วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
23 กุมภาพันธ์ 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
23 กุมภาพันธ์ 2561
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
23 กุมภาพันธ์ 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ เลื่อนขั้นเงินเดือนฯ  กลุ่มอำนวยการ
23 กุมภาพันธ์ 2561
  แผนพัฒาการจัดการาศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564 ของสำนั  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
23 กุมภาพันธ์ 2561
  ประกาศนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
23 กุมภาพันธ์ 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา แจ้งกำหนดการจัดสอบฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
23 กุมภาพันธ์ 2561
  แจ้งการดำเนินการจัดอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
22 กุมภาพันธ์ 2561
  ด่วนที่สุด แต่งตั้งคณะทำงานจัดนิทรรศการงานพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2561  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
22 กุมภาพันธ์ 2561
  ขอความร่วมมือรายงานผลตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกใ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
22 กุมภาพันธ์ 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.ปง เรื่อง ขอขอบคุณ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
22 กุมภาพันธ์ 2561
  ทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี  กลุ่มอำนวยการ
22 กุมภาพันธ์ 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.เมืองพะเยา เรื่อ ขอเชิญร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2  กลุ่มอำนวยการ
22 กุมภาพันธ์ 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
22 กุมภาพันธ์ 2561
  การคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
21 กุมภาพันธ์ 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.ดอกคำใต้,แม่ใจ,จุน,เมืองพะเยา เรื่อง การจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
21 กุมภาพันธ์ 2561
  การสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  กลุ่มอำนวยการ
20 กุมภาพันธ์ 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว ขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
20 กุมภาพันธ์ 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
20 กุมภาพันธ์ 2561
  โครงการถอดบทเรียนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ตลอดชิวิต กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
20 กุมภาพันธ์ 2561
  การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  กลุ่มอำนวยการ
20 กุมภาพันธ์ 2561
  ด่วนที่สุด เชิญเครือข่ายปราชญ์เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
20 กุมภาพันธ์ 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
19 กุมภาพันธ์ 2561
  กำหนดการคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ปี 2560  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
19 กุมภาพันธ์ 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.เชียงคำ ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
19 กุมภาพันธ์ 2561
  เรียน ผอ.กศน.จุน,เชียงม่วน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ปี 2560  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
16 กุมภาพันธ์ 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
16 กุมภาพันธ์ 2561
  การจัดสรรเงินทุนหมุสนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้ารราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กลุ่มอำนวยการ
16 กุมภาพันธ์ 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา,ภูซาง  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
16 กุมภาพันธ์ 2561
  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการเสวนาเชิงปฏิบัติการ "เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้  กลุ่มอำนวยการ
16 กุมภาพันธ์ 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว  กลุ่มอำนวยการ
16 กุมภาพันธ์ 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา  กลุ่มอำนวยการ
16 กุมภาพันธ์ 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง  กลุ่มอำนวยการ
15 กุมภาพันธ์ 2561
  การดำเนินการสอบทางการศึกาาด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
15 กุมภาพันธ์ 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
15 กุมภาพันธ์ 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.เชียงม่วน  กลุ่มอำนวยการ
15 กุมภาพันธ์ 2561
  คำสั่งมอบอำนาจ  กลุ่มอำนวยการ
15 กุมภาพันธ์ 2561
  เลื่อนขั้นเงินเดือนหรือรับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาค  กลุ่มอำนวยการ
15 กุมภาพันธ์ 2561
  ด่วนที่สุด การเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลเป็นปูชนียบุคคล ด้านภาษาไทย  กลุ่มอำนวยการ
14 กุมภาพันธ์ 2561
  การรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนหลักสูตร 51 ภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
14 กุมภาพันธ์ 2561
  ซักซ้อมแนวทางการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกบังคับของผู้เรียนที่มีการเทียบโอนผลการเรียน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
14 กุมภาพันธ์ 2561
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์ หรือไม่มีสัญชาติไ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
14 กุมภาพันธ์ 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ,ปง  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
14 กุมภาพันธ์ 2561
  ด่วน เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา,เชียงคำ,ปง,ภูซาง  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
14 กุมภาพันธ์ 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา  กลุ่มอำนวยการ
14 กุมภาพันธ์ 2561
  เวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่วิจัยในจังหวัดพะเยา  กลุ่มนิเทศและติดตาม
14 กุมภาพันธ์ 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.เชียงม่วน /แม่ใจ  กลุ่มนิเทศและติดตาม
14 กุมภาพันธ์ 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
13 กุมภาพันธ์ 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน/เชียงม่วน  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
13 กุมภาพันธ์ 2561
  การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบ 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
13 กุมภาพันธ์ 2561
  มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มับัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
13 กุมภาพันธ์ 2561
  ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
09 กุมภาพันธ์ 2561
  การดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมของส่วนราชการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
09 กุมภาพันธ์ 2561
  ประกาศ "มาตรการ 60 วัน อันตราย ห้ามเผาเด็ดขาด"  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
09 กุมภาพันธ์ 2561
  การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค (ศอ.ปกป.ภาค)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
09 กุมภาพันธ์ 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน. อำเภอภูซาง  กลุ่มอำนวยการ
09 กุมภาพันธ์ 2561
  การเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง  กลุ่มอำนวยการ
09 กุมภาพันธ์ 2561
  การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ / หรือต่างประเทศ  กลุ่มอำนวยการ
09 กุมภาพันธ์ 2561
  ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษาย  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
09 กุมภาพันธ์ 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน,เชียงม่วน  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
08 กุมภาพันธ์ 2561
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิทยากรแกนนำ หลักสูตร Digital Literacy หลักสูตร E-Commerce และระบบฐานข้อมูลเพื่อ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
08 กุมภาพันธ์ 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
07 กุมภาพันธ์ 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา (ช่างตัดผม)  กลุ่มอำนวยการ
07 กุมภาพันธ์ 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
07 กุมภาพันธ์ 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.ปง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
05 กุมภาพันธ์ 2561
  ด่วนที่สุด โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ปี 2561  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
05 กุมภาพันธ์ 2561
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีข้าราชการได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานในศาลหรือถูกเรียกให้ไปให้ถ้อยคำต่อพนักงา  กลุ่มอำนวยการ
05 กุมภาพันธ์ 2561
  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ
05 กุมภาพันธ์ 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
05 กุมภาพันธ์ 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
02 กุมภาพันธ์ 2561
  ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และบริโภคเครื่องดื่ทมแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
02 กุมภาพันธ์ 2561
  โครงการอบรมวิทยากรยุัวกาชาด  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
02 กุมภาพันธ์ 2561
  การรับแบบทดสอบการศึกษานอกระบบระดับชาติ N-NET ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
02 กุมภาพันธ์ 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.เชียงคำ,ปง เรื่อง เก็บรวบรวมข้อมูล ศศช. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทาสงภูมิศาสตร์ (GIS) ขอ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
02 กุมภาพันธ์ 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.เชียงคำ,ปง เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการหลว  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
02 กุมภาพันธ์ 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.จุน,ปง เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิก  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
02 กุมภาพันธ์ 2561
  การสำรวจข้อมูลเช่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 2 เพื่อจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเตอร์เน็ต  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
02 กุมภาพันธ์ 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
02 กุมภาพันธ์ 2561
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล Individual KM Plan ในกา  กลุ่มอำนวยการ
02 กุมภาพันธ์ 2561
  การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561  กลุ่มอำนวยการ
02 กุมภาพันธ์ 2561
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ  กลุ่มอำนวยการ
01 กุมภาพันธ์ 2561
  ขอความร่วมมือออกหลักฐานประกอบการพิจารณาเงินทุนการศึกษาของกองทัพบก  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
01 กุมภาพันธ์ 2561
  การจัดส่งคู่มือ วีดิทัศน์การจัดสอบและเอกสารการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ดำเนินการทด  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
31 มกราคม 2561
  กำหนดหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งของบุคคลภายนอกสำหรับข้าราชการบำนาญของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ
31 มกราคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.ปง  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
30 มกราคม 2561
  เชิญประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึก  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
30 มกราคม 2561
  ด่วนที่สุด ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย ศส.ปชต.  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
30 มกราคม 2561
  ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม  กลุ่มอำนวยการ
29 มกราคม 2561
  ด่วนที่สุด โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2560 งวดท  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
29 มกราคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
29 มกราคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.ปง  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
29 มกราคม 2561
  การคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ระดับจังหวัด ปี 2560  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
29 มกราคม 2561
  ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
29 มกราคม 2561
  การประเมินพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ
29 มกราคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.ปง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
26 มกราคม 2561
  การขอรับเข็มเชิชูเกียรติครู กศน. ประจำปี 2561  กลุ่มอำนวยการ
26 มกราคม 2561
  ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ
25 มกราคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
25 มกราคม 2561
  การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ  กลุ่มอำนวยการ
25 มกราคม 2561
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ครั้งท  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
25 มกราคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา,ภูซาง,เชียงม่วน,ปง  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา