เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ระบบ MOE Safety Center (ระบบสถานศึกษาปลอดภัย) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์ ระบบ MOE Safety Center (ระบบสถานศึกษาปลอดภัย)

MOE Sefety Center   superadmin   1642 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางการแจ้งเหตุผ่านระบบ MOE Safety Center (ระบบสถานศึกษาปลอดภัย)  ซึ่งเป็นรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการเสริมสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ 

 

เมื่อมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยและมีความประสงค์จะร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเตือนให้ทราบว่าสถานศึกษาแห่งหนึ่งกำลังเกิดภัยอย่างหนึ่งอย่างใดใน 4 กลุ่มภัยได้แก่

1) ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์(Violence)2) ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ(Accident)3) ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right)4) ภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness)

สามารถร้องทุกข์ร้องเรียน หรือเตือน โดยผ่านระบบ MOE Safety Center มายังศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ ใน 4 ช่องทางได้แก่

1) www.MOESAFEtycenter.com ระบบ Web App Responsive2) Mobile App. : MoeSafetyCenter3)Line@ : MoeSafetyCenter4) โทร : 02 126 6565 

 

นักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลการสมัครสมาชิก (Active User) เพิ่มเติมได้ที่ https://www.canva.com/design/DAFIuiizg8I/IAtyF3u92UpVXYgLilGtiw/view?utm_content=DAFIuiizg8I&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton#13


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer