วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
20 กุมภาพันธ์ 2563
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
20 กุมภาพันธ์ 2563
  ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
19 กุมภาพันธ์ 2563
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดภาพสัญลักษณ์การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๓๗  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
19 กุมภาพันธ์ 2563
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กพิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
19 กุมภาพันธ์ 2563
  ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาเรียนรวมกรอกแบบนิเทศ ติดตามการจัดการโรงเรียนเรียนรวม ประจำปีการศึกษา ๒๕  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
19 กุมภาพันธ์ 2563
  ด่วนมาก การดำเนินงานโครงการ "ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด" ตามพระราชดำริฯ และ รถห้องสมุดเคลื่อนท  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
19 กุมภาพันธ์ 2563
  ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (ONIE E-Libraly)  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
18 กุมภาพันธ์ 2563
  การดำเนินงานของกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
18 กุมภาพันธ์ 2563
  การมอบหมายนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
18 กุมภาพันธ์ 2563
  แจ้งส่งรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์และตรวจคุณภาพแบบทด  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
18 กุมภาพันธ์ 2563
  ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่ผู้ดำเ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
18 กุมภาพันธ์ 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
18 กุมภาพันธ์ 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
17 กุมภาพันธ์ 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้,จุน ติดตามการดำเนินงานห้องสมุดประชน"เฉลิมราชกุมารี"  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
17 กุมภาพันธ์ 2563
  ด่วนมาก ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสาัคคี  กลุ่มอำนวยการ
17 กุมภาพันธ์ 2563
  การกำหนดราคาอ้างอิงและการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะฌฉพาะในการจัดจ้างพิมหนังสือเรียน สาระการพัฒนาสังคม  กลุ่มอำนวยการ
17 กุมภาพันธ์ 2563
  ด่วนที่สุด รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการาศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
17 กุมภาพันธ์ 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ แต่งตั้งข้าราชการฯ  กลุ่มอำนวยการ
14 กุมภาพันธ์ 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ ขอความอนุเคราะห์รถยนต์ราชการ  กลุ่มอำนวยการ
14 กุมภาพันธ์ 2563
  การติดตามผลการอบรมหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และหลักสูตรการตลาดสำหรับพาณิชย์  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
14 กุมภาพันธ์ 2563
  การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
14 กุมภาพันธ์ 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  กลุ่มอำนวยการ
14 กุมภาพันธ์ 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ
14 กุมภาพันธ์ 2563
  ด่วนที่สุด การอบรมเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาจังหวัดพะเยา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
14 กุมภาพันธ์ 2563
  โครงการอบรมผู้อำนวยการฝึกอบรมประจำปี ๒๕๖๓  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
14 กุมภาพันธ์ 2563
  สำรวจข้อมูลภาคีเครือข่าย ประจำปี ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ (DMIS)  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
14 กุมภาพันธ์ 2563
  ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
14 กุมภาพันธ์ 2563
  การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพะเยา  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
14 กุมภาพันธ์ 2563
  การดำเนิดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพะเยาตลอดทั้งปีและรณรงค์ส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% (ม  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
14 กุมภาพันธ์ 2563
  การจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการึกษานอกโรง  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
14 กุมภาพันธ์ 2563
  ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้ากฐินพระรชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563  กลุ่มอำนวยการ
14 กุมภาพันธ์ 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขออนุญาตใช้สถานที่  กลุ่มอำนวยการ
14 กุมภาพันธ์ 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ ขออนุญาตพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  กลุ่มอำนวยการ
13 กุมภาพันธ์ 2563
  ด่วนที่สุด การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้อนแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
13 กุมภาพันธ์ 2563
  ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
13 กุมภาพันธ์ 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน อบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการ  กลุ่มอำนวยการ
13 กุมภาพันธ์ 2563
  การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อย้ายและเปลี่ยนตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศ  กลุ่มอำนวยการ
13 กุมภาพันธ์ 2563
  ขอรับย้าย/รับโอนข้าราชการ  กลุ่มอำนวยการ
13 กุมภาพันธ์ 2563
  ขอเชิญเข้าร่วมงานกีฬา "กศน.เกมส์" ครั้งที่ ๕ จังหวัดอุบลราชธานี  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
13 กุมภาพันธ์ 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
13 กุมภาพันธ์ 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
13 กุมภาพันธ์ 2563
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา,จุน,แม่ใจ,ดอกคำใต้,ภูกามยาว ประชุมแนวทางการพัฒนาระบบฯ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
13 กุมภาพันธ์ 2563
  มาตรการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และการประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวร  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
12 กุมภาพันธ์ 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ  กลุ่มอำนวยการ
12 กุมภาพันธ์ 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา แต่งตั้งคณะกรรมการจักทำแบบรูปรายงานก่อสร้างฯ  กลุ่มอำนวยการ
12 กุมภาพันธ์ 2563
  การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Pr  กลุ่มอำนวยการ
12 กุมภาพันธ์ 2563
  แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  กลุ่มอำนวยการ
12 กุมภาพันธ์ 2563
  ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห  กลุ่มอำนวยการ
12 กุมภาพันธ์ 2563
  กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  กลุ่มอำนวยการ
11 กุมภาพันธ์ 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
11 กุมภาพันธ์ 2563
  ขอประชาสัมพันธ์การให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕  กลุ่มอำนวยการ
11 กุมภาพันธ์ 2563
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้ารชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิก  กลุ่มอำนวยการ
11 กุมภาพันธ์ 2563
  เลื่อนค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ
11 กุมภาพันธ์ 2563
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้นักเรียน นักศึกษา ไปเข้าร่วมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน (ฉบับที่  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 กุมภาพันธ์ 2563
  ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการฝ่ายกองเชียร์ การแข่งขันกีฬา "กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๕"  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 กุมภาพันธ์ 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
11 กุมภาพันธ์ 2563
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน เชิญร่วมปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
11 กุมภาพันธ์ 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
06 กุมภาพันธ์ 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
06 กุมภาพันธ์ 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา,เชียงคำ,เชียงม่วน,ภูซาง เรื่อง ขอความร่วมมือพิจารณาและจัดเก็บข้อมูลราย  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
06 กุมภาพันธ์ 2563
  การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
06 กุมภาพันธ์ 2563
  (แก้ไข) การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๓  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
06 กุมภาพันธ์ 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
06 กุมภาพันธ์ 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา การอบรมเชิงปฏิบัติครูแกนนำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา พลศ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
06 กุมภาพันธ์ 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้และจุน โครงการติดตั้งบริการ Free WIFI by CAT ให้กับห้องสมุดประชาชน "เ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
06 กุมภาพันธ์ 2563
  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลที่เห็นสมควรเข้ารับการพิจารณาเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดี  กลุ่มอำนวยการ
06 กุมภาพันธ์ 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว,จุน,ปง การคัเลือกบุคลากรศูนย์เสมารักษ์ฯ  กลุ่มอำนวยการ
06 กุมภาพันธ์ 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ แจ้งผลการกู้เงินฯ  กลุ่มอำนวยการ
05 กุมภาพันธ์ 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ
05 กุมภาพันธ์ 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขอสั่งซื้อใบระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื  กลุ่มอำนวยการ
04 กุมภาพันธ์ 2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอยทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ครั้ง  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
04 กุมภาพันธ์ 2563
  ส่งหนังสือให้ห้องสมุดประชาชน  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
04 กุมภาพันธ์ 2563
  แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี  กลุ่มอำนวยการ
04 กุมภาพันธ์ 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ ขอเชิญครู กศนฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
04 กุมภาพันธ์ 2563
  แจ้งกำหนดการทดสอบทางการศึกษาด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
04 กุมภาพันธ์ 2563
  เชิญประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
04 กุมภาพันธ์ 2563
  ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลสถานศึกษาที่ปิดสถานศึกษา เนื่องปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
04 กุมภาพันธ์ 2563
  ด่วนที่สุด โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ปี 2563  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
04 กุมภาพันธ์ 2563
  ขอส่งคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
04 กุมภาพันธ์ 2563
  แจ้งกำหนดการการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับก  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
04 กุมภาพันธ์ 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา แจ้งกำหนดการจัดสอบฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
04 กุมภาพันธ์ 2563
  การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนดเล็ก จังหวัดพะเยา ปี 2562-2563  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
31 มกราคม 2563
  ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ สำหรับสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
31 มกราคม 2563
  จัดทำรายงานการจัดกิจกรรมในรูปแบบจดหมายข่าวประจำวัน  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
31 มกราคม 2563
  ด่วนที่สุด เรื่อง เชิญเข้าอบรม หลักสูตร : การสร้งแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์และการบริหารโรงเรียนแบมผสมผ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
31 มกราคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อ.เมืองพะเยา ,จุน ,ดอกคำใต้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพั  กลุ่มอำนวยการ
31 มกราคม 2563
  ด่วนมาก เรื่อง การสำรวจ ยืนยันและเสนอแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตป้องกันภาวะซึมเศร้าและส่งเสริม  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
31 มกราคม 2563
  ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถร)  กลุ่มอำนวยการ
31 มกราคม 2563
  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา  กลุ่มอำนวยการ
30 มกราคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
30 มกราคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
30 มกราคม 2563
  ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
30 มกราคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง,เชียงคำ การขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
30 มกราคม 2563
  เรียน ผอ.กศฯ.อำดภอภูกามยาว,จุน,ปง ประชุมเจ้มาหน้าที่เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ศมร.ศธ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
30 มกราคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว,จุน,ปง การเฝ้ารัวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใยวันแห่งความรัก  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
29 มกราคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ
29 มกราคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ แจ้งผลการทำสัญญาและขอให้นำส่งเงินเดือนชำระหนี้เงินกู้ให้ธนาคาร  กลุ่มอำนวยการ
29 มกราคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว,ดอกคำใต้,แม่ใจ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒  กลุ่มอำนวยการ
29 มกราคม 2563
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ
29 มกราคม 2563
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้านข้ารา  กลุ่มอำนวยการ