เรื่อง : การชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : การชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   2032 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอในสังกัดทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมการชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน

สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรับมอบนโยบายจากท่าน ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน.

เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีศธ.ให้เป็นรูปธรรม ตามค่านิยมหลัก (Core value)

"คนสำราญ งานสำเร็จ" ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยแนวทางการขับเคลื่อนงาน กศน. ของ ดร.วิรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. ทั้ง12 ภารกิจเร่งด่วน ได้แก่

1.น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ “หนึ่งชุมชน หนึ่งนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนถิ่นไทยงาม” เพื่อความกินดีอยู่ดี มีงานทำ เช่น โคกหนองนาโมเดล ,คลองสวยน้ำใส, พลังงานทดแทน (แสงอาทิตย์) ,จิตอาสาพัฒนาชุมชน

2. ปรับโครงสร้างการบริหารและอัตรากำลังให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง เร่ง " การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งที่มีประสิทธิภาพ" เช่นการจัดประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์บทบาทภารกิจ และอัตรากำลังของสำนักงาน กศน. และหน่วยงานในสังกัดทุกหน่วย

3.เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... ให้สำเร็จ

4.พัฒนาหลักสูตรทุกระดับ ทุกประเภท ให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทสภาวะปัจจุบันและความต้องการของผู้เรียน Credit Bank System / E-exam รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด เพื่อสร้างคนดี มีระเบียบวินัย และมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง

5.พัฒนา Bigdata ของ กศน. ที่ทันสมัย รวดเร็ว และทันที “ข้อมูลและสารสนเทศ กศน. ที่ทันสมัย จะปรากฏบนหน้าจอมือถือทันที เมื่อคุณต้องการ” รวมทั้งการสื่อสารและประชาสัมพันธ์งานของ กศน. ต้องมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล “ตีฆ้องร้องป่าว ข่าวชาว กศน.”

6.พัฒนาระบบ Online Learning

ONIE Digital Learning Platform รองรับ DEEP และ Digital Science Museum ,ศูนย์เรียนรู้ทุกช่วงวัย รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ ในทุกกลุ่มเป้าหมาย “เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา”

7.ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัล Digital Literacy ให้กับบุคลากร กศน. ทุกระดับ และกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม

8.ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอาชีพเพื่อการมีงานทำ “Re-Skill Up-Skill และออกใบรับรองความรู้ความสามารถ”

9.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายและภาคเอกชนในการฝึกอาชีพและส่งเสริมการตลาด เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน. ขยายช่องทางการจำหน่าย

10.ซ่อมแซม ฟื้นฟูอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมของสำนักงานทุกแห่ง และแหล่งเรียนรู้ทุกแห่ง ให้สะอาด ปลอดภัย พร้อมให้บริการด้วย มิตรไมตรี “กศน.งามตา ประชาชื่นใจ”

11.จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ของชาว กศน. “กศน.เกมส์” และกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ของพี่น้องชาว กศน.

12.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค “ทีม กศน.” “ทีมกระทรวงศึกษาธิการ”

นอกจากนี้ยังเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer