เรื่อง : การสัมมนา เรื่อง "ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : การสัมมนา เรื่อง "ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   1757 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นางวารณี วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.ภูกามยาว รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เข้าร่วมรับชมการสัมมนา เรื่อง "ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) : ความสำคัญและบทบาทในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" ร่วมจัดโดย คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมปัญญา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer