วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
25 กุมภาพันธ์ 2564
  การลงทะเบียนและเงื่อนไข โครงการ ม33เรารักกัน  กลุ่มอำนวยการ
25 กุมภาพันธ์ 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ,ปง เชิญประชุมพิจารณาทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากฯ จังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๔ (  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
25 กุมภาพันธ์ 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
25 กุมภาพันธ์ 2564
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเิภอเมืองพะเยา ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดโครงการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
25 กุมภาพันธ์ 2564
  ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเขียนโครงการ วิเคราะห์โครงการ และประเมินโ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
24 กุมภาพันธ์ 2564
  ข้อสั่งการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ (สปก.ศบค.) เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
24 กุมภาพันธ์ 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขออนุญาตใช้สถานที่  กลุ่มอำนวยการ
24 กุมภาพันธ์ 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มอำนวยการ
24 กุมภาพันธ์ 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขอรับการสนับสนุนวิทยากร  กลุ่มอำนวยการ
24 กุมภาพันธ์ 2564
  การสำรวจการลงทะเบียนในรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
24 กุมภาพันธ์ 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
24 กุมภาพันธ์ 2564
  การสรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ปร  กลุ่มอำนวยการ
24 กุมภาพันธ์ 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว ส่งแผนการจัดการศึกษาต่อเนื่องและแผนการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุม  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
24 กุมภาพันธ์ 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ ส่งแผนการจัดการศึกษาต่อเนื่องและแผนการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
24 กุมภาพันธ์ 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน ภาคเร  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
24 กุมภาพันธ์ 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน ภาคเรี  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
24 กุมภาพันธ์ 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการความร่วมมือการผลิ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
24 กุมภาพันธ์ 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว ส่งค่าเป้าหมายของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
24 กุมภาพันธ์ 2564
  ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการตามพระราชดำริ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
23 กุมภาพันธ์ 2564
  แจ้งกำหนดการการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับก  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
23 กุมภาพันธ์ 2564
  ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน. พรีเมี่ยม ระบบออนไลน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
23 กุมภาพันธ์ 2564
  การกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
23 กุมภาพันธ์ 2564
  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า กศน.ดีเด่นพรีเมี่ยม บริเวณสถานีรถไฟ รถไฟฟ้า  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
23 กุมภาพันธ์ 2564
  ด่วนที่สุด ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติหลักสูตรการศึกษาน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
23 กุมภาพันธ์ 2564
  รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อก  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
23 กุมภาพันธ์ 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ,ภูซาง,เชียงม่วน โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์วิทย  กลุ่มอำนวยการ
23 กุมภาพันธ์ 2564
  เชิญประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ ๒ ปีการศ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
23 กุมภาพันธ์ 2564
  แจ้งกำหนดการสอบทางการศึกษาด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
23 กุมภาพันธ์ 2564
  สรุปผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
23 กุมภาพันธ์ 2564
  ด่วนที่สุด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องสมุดประชาชนในการผลิตสื่อออนไลน์เพื่อการเ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
23 กุมภาพันธ์ 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน แผนการดำเนิงานการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
23 กุมภาพันธ์ 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน,ปง เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานศูนย์เสมารักษ์สำนักงา  กลุ่มอำนวยการ
23 กุมภาพันธ์ 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ
22 กุมภาพันธ์ 2564
  ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
19 กุมภาพันธ์ 2564
  ด่วนที่สุด การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (  กลุ่มอำนวยการ
19 กุมภาพันธ์ 2564
  การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน  กลุ่มอำนวยการ
19 กุมภาพันธ์ 2564
  การคัดเลือกผู้มีผลงานด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔  กลุ่มอำนวยการ
19 กุมภาพันธ์ 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตา  กลุ่มอำนวยการ
19 กุมภาพันธ์ 2564
  ด่วนที่สุด การขอรับบริจาคโลหิต  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
19 กุมภาพันธ์ 2564
  ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูในการพัฒนาระบบควบคุมการเงินของสถาน  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
19 กุมภาพันธ์ 2564
  ด่วนที่สุด การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประม  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
18 กุมภาพันธ์ 2564
  ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ "หลักสูตรพัฒ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
18 กุมภาพันธ์ 2564
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาที่มีการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
18 กุมภาพันธ์ 2564
  ขอความอนุเคราะห์จัดส่งแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
18 กุมภาพันธ์ 2564
  การคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
18 กุมภาพันธ์ 2564
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
18 กุมภาพันธ์ 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ,เมืองพะเยา คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (เพิ่มเต  กลุ่มอำนวยการ
18 กุมภาพันธ์ 2564
  การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ
18 กุมภาพันธ์ 2564
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ
17 กุมภาพันธ์ 2564
  ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
17 กุมภาพันธ์ 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา,เชียงคำ,ปง, และเชียงม่วน การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย  กลุ่มอำนวยการ
17 กุมภาพันธ์ 2564
