เรื่อง : การจัดทำสัญญา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : การจัดทำสัญญา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   1844 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานและสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในสังกัดในการจัดทำสัญญา

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. 2565 ณ อาคารเรียนรวม กศน.อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer