วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
14 ธันวาคม 2560
  เรียน ผอ.กศน.เชียงม่วน ขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
14 ธันวาคม 2560
  แจ้งการรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
14 ธันวาคม 2560
  เรียน ผอ.กศน.อ.ดอกคำใต้ ,ปง เรื่อง ขอส่งเกียรติบัตรโครงการอบรมการจัดทำคลิปวีดีโอ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
14 ธันวาคม 2560
  เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 1 ตุลาคม 2560  กลุ่มอำนวยการ
14 ธันวาคม 2560
  การกำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขประจำส่วนราชการ  กลุ่มอำนวยการ
14 ธันวาคม 2560
  โครงการ "บ้านคนไทย" ในที่ดินพัสดุ  กลุ่มอำนวยการ
14 ธันวาคม 2560
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 ข้อ 22  กลุ่มอำนวยการ
14 ธันวาคม 2560
  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านอาชีพ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
14 ธันวาคม 2560
  เรียน ผอ.กศน.อ.จุน โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูง  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
14 ธันวาคม 2560
  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
14 ธันวาคม 2560
  รายงานการดำเนินงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
14 ธันวาคม 2560
  แนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี พ.ศ. 2561  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
13 ธันวาคม 2560
  การดำเนินกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
12 ธันวาคม 2560
  เรียน ผอ.กศน.อ.ดอกคำใต้ ร่วมกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
12 ธันวาคม 2560
  ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ปี 2561  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
12 ธันวาคม 2560
  เรียน ผอ.กศน.อ.ดอกคำใต้ โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดพะเยา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
12 ธันวาคม 2560
  เรียน ผอ.กศน.อ.จุน ขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
12 ธันวาคม 2560
  เรียน ผอ.กศน.อ.ปง ขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
12 ธันวาคม 2560
  เรียน ผอ.กศน.อ.เมืองพะเยา,แม่ใจ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจ  กลุ่มอำนวยการ
12 ธันวาคม 2560
  ด่วนที่สุด เกณฑ์การประเมิน สำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนว  กลุ่มอำนวยการ
12 ธันวาคม 2560
  ด่วนที่สุด การเข้าใช้ระบบบันทึกผลประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
08 ธันวาคม 2560
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
08 ธันวาคม 2560
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
08 ธันวาคม 2560
  การรักษาความปลอดภัยวันหยุดราชการต่อเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2561  กลุ่มอำนวยการ
08 ธันวาคม 2560
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา,ปง,เชียงคำ,ดอกคำใต้,  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
08 ธันวาคม 2560
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว,แม่ใจ  กลุ่มอำนวยการ
08 ธันวาคม 2560
  รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ 2560  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
07 ธันวาคม 2560
  การเผยแพร่หลักสูตร Digital literacy ในห้องสมุดประชาชน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
06 ธันวาคม 2560
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว,จุน และปง  กลุ่มอำนวยการ
06 ธันวาคม 2560
  ด่วนมาก เรียน ผอ.กศน.อ.เชียงม่วน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
06 ธันวาคม 2560
  ด่วนที่สุด การรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
06 ธันวาคม 2560
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
06 ธันวาคม 2560
  การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กลุ่มอำนวยการ
04 ธันวาคม 2560
  การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
04 ธันวาคม 2560
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ,แม่ใจ,ดอกคำใต้ และจุน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
04 ธันวาคม 2560
  ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมนิเทศติดตามผลการดำเนินงานและเข้าร่วมประชุมประจำเดือน  กลุ่มอำนวยการ
01 ธันวาคม 2560
  โครงการอบรมสัมมนาวิทยากรแกนนำยุวกาชาด  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
01 ธันวาคม 2560
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ร่วมกิจกรรมกีฬาฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
01 ธันวาคม 2560
  ขอเชิญร่วมนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา  กลุ่มอำนวยการ
01 ธันวาคม 2560
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
01 ธันวาคม 2560
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
01 ธันวาคม 2560
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ "ศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชนกับคน กศน."  กลุ่มอำนวยการ
01 ธันวาคม 2560
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติเรื่อง "ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรีย  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
01 ธันวาคม 2560
  ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบคูปองการศึกษา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
29 พฤศจิกายน 2560
  ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย:ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
29 พฤศจิกายน 2560
  การคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
28 พฤศจิกายน 2560
  การสำรวจข้อมูลทางการลูกเสือของบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน. ประจำปี 2560  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
28 พฤศจิกายน 2560
  ด่วนที่สุด โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
28 พฤศจิกายน 2560
  ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอั  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
28 พฤศจิกายน 2560
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยุติปัญหาเอดส์ฉบับสมบูรณ์ ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
28 พฤศจิกายน 2560
  ส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
27 พฤศจิกายน 2560
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว  กลุ่มอำนวยการ
27 พฤศจิกายน 2560
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ให้ข้าราชการฯ  กลุ่มอำนวยการ
27 พฤศจิกายน 2560
  ขอส่งคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
27 พฤศจิกายน 2560
  ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
27 พฤศจิกายน 2560
  ขอส่งสรุปผลการประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
27 พฤศจิกายน 2560
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
27 พฤศจิกายน 2560
  ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561  กลุ่มอำนวยการ
27 พฤศจิกายน 2560
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา  กลุ่มอำนวยการ
27 พฤศจิกายน 2560
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา  กลุ่มอำนวยการ
27 พฤศจิกายน 2560
  การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแจต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  กลุ่มอำนวยการ
27 พฤศจิกายน 2560
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ,ปง โครงการอบรมฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
24 พฤศจิกายน 2560
  รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ใปีการศึกษา 2560  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
23 พฤศจิกายน 2560
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
23 พฤศจิกายน 2560
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
23 พฤศจิกายน 2560
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขอเชิญร่วมฯ  กลุ่มอำนวยการ
23 พฤศจิกายน 2560
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
22 พฤศจิกายน 2560
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ,ปง  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
22 พฤศจิกายน 2560
  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1-2)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
22 พฤศจิกายน 2560
  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2560)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
22 พฤศจิกายน 2560
  ขอส่งสรุปผลการประชุมชี้แจง (ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
22 พฤศจิกายน 2560
  แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสํญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  กลุ่มอำนวยการ
22 พฤศจิกายน 2560
  กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ฯ  กลุ่มอำนวยการ
22 พฤศจิกายน 2560
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขอเชิญร่วมพิธีฯ  กลุ่มอำนวยการ
22 พฤศจิกายน 2560
  การอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
22 พฤศจิกายน 2560
  ด่วนที่สุด การเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กรณีข้ามจังหวัด (เพิ่มเติม)  กลุ่มอำนวยการ
22 พฤศจิกายน 2560
  เรียน ผอ.กศน.อ.ปง สัมภาษณ์ครูดีเด่น  กลุ่มอำนวยการ
22 พฤศจิกายน 2560
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฯ  กลุ่มอำนวยการ
22 พฤศจิกายน 2560
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว ขอรับการสนับสนุนข้าราชการช่วยราชการ  กลุ่มอำนวยการ
21 พฤศจิกายน 2560
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบร  กลุ่มอำนวยการ
21 พฤศจิกายน 2560
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
21 พฤศจิกายน 2560
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา  กลุ่มอำนวยการ
21 พฤศจิกายน 2560
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฯ  กลุ่มอำนวยการ
21 พฤศจิกายน 2560
  สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย MOU  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
21 พฤศจิกายน 2560
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา,ปง,ดอกคำใต้,เชียงคำ การอบรมฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
21 พฤศจิกายน 2560
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา,ภูซาง การสัมมนาฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
20 พฤศจิกายน 2560
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
20 พฤศจิกายน 2560
  การรักษาความปลอดภัยวันหยุดราชการต่อเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2560  กลุ่มอำนวยการ
20 พฤศจิกายน 2560
  ขอความร่วมมือในการดูแลสุขภาพสัตว์ปีกเพื่อป้องกันโรคระบาด  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
16 พฤศจิกายน 2560
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง,ภูกามยาว เชิญประชุม  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
16 พฤศจิกายน 2560
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อ.จุน การยืนยันความพร้อมฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
16 พฤศจิกายน 2560
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อ.เชียงคำ การตรวจติดตามฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
15 พฤศจิกายน 2560
  คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (แก้ไข)  กลุ่มอำนวยการ
15 พฤศจิกายน 2560
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
15 พฤศจิกายน 2560
  การรายงานความเสียหายจากอุทกภัย  กลุ่มอำนวยการ
13 พฤศจิกายน 2560
  การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการาปฏิบัติหน้าที่  กลุ่มอำนวยการ
13 พฤศจิกายน 2560
  ข้อมูลทำเนียบครู กศน.ประจำปี 2560  กลุ่มอำนวยการ
13 พฤศจิกายน 2560
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง,ภูกามยาว เชิญประชุมหารือฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
13 พฤศจิกายน 2560
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา เชิญประชุมหารือฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
13 พฤศจิกายน 2560
  อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 6 ค่าบ  กลุ่มอำนวยการ