วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
22 ตุลาคม 2562
  รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานตามระบบการควบคุมการเงินและการบริหารพัสดุของหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมา  กลุ่มอำนวยการ
22 ตุลาคม 2562
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
22 ตุลาคม 2562
  การกำหนดสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
22 ตุลาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อ.ภูกามยาว เรื่อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรี  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
22 ตุลาคม 2562
  มอบอำนาจให้รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยปฏิบัติราชการแทน  กลุ่มอำนวยการ
22 ตุลาคม 2562
  ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ
22 ตุลาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว,ภูซาง,แม่ใจ ขอเชิญร่วมประชุมฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
21 ตุลาคม 2562
  มอบหนังสือบริจาค  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
21 ตุลาคม 2562
  ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
21 ตุลาคม 2562
  สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
21 ตุลาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
21 ตุลาคม 2562
  ข้อเสนอในการจัดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ โดยปราศจากการตีตราและเลือกปฏิ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
18 ตุลาคม 2562
  ด่วนที่สุด อนุมัติหลักการให้ส่งบุคลากรเข้าร่วมจัดประชุมวิชาการเวทีพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
18 ตุลาคม 2562
  ประกาศเรื่องขอยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
18 ตุลาคม 2562
  กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศาึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
18 ตุลาคม 2562
  ขอเชิญร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  กลุ่มอำนวยการ
18 ตุลาคม 2562
  สั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน. 2563)  กลุ่มอำนวยการ
18 ตุลาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน ขอขอบคุณ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
18 ตุลาคม 2562
  การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C.  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
18 ตุลาคม 2562
  ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในที่ประชุมสมัชชาสหวิชาชีพด้านเด็ก  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
18 ตุลาคม 2562
  ด่วนที่สุด การประเมินการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับการอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูงในต่างประเทศ ประจำปี  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
18 ตุลาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
18 ตุลาคม 2562
  แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
18 ตุลาคม 2562
  ด่วนที่สุด การจัดทำหนังสือ "ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2562  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
17 ตุลาคม 2562
  รายงานผลการนิเทศสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
17 ตุลาคม 2562
  แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
17 ตุลาคม 2562
  ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังการชี้แจงแนวนโยบายการขับเคลื่อนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของรัฐมนตรีช่วยว  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
17 ตุลาคม 2562
  ด่วนที่สุด ตอบแบบสำรวจภาวะหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ
17 ตุลาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
17 ตุลาคม 2562
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
16 ตุลาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
16 ตุลาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
15 ตุลาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง/เชียงม่วน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
15 ตุลาคม 2562
  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
15 ตุลาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
15 ตุลาคม 2562
  ขอมอบนิตยสารแนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
11 ตุลาคม 2562
  มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ
10 ตุลาคม 2562
  การทบทวนการส่งข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับและหลักสูตร ผวช.  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
10 ตุลาคม 2562
  ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ
10 ตุลาคม 2562
  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดยะลา  กลุ่มอำนวยการ
10 ตุลาคม 2562
  ขอความร่วมมือครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสำนักงาน กศน. ทุกคน บันทึกข้อมูลในระบบกลางของกระทรวงศึก  กลุ่มอำนวยการ
09 ตุลาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงค/ปง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
09 ตุลาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
09 ตุลาคม 2562
  การขยายผลการดำเนินโครงการเพิ่มทมักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลักจบการศึกษ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
09 ตุลาคม 2562
  ขอความร่วมมือให้สถานสศึกษาแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการศึกษาภายในประเทศตามมาตรา ๒๘(๓) แห่ง พ.ร.  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
09 ตุลาคม 2562
  รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  กลุ่มอำนวยการ
08 ตุลาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขอเชิญร่วมพิธีสำคัญในห้วงเดือนตุลาคม 2562  กลุ่มอำนวยการ
08 ตุลาคม 2562
  การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
08 ตุลาคม 2562
  การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2562 จากระบบ DMIS  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
08 ตุลาคม 2562
  แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน  กลุ่มอำนวยการ
08 ตุลาคม 2562
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
07 ตุลาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
07 ตุลาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้/แม่ใจ/ภูกามยาว ขอส่งคำสั่งฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
07 ตุลาคม 2562
  การส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
07 ตุลาคม 2562
  การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  กลุ่มอำนวยการ
04 ตุลาคม 2562
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เรื่องสัตว์จรจัดในสถานศึกษา  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
04 ตุลาคม 2562
  ส่งผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
03 ตุลาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้,จุน สนับสนุนหนังสือฯ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
03 ตุลาคม 2562
  แจ้งย้ายที่ตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก  กลุ่มอำนวยการ
03 ตุลาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อ.ภูซาง รายงานผลการดำเนินงานฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
03 ตุลาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
02 ตุลาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ, ภูกามยาว คณะกรรมการพิจารณาฯ  กลุ่มอำนวยการ
02 ตุลาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
02 ตุลาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อ.ภูซาง  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
02 ตุลาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
02 ตุลาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
02 ตุลาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
02 ตุลาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
02 ตุลาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
02 ตุลาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
02 ตุลาคม 2562
  การสำรวข้อมูลในการกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขอัตราแลกบรรจุข้าราชการครู  กลุ่มอำนวยการ
02 ตุลาคม 2562
  การสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ พะเยา  กลุ่มอำนวยการ
02 ตุลาคม 2562
  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  กลุ่มอำนวยการ
02 ตุลาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา คำสั่งแต่งตั้งฯ  กลุ่มอำนวยการ
01 ตุลาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
01 ตุลาคม 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
01 ตุลาคม 2562
  รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานการสอนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
01 ตุลาคม 2562
  แบบรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนทุกช่วงวัย  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
30 กันยายน 2562
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
30 กันยายน 2562
  ผลประกวดโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิร  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
30 กันยายน 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน ขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
27 กันยายน 2562
  ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจการมี การใช้อินเทอร์เน็ทสำนักงาน กศน.ตำบลทั่วประเทศ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
25 กันยายน 2562
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
25 กันยายน 2562
  ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการเป็นข้าราชการคร  กลุ่มอำนวยการ
25 กันยายน 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
24 กันยายน 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
24 กันยายน 2562
  โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
24 กันยายน 2562
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ประจำปี 2562  กลุ่มอำนวยการ
24 กันยายน 2562
  ประกาศรายชื่อข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) และลูกจ  กลุ่มอำนวยการ
24 กันยายน 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน ขอให้ผู้ผ่านการฝึกหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
24 กันยายน 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
24 กันยายน 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
24 กันยายน 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
24 กันยายน 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว ขออนุมมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
24 กันยายน 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
24 กันยายน 2562
  ด่วนที่สุด การขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรมและทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563  กลุ่มนิเทศและติดตาม
23 กันยายน 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
23 กันยายน 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแม่ใจ ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
23 กันยายน 2562
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
23 กันยายน 2562
  รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562  กลุ่มอำนวยการ