สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้

คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 1/2566 เรื่อง การแบ่งกลุ่มงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้
คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 2/2566 เรื่อง มอบหมายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 3/2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ ผอ.สกร.จังหวัด/ผอ.สกร.กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 5/2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ ผอ.สกร.อำเภอ/ผอ.สกร.เขต ปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 7/2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 8/2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 67/2566 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่ง (คำสั่งที่ 5/2566)
คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 87/2566 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่ง (คำสั่งที่ 3/2566)
คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 88/2566 เรื่อง ยกเลิกตำสั่งมอบอำนาจ ผอ.สกร.อำเภอ/ผอ.สกร.เขต ปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 482/2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง
คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 483/2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง
.

สารสนเทศสำหรับสถานศึกษา
สารสนเทศภายในสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
.
.
 footer