  ด่วนที่สุด เลื่อนการออกอากาศเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน.  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
16 กุมภาพันธ์ 2564
  สำรวจข้อมูลภาคีเครือข่าย ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ DMIS  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
16 กุมภาพันธ์ 2564
  ด่วนมาก โครงการสานสายใย กศน. ๙  กลุ่มอำนวยการ
16 กุมภาพันธ์ 2564
  ข้อสั่งการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
16 กุมภาพันธ์ 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน,ปง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานศูนย์เสมารักษ์สำนักงานสศึกษาธิการจ  กลุ่มอำนวยการ
16 กุมภาพันธ์ 2564
  กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
16 กุมภาพันธ์ 2564
  เผยแพร่เอกสาร "การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓"  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
16 กุมภาพันธ์ 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขอความร่วมมือตรวจสอบคุณวุฒิ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 กุมภาพันธ์ 2564
  แนวทางการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา เพื่อรองรับการแพร่ระบาดใหม่ของโรคโควิด-19  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 กุมภาพันธ์ 2564
  ด่วนที่สุด เรื่อง การอบรมแบบ Online "หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางการ จ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 กุมภาพันธ์ 2564
  ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์การบรรยายหัวข้อ "แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19"  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
11 กุมภาพันธ์ 2564
  ด่วนที่สุด ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางก  กลุ่มอำนวยการ
11 กุมภาพันธ์ 2564
  ด่วนที่สุด แจ้งการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานหน่วยงานในระบบ DMIS  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
11 กุมภาพันธ์ 2564
  การสำรวจข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดประชาชนฯ ตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
09 กุมภาพันธ์ 2564
  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการทดสอบทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
08 กุมภาพันธ์ 2564
  การสมัครฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
08 กุมภาพันธ์ 2564
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งท  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
08 กุมภาพันธ์ 2564
  ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการในการพัฒนาสื่อการจัดการศึกษาออนไลน์  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
05 กุมภาพันธ์ 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ,ปง การสำรวจข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
05 กุมภาพันธ์ 2564
  ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๘)  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
05 กุมภาพันธ์ 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
05 กุมภาพันธ์ 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง อนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยก  กลุ่มอำนวยการ
05 กุมภาพันธ์ 2564
  ด่วนที่สุด การรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน"  กลุ่มอำนวยการ
05 กุมภาพันธ์ 2564
  การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
05 กุมภาพันธ์ 2564
  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานกรณีหน่วยงาน สถานศึกษา ประสบภัยพิบัติ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
05 กุมภาพันธ์ 2564
  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
05 กุมภาพันธ์ 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ ส่งค่าเป้าหมายของสถานสึกษาเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
04 กุมภาพันธ์ 2564
  ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาพัฒนา กศน.ตำบลฝายกวาง กศน.อำเภอลับแล  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
04 กุมภาพันธ์ 2564
  สำรวจข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และผู้ผ่านการปร  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
04 กุมภาพันธ์ 2564
  การจัดการศึกษาบทเรียนออนไลน์ของสำนักงาน กศน.  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
03 กุมภาพันธ์ 2564
  ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน.พรีเมี่ยม ระบบออนไลน์ Singnature  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
03 กุมภาพันธ์ 2564
  ด่วนที่สุด แต่งตั้งสถานศึกษาให้ทำหน้าที่ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Exam  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
03 กุมภาพันธ์ 2564
  ด่วนที่สุด การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานในหน่วยงานทางการศึกษาพื้นที่ชายตามโครงการพัฒนากา  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
03 กุมภาพันธ์ 2564
  การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
03 กุมภาพันธ์ 2564
  ข้อสั่งการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -๑๙ (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
03 กุมภาพันธ์ 2564
  การขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในจังหวัดนำร่อง  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
02 กุมภาพันธ์ 2564
  ด่วนทีสุด เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  กลุ่มอำนวยการ
01 กุมภาพันธ์ 2564
  ด่วนที่สุด การเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
01 กุมภาพันธ์ 2564
  ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ กศน.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
29 มกราคม 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน,ดอกคำใต้,ปง,ภูซาง การเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมวิชาการด้านการศึกษานอกระบ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
29 มกราคม 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว แผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีกา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
29 มกราคม 2564
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  กลุ่มอำนวยการ
29 มกราคม 2564
  การมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ  กลุ่มอำนวยการ
28 มกราคม 2564
  ด่วนที่สุด การยื่นลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
28 มกราคม 2564
  ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
28 มกราคม 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ ส่งแผนการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑-๒  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
28 มกราคม 2564
  ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ Envi mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
27 มกราคม 2564
  โครงการ "ห้องสมุดเคลื่อนที่่สำหรับชาวตลาด" ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
27 มกราคม 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน,แม่ใจ การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓  กลุ่มอำนวยการ