายอาหาร  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
15 พฤศจิกายน 2564
  ด่วนที่สุด มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยาและก  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
15 พฤศจิกายน 2564
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการประเมินตำแ  กลุ่มอำนวยการ
15 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ
15 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ
15 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ทำเนียบศิษย์เก่าที่ภาคภูมิใจ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
15 พฤศจิกายน 2564
  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา สู่ ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
15 พฤศจิกายน 2564
  ด่วนที่สุด รับสมัครอาสาสมัคร กศน. พร้อมคัดเลือกตัวแทนอาสาสมัคร กศน.แกนนำระดับจังหวัด  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
15 พฤศจิกายน 2564
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว, จุน, ปง การเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเทศ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
15 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้, เมืองพะเยา, เชียงคำ, ภูซาง ต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ
15 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง ประเมินผลปฏิบัติงานพนักงานราชการครบสัญญาจ้าง ๑ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖  กลุ่มอำนวยการ
15 พฤศจิกายน 2564
  แจ้งแนวทางการจ่ายค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับ กศน.ตำบล  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
15 พฤศจิกายน 2564
  การรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษาผ่าน TSC+ ตามข้อกำหนดแนงทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
15 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน ส่งค่าเป้าหมายของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
15 พฤศจิกายน 2564
  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
15 พฤศจิกายน 2564
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ประจำงบประมาณ พ.ศ.2  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
15 พฤศจิกายน 2564
  แจ้งการปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน. ในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
15 พฤศจิกายน 2564
  การปรับปรุงหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ รายวิชาการเงินเพื่อชีวิต  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
15 พฤศจิกายน 2564
  ด่วนที่สุด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออก  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
15 พฤศจิกายน 2564
  ด่วนที่สุด มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรในส  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
12 พฤศจิกายน 2564
  การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี  กลุ่มอำนวยการ
12 พฤศจิกายน 2564
  ขอเชิญเข้าร่วโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการประเมินตำแห  กลุ่มอำนวยการ
12 พฤศจิกายน 2564
  ด่วน เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน ขอเชิญร่วมพิธีถวานผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 พฤศจิกายน 2564
  การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ธงไตรรงค์ ธำ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
11 พฤศจิกายน 2564
  ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
11 พฤศจิกายน 2564
  ด่วนที่สุด แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
11 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ, ภูซาง การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแด  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
11 พฤศจิกายน 2564
  ด่วนที่สุด รานงานแผนการดำเนินงานปละงบประมาณตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง รายพื้นที่ปีงบประมาณ พ.  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
11 พฤศจิกายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว  กลุ่มอำนวยการ
11 พฤศจิกายน 2564
  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  กลุ่มอำนวยการ
11 พฤศจิกายน 2564
  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ กศน.ดีเด่น และ กศน.พรีเมี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2565  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 พฤศจิกายน 2564
  การรายงานผลจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 พฤศจิกายน 2564
  แผนการจัดการศึกษาต่อเนื่องและแผนการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 พฤศจิกายน 2564
  กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  กลุ่มการศึกษานอกระบบ