วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
09 มิถุนายน 2564
  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ สำห  กลุ่มอำนวยการ
09 มิถุนายน 2564
  การดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพสำหรับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
09 มิถุนายน 2564
  เลื่อนส่งเอกสารขอรับสิ่งอำนวยคสามสะดวก สื่อฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
09 มิถุนายน 2564
  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ สำหรับนักศึกษา กศน. ประเภท นวัตกรรมจากขยะ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
09 มิถุนายน 2564
  การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการกระจายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ของผู้ป  กลุ่มอำนวยการ
09 มิถุนายน 2564
  ด่วนที่สุด แจ้งเลื่อนการพิจารณาคัดเลือกชุมชนจิตอาสาดีเด่น ผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่น  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
09 มิถุนายน 2564
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ,เชียงม่วน,ดอกคำใต้,ภูซาง เรื่อง แจ้งเลื่อนการพิจารณาคัดเลือกชุมชน  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
09 มิถุนายน 2564
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ ขอเชิญร่วมเป็นกรรมการการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเม  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
08 มิถุนายน 2564
  ด่วนที่สุด สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศัก  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
08 มิถุนายน 2564
  การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
08 มิถุนายน 2564
  แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
08 มิถุนายน 2564
  ขอแจ้งงดแผนการปฏิบัติงานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
08 มิถุนายน 2564
  การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
08 มิถุนายน 2564
  มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
07 มิถุนายน 2564
  แจ้งปฏิทินการรายงานข้อมูลและสถิตินักศึกษาลงทะเบียนของสำนักงาน กศน.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
07 มิถุนายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง,เชียงคำ การสำรวจข้อมูล ศศช.สำหรับการนำเข้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนช  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
07 มิถุนายน 2564
  ด่วนที่สุด การออกประกาศของนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
07 มิถุนายน 2564
  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
07 มิถุนายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุร  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
07 มิถุนายน 2564
  แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๔  กลุ่มอำนวยการ
04 มิถุนายน 2564
  ด่วนที่สุด การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมรา  กลุ่มอำนวยการ
04 มิถุนายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ การประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ (รองชิงชนะเลิศ)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
02 มิถุนายน 2564
  การมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา  กลุ่มอำนวยการ
01 มิถุนายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา,ดอกคำใต้,แม่ใจ,จุน,ปง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ  กลุ่มอำนวยการ
01 มิถุนายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ,ปง เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓(  กลุ่มอำนวยการ
01 มิถุนายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง การอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  กลุ่มอำนวยการ
01 มิถุนายน 2564
  ด่วนที่สุด การดำเนินการโครงการให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
01 มิถุนายน 2564
  ด่วนที่สุด แบบสำรวจข้อมูลอาคารสำนักงาน ของหน่วยงาน/สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.  กลุ่มอำนวยการ
01 มิถุนายน 2564
  ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา  กลุ่มอำนวยการ
01 มิถุนายน 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว,เมืองพะเยา แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการมอบหมายให้พนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ
28 พฤษภาคม 2564
  ด่วนที่สุด ขอเชิญเป็นคณะกรรมการคัดเลือกชุมชนจิตอาสาดีเด่น ผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่น  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
28 พฤษภาคม 2564
  ด่วนที่สุด ขอเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน.ชาเลนจ์) ประจำปี ๒๕๖๔  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
28 พฤษภาคม 2564
  ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมเตรียมการการอบรมหลักสูตรจิตอาสา โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
28 พฤษภาคม 2564
  ด่วนที่สุด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparenc  กลุ่มตรวจสอบภายใน
28 พฤษภาคม 2564
  ขอความอนุเคราะห์จัดส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่นิเทศในสถานศึกษา  กลุ่มนิเทศและติดตาม
28 พฤษภาคม 2564
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขอใช้สถานที่ในการอบรมหลักสูตรจิตอาสา ตามโครงการจิตอาสาของ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
27 พฤษภาคม 2564
  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ
27 พฤษภาคม 2564
  เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน ขอทำความตกลงยินยอมใช้ที่ราชพัสดุโรงเรียนบ้านป่าแขม อำเภอเชียง  กลุ่มอำนวยการ
27 พฤษภาคม 2564
  การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนห้องสมุดประชาชนออนไลน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประม  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
27 พฤษภาคม 2564
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เรียนการศึกษาทางไกล  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
27 พฤษภาคม 2564
  ด่วนที่สุด โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
27 พฤษภาคม 2564
  ด่วนที่สุด ขอซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาปิดสถานศสึกษา หรือสถานที่ทำงาน กรณีแพร่ระบาดของโรคต  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
25 พฤษภาคม 2564
  แผนการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๓-๔  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
25 พฤษภาคม 2564
  แผนการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๓-๔  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
25 พฤษภาคม 2564
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการงานธ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
25 พฤษภาคม 2564
  ขอจัดส่งคู่มือการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษาในสถานศึกษาและขอความอนุเคราะห์รายงานผลตามแผนการจัดกระบวน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
