เรื่อง : การสรรหาผู้แทนภาคีเครือข่ายในคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : การสรรหาผู้แทนภาคีเครือข่ายในคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์   1256010000   1554 คน

กดเพื่อแชร์ข่าวประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา

เรื่อง การสรรหาผู้แทนภาคีเครือข่ายในคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติอื่น การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง

การพ้นจากตำแหน่งของผู้แทนภาคีเครือข่าย และการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด

พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ เตือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อให้การสรรหาผู้แทนภาคีเครือข่ายเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเรียบร้อย สำนักงาน

ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเป็นผู้แทนภาคีเครือข่าย จำนวนไม่เกิน ๘ คน

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือรับร้องด้านภูมิปัญญา

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer