สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


ประวัติสำนักงาน สกร.จังหวัดพะเยา

ประวัติความเป็นมา

         ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพะเยา มีเนื้อที่ประมาณ 11 ไร่ โดยเป็นที่ดินเดิมของห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา จำนวน 7 ไร่ และขอที่ดิน จากสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดพะเยา ซึ่งมีพื้นที่ติดกันอีก 4 ไร่ เพื่อให้มีพื้นที่กว้างขวางเพียงพอสำหรับก่อสร้างอาคาร ประเภทต่าง ๆ และสำหรับจัดกิจกรรมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพะเยา ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2527 ในสมัยของ พณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชวน หลีกภัย) โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2527 เป็นต้นไป ซึ่งจัดตั้งขึ้นพร้อมกับศูนย์การศึกษา นอกโรงเรียนจังหวัดอื่น ๆ อีก 9 แห่ง คือ

         1. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกระบี่

         2. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชัยนาท

         3. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม

         4. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปทุมธานี

         5. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสงคราม

         6. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชลบุรี

         7. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระยอง

         8. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแพร่

         9. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุโขทัย

 

สถานที่ตั้ง

        เลขที่ 425 หมู่ที่ 11 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 0 5488 7065, 0 5488 7066 โทรสาร 0 5488 7067, 0 5488 7068 เว็บไซต์ http://phayao.nfe.go.th e-mail: phayao@nfe.go.th 

 

ปัจจุบัน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพะเยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา เรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา” เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.)และเป็นหน่วยงานการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยาและมีอำนาจหน้าที่บริหารการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภายในจังหวัดพะเยา โดยมีสถานศึกษาในสังกัด 9 แห่ง คือ

         1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยา (3401)

         2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงคำ (3402)

         3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง (3403)

         4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้ (3404)

         5. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจุน (3405)

         6. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ใจ (3406)

         7. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน (3407)

         8. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูซาง (3408)

         9. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกามยาว (3409)

 

.

สารสนเทศสำหรับสถานศึกษา
สารสนเทศภายในสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
.
.
 footer