25 พฤษภาคม 2564
  ด่วนที่สุด เชิญประชุมเตรียมการอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
25 พฤษภาคม 2564
  ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชาพิจารณ์ และขอความร่วมมือตอบแบบรับฟังความคิดเห็นประก  กลุ่มอำนวยการ
24 พฤษภาคม 2564
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
24 พฤษภาคม 2564
  ด่วนที่สุด การปรับรูปแบบการสัมมนาก่อนจบ "หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางก  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
24 พฤษภาคม 2564
  แนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
24 พฤษภาคม 2564
  การมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา  กลุ่มอำนวยการ
24 พฤษภาคม 2564
  ด่วนมาก การประชาสัมพันธ์ผลงานจิตอาสา  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
24 พฤษภาคม 2564
  ด่วนที่สุด ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
21 พฤษภาคม 2564
  ส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
21 พฤษภาคม 2564
  ด่วนที่สุด ข้อกำหนดออกตามความในมาตร 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
21 พฤษภาคม 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
21 พฤษภาคม 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
21 พฤษภาคม 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
21 พฤษภาคม 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
21 พฤษภาคม 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
21 พฤษภาคม 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
21 พฤษภาคม 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
21 พฤษภาคม 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
21 พฤษภาคม 2564
  เรียน ผอ.อำเภอภูกามยาว เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
21 พฤษภาคม 2564
  ขอเชิญประชุมการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564  กลุ่มนิเทศและติดตาม
20 พฤษภาคม 2564
  รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร  กลุ่มอำนวยการ
20 พฤษภาคม 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง,เชียงคำ ขอความร่วมมือในการคัดเลือกครูดีเด่นเพื่อรับ "รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนรา  กลุ่มอำนวยการ
20 พฤษภาคม 2564
  การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  กลุ่มอำนวยการ
20 พฤษภาคม 2564
  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจัดซื้อเครื่องอุปโภคเพื่อการใช้สอยให้เกิดประโยชน์อันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตโดย  กลุ่มอำนวยการ
20 พฤษภาคม 2564
  แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
20 พฤษภาคม 2564
  ด่วนที่สุด การออกหนังสือรับรองสถานทูตประกอบหลักฐานการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทห  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
20 พฤษภาคม 2564
  การประชาพิจารณ์ (ร่าง) มาตรฐาน กศน.ตำบล  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
19 พฤษภาคม 2564
  ด่วนที่สุด รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
19 พฤษภาคม 2564
  ขอเลื่อนการจัดงานสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ ปี 2564  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
19 พฤษภาคม 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง เรื่อง การอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  กลุ่มอำนวยการ
19 พฤษภาคม 2564
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอในสังกัด เรื่อง ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ
17 พฤษภาคม 2564
  การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพิ่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564  กลุ่มอำนวยการ
17 พฤษภาคม 2564
  ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
14 พฤษภาคม 2564
  ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครู กศน.ด้านการจัดทำสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ด้วยระบ  กลุ่มอำนวยการ
14 พฤษภาคม 2564
  การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔  กลุ่มอำนวยการ
14 พฤษภาคม 2564
  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์อยู่ในเด็กและเยาวชน ของ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
14 พฤษภาคม 2564
  การดำเนินการเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
14 พฤษภาคม 2564
  ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาส่งเอกสารขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางก  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
14 พฤษภาคม 2564
  ด่วนที่สุด สำรวจความต้องการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำ re-skill up-skill สำหรับประชาชนที่  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
13 พฤษภาคม 2564
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล  กลุ่มอำนวยการ
13 พฤษภาคม 2564
  ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ของสำนักงาน กศน.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา  กลุ่มอำนวยการ
13 พฤษภาคม 2564
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงาน กศน.  กลุ่มอำนวยการ
13 พฤษภาคม 2564
  เรียน ผอ.กศน.อ.เมืองพะเยา แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  กลุ่มอำนวยการ
13 พฤษภาคม 2564
  ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส ๒/๒๕๖๔)  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
13 พฤษภาคม 2564
  รายงานผลการนิเทศสนามสอบการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
13 พฤษภาคม 2564
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการและแนวทางการปกป้องคุ้มครองนักเรียน นักศึกษา จากกิจกรรมอีสปอร์ต  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
13 พฤษภาคม 2564
  ด่วนที่สุด การส่งเสริมอาชีพประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
11 พฤษภาคม 2564
  ขอความร่วมมือสถานศึกษาประเมินตนเองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนรองรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดระลอกให  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 พฤษภาคม 2564
  แจ้งการดำเนินการจัดฝึกอาชีพห้วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2564  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 พฤษภาคม 2564
  แนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 พฤษภาคม 2564
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้,จุน การนำเสนองานการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ ปี 25  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 พฤษภาคม 2564
  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียยมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สังกัดสำนักงาน กศน.  กลุ่มอำนวยการ
07 พฤษภาคม 2564
  ส่งรายงานการประชุมเตรียมการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ ปี ๒๕๖๔  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
07 พฤษภาคม 2564
  ติดตามผลการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