สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กลุ่มตรวจสอบภายใน1. กฎบัตรการตรวจสอบภายในสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในพ.ศ. 2566

2. สรุปข้อตรวจพบจากการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดสำนักงาน กศน.

3. สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

4. รายงานงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนคำใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เอกสารสำรอง

 

 

 

.

สารสนเทศสำหรับสถานศึกษา

สารสนเทศภายในสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
.
.
 footer