เรื่อง : นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564

E-book/คู่มือการดำเนินงาน   1256010000   1532 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564

เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้

ดาวน์โหลดนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer