[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

....

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
  สำนักงาน กศน.จังหวัด พะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

  
  การศึกษาขั้นพิ้นฐาน
  การศึกษาต่อเนื่อง
  การศึกษาตามอัธยาศัย
  ส่งเสริมการรู้หนังสือ

  
  กลุ่มแผนงาน
  กลุ่มส่งเสริมปฎิบัติการ
  กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
  ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
  สถาบันการศึกษาทางไกล
  สถาบัน กศน.กทม.

  
  รับ-ส่งหนังสือราชการ (e_office)
  งบประมาณออนไลน์ (e_budget)
  ข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียน 2555
  ข้อมูลบุคลากร กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูล ครู.กศน.ตำบล
  ข้อมูล ครูอาสาสมัครฯ
  ข้อมูล กศน.ตำบล
  ข้อมูลเครือข่าย กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลคลังปัญญาผู้สูงอายุ

  

  

  

  

  

  

  


  

  
 เริ่มนับ 26 / มี.ค. / 2553
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
120 คน
สถิติเดือนนี้
1559 คน
สถิติปีนี้
12359 คน
สถิติทั้งหมด
169002 คน
(Show/hide IP)
Untitled Document
 
....การศึกษาต่อเนื่อง สำนักงาน กศน.จ.พะเยา

  .....การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพเป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียน มีอาชีพหรือเห็นช่องทางการทำมาหากิน คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น
มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการทำงานเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ อาชีพในตลาดแรงงาน หรือ เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของ
ตนเองและ ชุมชน รวมทั้งเพื่อเพิ่มวุฒิทางการศึกษาและการพัฒนาตนเอง เกี่ยวกับหน้าที่การงาน โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้
....1. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
....2. กลุ่มสนใจวิชาชีพ
....3. หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2539 (กศน.ปวช.)

....1. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

  .....หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนจัดให้บริการแก่ประชาชน เป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาเรียนสั้น ๆ ตามลักษณะของ
เนื้อหาที่สามารถจบในตัวเอง มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาอาชีพ ประกอบอาชีพอิสระ และพัฒนาทักษะฝีมือ แรงงานเพื่อเข้าสู่ ตลาดแรงงาน
เช่น การเพาะเห็ด ตัดผม แปรรูปผลผลิตการเกษตร ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อมโลหะ ช่างซ่อมจักรยาน วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น

....2. กลุ่มสนใจวิชาชีพ

  .....เป็นการจัดการศึกษาอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่สามารถจัดได้รวดเร็วเพื่อให้สามารถสนองความต้องการ และความสนใจของ
ผู้เรียนได้ในทันที โดยมีการรวมกลุ่มผู้ที่สนใจในอาชีพเดียวกันมาเรียน กลุ่มหนึ่ง ๆ มีผู้เรียน 15 คนขึ้นไป มีระยะเวลาการเรียนไม่เกิน 30
ชั่วโมง โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในเรื่องนั้น ๆ เป็นผู้สอน (สมาชิกกลุ่มรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุฝึก)

....3. หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2539 (กศน.ปวช.)

  ......เป็นหลักสูตร 3 ปี สำหรับผู้เรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น และกำลังทำงานในสถานประกอบการ เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถ และมีทักษะวิชาชีพเฉพาะด้าน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติทีดีต่อการประกอบอาชีพ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับการศึกษาของผู้เรียนให้สูงขึ้น โดยไม่ต้อง
เสียเวลาทำงาน ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรนี้จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบโรงเรียน
......สาขาวิชาที่เปิดสอนมี 17 สาขาวิชา คือ
.........- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
.........- การจัดการ
.........- การโรงแรมและการท่องเที่ยว
.........- ภาษาอังกฤษธุรกิจ
.........- ธุรกิจและบริการอุตสาหกรรม
.........- การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
.........- ธุรกิจอาหาร
.........- ผ้าและเครื่องแต่งกาย
.........- ช่างยนต์
.........- ช่างอุตสาหกรรมเซรามิก
.........- ช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
.........- ช่างเชื่อมอุตสาหกรรม
.........- ช่างกลโรงงาน
.........- ช่างควบคุมงานก่อสร้าง
.........- ช่างเขียนแบบก่อสร้าง
.........- อิเล็กทรอนิกส์
.........- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์


  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพะเยา
425 หมูที่ 11 ถนนซุปเปอรไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทร.0-5488-7065 , 0-5488-7066 โทรสาร.0-54887067 ,0-5488-7068
Emil สำนักงาน กศน.จ.พะเยา : pyonfe@gmail.com , nfephayao@hotmail.com / webmaster : comscizaa731@hotmail.com
ปรับปรุงพัฒนาโดย : Wutthichai berkban กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สำนักงาน กศน.จ.พะเยา ขอขอบคุณ Atommysite - narongrit.net และ ครู กศน.ดอทคอม