เรื่อง : แนวทางการดำเนินงานศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : แนวทางการดำเนินงานศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง

E-book/คู่มือการดำเนินงาน   1256010000   1834 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

แนวทางการดำเนินงานศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง

           สำนักงาน กศน. ได้มอบหมายให้ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดทำแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาของศูนย์กาารเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดกิจกรรมการศึกษาให้กับประชาชนบนพื้นที่สูง ตามภารกิจของสำนักงาน กศน. โดยมีเนื้อหาในเอกสารประกอบ้วย
- สภาพชุมชนบนพื้นที่สูงในปัจจุบัน
- พัฒนาการการจัดการศึกษานอกระบบ สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง
- แนวคิดและหลักการการจัดการศึกษา ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"
- การจัดการศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (สำหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ)
- บทบาทหน้าที่ของครู ครูนิเทศก์ และคณะกรรมการศููนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"
- การบริหารจัดการ ศููนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"
- การบริหารจัดการงบประมาณ
- แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
- แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน
- หลักฐานการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
- การประสานงานภาคีเครือข่าย การทำงานแบบมีส่วนร่วม
- การนิเทศ ติตามและรายงานผล

ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง ที่นี่


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer