สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้

ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำตัวส่วนราชการเจ้าของเรืองในหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้
         >> บัญชีรายละเอียดการกำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขประจำตัวส่วนราชการเจ้าของเรืองของหน่วยงานส่วนกลางหน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษาขึ้นตรง สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้
         >> บัญชีรายละเอียดการกำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขประจำตัวส่วนราชการเจ้าของเรืองของสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ/เขต
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง จัดตั้งศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการกรมส่งเสริมการเรียนรู้
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตำบลและศูนย์การเรียนรู้แขวง
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยมอแกน
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง กำหนดให้ศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการ ใน สกร. เป็นสถานศึกษา
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อกรมส่งเสริมการเรียนรู้
.

สารสนเทศสำหรับสถานศึกษา
สารสนเทศภายในสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
.
.
 footer