เรื่อง : โครงการ ฝึกอบรม “การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเปราะบางของจังหวัดพะเยา” ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : โครงการ ฝึกอบรม “การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเปราะบางของจังหวัดพะเยา” ประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   1554 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 สถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยาทั้ง 9 แห่ง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

ฝึกอบรม “การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเปราะบางของจังหวัดพะเยา”

ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 230 คน โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ

ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพะเยาได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย

สิทธิมนุษยชนในกลุ่มเปราะบาง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เยาวชนควรรู้

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer