เรื่อง : 2 มิถุนายน 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : 2 มิถุนายน 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   2034 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว2 มิถุนายน 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานจิตอาสา มีจิตสาธารณะ ที่พร้อมเป็นอาสาสมัครในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ร่วมกันปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของประชาชน และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ อันจะส่งผลให้บุคลากรในสังกัด มีความรักชาติ เกิดความรักความสามัคคี เป็นรากฐานที่เหนียวแน่นในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญมั่นคง ในระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2564 ณ อาคารเรียนรวม กศน.อำเภอเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และถ่ายทอดสดไปยังจุดรับสัญญาณในรูปแบบออนไลน์ ในพื้นที่ กศน. อำเภอ ทั้ง 8 แห่ง รวม 11 จุด

 

 

 

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer