สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

        “ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัย และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21”

พันธกิจ
     1. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและทั่วถึงเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
     2. ส่งเสริมและนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ
     3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
     4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวิจัย การวัดและประเมินผลทุกรูปแบบ
     5. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์
     1. ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และมีคุณภาพชีวิตที่ขึ้น
     2. ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
     3. หน่วยงานและสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและบริบทของชุมชน
     4. ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัด ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา
     5. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาและนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้เพื่อโอกาสและยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้
     6. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
     7. ชุมชนมีการจัดการความรู้ของชุมชน มีการวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยและเหมาะสมในการจัดกระบวนการเรียนรู้
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
     ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

.

สารสนเทศสำหรับสถานศึกษา
สารสนเทศภายในสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
.
.
 footer