เรื่อง : คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือไทย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือไทย

E-book/คู่มือการดำเนินงาน   superadmin   1528 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

Download คู่มือการจัดกิจกรรมการรู้หนังสือไทย (PDF 4.40 MB)

ชื่อหนังสือ : คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือไทย ตามโครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อาเภอในเขตภาคเหนือ
ประเภท : คู่มือ
กลุ่มเป้าหมาย : ครู กศน.
เอกสารวิชาการลำดับที่ : 07/2558
ขนาดรูปเล่ม : A4
จำนวนหน้า : 73 หน้า (รวมปก)
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ 2558

ผู้เขียน/เรียบเรียง : นางรสาพร หม้อศรีใจ

ความเป็นมา/เนื้อหาย่อ :
         สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ตระหนักและเห็นความสาคัญของการส่งเสริมการรู้ให้ประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะประชาชนในวัยแรงงาน อายุ ๑๕ – ๕๙ ปี จึงได้ดำเนินโครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อาเภอในเขตภาคเหนือ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการรู้หนังสือที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในการดาเนินโครงการดังกล่าว พบว่าผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ เป็นผู้ที่ฟัง พูดภาษาไทยได้ แต่อ่านไม่ออก และเขียนไม่ได้ จึงได้พัฒนาหลักสูตรการรู้หนังสือไทย และสร้างแบบเรียนตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีคุณภาพ จึงจำเป็นต้องจัดทาคู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือขึ้น
        คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือนี้ ประกอบด้วย คำชี้แจงการใช้คู่มือ แบบทดสอบก่อนเรียน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมี เนื้อหาการเรียนรู้ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของผู้เรียน ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียน ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมี แบบทดสอบ สอบหลังเรียนพร้อมเฉลย แบบทดสอบ แบบบันทึกข้อมูลผู้เรียน แบบสรุปผลการเรียน และตัวอย่างวุฒิบัตรผู้สาเร็จตามหลักสูตรฯ

เอกสารอื่นๆ ในชุดเดียวกัน

1. หลักสูตรการรู้หนังสือไทย

2. แบบเรียนการรู้หนังสือไทย

3. คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือไทย

4. รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางส่งเสริมการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน. ในเขตภาคเหนือ


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer