เรื่อง : การพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ กศน.ดีเด่น และ กศน.พรีเมี่ยม ประจำปี พ.ศ.2566 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : การพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ กศน.ดีเด่น และ กศน.พรีเมี่ยม ประจำปี พ.ศ.2566 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   1539 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางวารณี วิชัยศิริ

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูกามยาว เป็นประธานในการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ กศน.ดีเด่น และ กศน.พรีเมี่ยม

ประจำปี พ.ศ.2566 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา โดยมี ว่าที่ ร.ต.ไพรฑูรย์ ศรีราจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์

แผนงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และนางสาวณิชชา ยอดเมือง ประธานเครือข่าย OTOP

จังหวัดพะเยา ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer