วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
25 พฤษภาคม 2561
  ด่วนที่สุด โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ปี 2561  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
25 พฤษภาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
25 พฤษภาคม 2561
  รายงานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขงบ้าตามปณิธาน ศาสตราจาร  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
25 พฤษภาคม 2561
  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือ หลักสูตรการบันเทิงในกองลูกเสือ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
24 พฤษภาคม 2561
  ด่วนมาก การขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (บัญชี ข)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
24 พฤษภาคม 2561
  แจ้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560  กลุ่มอำนวยการ
24 พฤษภาคม 2561
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) มาตราที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ  กลุ่มอำนวยการ
24 พฤษภาคม 2561
  ด่วนที่สุด โครงการ 96 ปี ยุวกาชาดไทย ร่วมใจสร้างจิตอาสา "Good Service Good Life "  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
24 พฤษภาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ตอบรับไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
24 พฤษภาคม 2561
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองและการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
24 พฤษภาคม 2561
  การประชาัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 เนื่องในวันวิสาขบูชา จั  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
23 พฤษภาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.ปง  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
23 พฤษภาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ,ปง  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
23 พฤษภาคม 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน,ปง  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
23 พฤษภาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.ปง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
23 พฤษภาคม 2561
  ด่วนที่สุด โครงการจัดการศึกษาทางไกล เพื่อนำร่องการขับเคลื่อนวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล้กทรอนิ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
23 พฤษภาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
23 พฤษภาคม 2561
  เรียน ผอ. กศน.อำเภอภูซาง  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
23 พฤษภาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา,จุน,ปง,เชียงคำ,ภูซางและภูกามยาว  กลุ่มนิเทศและติดตาม
23 พฤษภาคม 2561
  ประชาัมพันธ์โครงการหลักสูตร "พัฒนาทักษะและปลูกฝังวินัยทางการเงินฯ"  กลุ่มอำนวยการ
23 พฤษภาคม 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
23 พฤษภาคม 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
23 พฤษภาคม 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
23 พฤษภาคม 2561
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เติมความรู้และพัฒนาศักยภาพ ครู อสวท. ด้วย วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
22 พฤษภาคม 2561
  ซ้อมความเข้าใจในการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภา  กลุ่มอำนวยการ
22 พฤษภาคม 2561
  แนการกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การพิจารณาอุทธรณ์เป็นไปด้วยความรอบคอบ รว  กลุ่มอำนวยการ
22 พฤษภาคม 2561
  การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การพิจารณาอุทธรณ์เป็นไปด้วยความรอบคอบ รวดเ  กลุ่มอำนวยการ
22 พฤษภาคม 2561
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ  กลุ่มอำนวยการ
22 พฤษภาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ,เชียงม่วน แต่งตั้งคณะกรรมการฯ  กลุ่มอำนวยการ
22 พฤษภาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.ปง แต่งตั้งคณะกรรมการฯ  กลุ่มอำนวยการ
21 พฤษภาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง,ปง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
18 พฤษภาคม 2561
  การประกวดเยาวชนสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2561  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
18 พฤษภาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ,ปง  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
18 พฤษภาคม 2561
  เชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
18 พฤษภาคม 2561
  ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการดำเนินการรับสมัครในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเ  กลุ่มอำนวยการ
18 พฤษภาคม 2561
  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นหัวหน้าผู้ให้การมฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ L.T.C.  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
17 พฤษภาคม 2561
  การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  กลุ่มอำนวยการ
16 พฤษภาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา,ดอกคำใต้,จุน,ปง และแม่ใจ  กลุ่มอำนวยการ
16 พฤษภาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยามว ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ
16 พฤษภาคม 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา (กาแฟยามเช้า)  กลุ่มอำนวยการ
16 พฤษภาคม 2561
  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร และข้าราชการการเมือง  กลุ่มอำนวยการ
16 พฤษภาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
16 พฤษภาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิฯ  กลุ่มอำนวยการ
15 พฤษภาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ,เชียงม่วน  กลุ่มนิเทศและติดตาม
15 พฤษภาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา,จุน,ดอกคำใต้  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
12 พฤษภาคม 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
12 พฤษภาคม 2561
  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ความเข้ามใจในรัฐธรรมนูญ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
11 พฤษภาคม 2561
  การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค่าประเวณีจังหวัดพะเยา  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
11 พฤษภาคม 2561
  รายงานผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ของสำนักงาน กศน. ประจำปีการศึกษา 2560  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 พฤษภาคม 2561
  การยกระดับการบริหารภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 พฤษภาคม 2561
  หนังสือ "ตามรอยเสด็จ ธ ยาตรา 59 ปี ที่พะเยา"  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
11 พฤษภาคม 2561
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทาสีองค์พระเจดีย์ชเวดากอง (องค์จำลอง)  กลุ่มอำนวยการ
11 พฤษภาคม 2561
  ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าพุทธมณฑล  กลุ่มอำนวยการ
11 พฤษภาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ขอเชิญฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
11 พฤษภาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา  กลุ่มอำนวยการ
10 พฤษภาคม 2561
  หลักสูตรรายวิชาเลือกบังคับเพิ่มเติม  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
10 พฤษภาคม 2561
  การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา ผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้น  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
10 พฤษภาคม 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
10 พฤษภาคม 2561
  การป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
10 พฤษภาคม 2561
  ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
10 พฤษภาคม 2561
  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน พฤษภาคม 2561  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
10 พฤษภาคม 2561
  ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
10 พฤษภาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง การจัดทำวีดีทัศน์  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
10 พฤษภาคม 2561
  ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนามวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ  กลุ่มอำนวยการ
08 พฤษภาคม 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
08 พฤษภาคม 2561
  ด่วนที่สุด แจ้งเลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
08 พฤษภาคม 2561
  หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.  กลุ่มอำนวยการ
08 พฤษภาคม 2561
  การคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่  กลุ่มอำนวยการ
08 พฤษภาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
08 พฤษภาคม 2561
  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
08 พฤษภาคม 2561
  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 3-4)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
07 พฤษภาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.ปง เข้าร่วมประชุมฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
07 พฤษภาคม 2561
  การอัพเดทโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows IT For Windows  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
07 พฤษภาคม 2561
  ด่วนมาก เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน,ปง  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
04 พฤษภาคม 2561
  แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรไม่มีสัญชาติไทย  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
03 พฤษภาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ,เชียงม่วน เชิญเข้าร่วมเวทีฯ  กลุ่มนิเทศและติดตาม
03 พฤษภาคม 2561
  แนวทางปฏิบัติหลังประกาศ "มาตรการ 60 วันอันตราย งดเผาเด็ดขาด"  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
03 พฤษภาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ,ปง,เมืองพะเยา และภูซาง  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
03 พฤษภาคม 2561
  การให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
02 พฤษภาคม 2561
  โอนจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2561 งวดที่ 1)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
02 พฤษภาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ,ปง,เชียงม่วน  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
02 พฤษภาคม 2561
  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
02 พฤษภาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
02 พฤษภาคม 2561
  แนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ
02 พฤษภาคม 2561
  มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ  กลุ่มอำนวยการ
02 พฤษภาคม 2561
  ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง  กลุ่มอำนวยการ
02 พฤษภาคม 2561
  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจอบภายในรอบ 4 เดือน (ตุลาคม 2560- มกราคม 2561)  กลุ่มอำนวยการ
01 พฤษภาคม 2561
  รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน ไตรมาส 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
01 พฤษภาคม 2561
  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  กลุ่มอำนวยการ
01 พฤษภาคม 2561
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ การรับสมัครนักเรียนทุน "อาชีวฝีมือชน คนสร้างชาติ " โดยมูลนิธิเอสซีจี  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
01 พฤษภาคม 2561
  ขอเชิญเข้าร่วมนิเทศติดตามผลการดำเนินงานและร่วมสรุปผลการดำเนินงาน  กลุ่มอำนวยการ
01 พฤษภาคม 2561
  การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งคร  กลุ่มอำนวยการ
01 พฤษภาคม 2561
  การรับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการส  กลุ่มอำนวยการ
01 พฤษภาคม 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา,ภูกามยาว,จุน เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
01 พฤษภาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา,เชียงคำ,ปง โครงการอบรมฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
01 พฤษภาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ,ปง โครงการประชุมฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
01 พฤษภาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง เชิญคณะกรรมการร่วมเป็นวิทยากรฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
01 พฤษภาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง การจัดอบรมฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
01 พฤษภาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.ปง คำสั่งแต่งตั้งฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
30 เมษายน 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้/แม่ใจ โครงการฯ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย