เรื่อง : พิจารณาคัดเลือกนักศึกษา กศน. ที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาตามโครงการ 910 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : พิจารณาคัดเลือกนักศึกษา กศน. ที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาตามโครงการ 910 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   1758 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา นำคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาฯ ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา กศน. ที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาตามโครงการ 910 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. ในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ขาดปัจจัยสนับสนุน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและเพื่อคุณภาพชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได้ และเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ เป็นกำลังในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางของโครงการฯ จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้นำชุมชน ร่วมลงพื้นที่คัดเลือกนักศึกษา กศน. ด้วย ณ พื้นที่อำเภอพื้นที่อำเภอจุน และ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer