[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

....

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
  สำนักงาน กศน.จังหวัด พะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

  
  การศึกษาขั้นพิ้นฐาน
  การศึกษาต่อเนื่อง
  การศึกษาตามอัธยาศัย
  ส่งเสริมการรู้หนังสือ

  
  กลุ่มแผนงาน
  กลุ่มส่งเสริมปฎิบัติการ
  กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
  ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
  สถาบันการศึกษาทางไกล
  สถาบัน กศน.กทม.

  
  รับ-ส่งหนังสือราชการ (e_office)
  งบประมาณออนไลน์ (e_budget)
  ข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียน 2555
  ข้อมูลบุคลากร กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูล ครู.กศน.ตำบล
  ข้อมูล ครูอาสาสมัครฯ
  ข้อมูล กศน.ตำบล
  ข้อมูลเครือข่าย กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลคลังปัญญาผู้สูงอายุ

  

  

  

  

  

  

  


  

  
 เริ่มนับ 26 / มี.ค. / 2553
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
130 คน
สถิติเดือนนี้
393 คน
สถิติปีนี้
393 คน
สถิติทั้งหมด
167898 คน
(Show/hide IP)
Untitled Document
 
....การศึกษาขั้นพิ้นฐาน สำนักงาน กศน.จ.พะเยา

  .....การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ เป็นการจัดเพื่อขยายโอกาส ทางการศึกษาและส่งเสริมให้ประชาชนที่พลาดโอกาสทางการศึกษา
หาความรู้ด้วยตนเองอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ ไปปรับปรุงคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น หรือเพื่อเป็นพื้นฐาน ใน
การศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป โดยกำหนดหลักสูตรการศึกษานอก โรงเรียนสายสามัญ ไว้ดังนี้
....1. หลักสูตรการศึกษาเบ็ดเสร็จพื้นฐาน
....2. หลักสูตรการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา
....3. หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับประถมศึกษา
....4. หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
....5. หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

....1. หลักสูตรการศึกษาเบ็ดเสร็จพื้นฐาน

  .....การศึกษาเบ็ดเสร็จพื้นฐานเป็นการจัดการเรียนการสอนให้ กับผู้ไม่รู้หนังสือ ผู้ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ หรือผู้ที่ยังไม่จบ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ให้สามารถอ่าน เขียนและคิดคำนวณ รวมทั้งการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการ “คิดเป็น” สามารถ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน แก้ไข
ความเชื่อและวิธีดำเนิน ชีวิตอันเป็นอุปสรรคต่อการกินดีอยู่ดี เพื่อเป็นการช่วยยกระดับ ความเป็นอยู่ของชาวชนบท ซึ่งมีหลักสูตรเฉพาะ
ที่หลากหลาย สำหรับกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มชาวไทยมุสลิมทางภาคใต้ กลุ่มชน ชาวเขาทางภาคเหนือเป็นต้น หลักสูตรเทียบเท่าระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4

....2. หลักสูตรการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา

  .....หลักสูตรประถมศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา พุทธศักราช 2524 เป็นหลักสูตรที่มีรูปแบบเฉพาะ สำหรับกลุ่มคนชาวเขาที่ไม่รู้หนังสือ
ในแถบภาคเหนือ และตะวันตกของประเทศไทย โดยเป็นการ จัดการศึกษาที่ยึดชุมชนเป็นหลัก มุ่งให้เกิดการพัฒนาแก่บุคคล และชุมชนใน
เขตภูเขา กรมการศึกษานอกโรงเรียนตั้งใจที่จะขยายการให้บริการทางการศึกษาที่สนองตอบต่อความต้องการ และปัญหาของชุมชน
ชาวเขาโดยเฉพาะ และส่งผลให้ชาวไทยภูเขาที่ไม่รู้หนังสือจำนวนมาก สามารถอ่านออกเขียนได้ หลักสูตรนี้เทียบเท่าระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6

....3. หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2531

  .....เป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน และให้คงสภาพการอ่านออกเขียนได้ คิดคำนวณได้และดำรงตนเป็น
พลเมืองดีในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข โดยมีการจัดหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาดังนี้
.....ระดับประถมศึกษา (ป.6)
.....1. กลุ่มสภาพประสบการณ์พื้นฐาน (บังคับ) 190 สภาพ
.........1. กลุ่มสภาพประสบการณ์เสริม เลือกไม่น้อยกว่า 60 สภาพ
.........2. รวม 2 กลุ่มสภาพประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 250 สภาพ
.....ผู้ที่จบหลักสูตรต้องผ่านสภาพประสบการณ์พื้นฐาน (บังคับ) 190 สภาพ และกลุ่มสภาพประสบการณ์ (เลือก) ไม่น้อยกว่า 60 สภาพ
การผ่านกลุ่มสภาพประสบการณ์ต่าง ๆ อาจผ่านได้โดยการเทียบโอนผลการเรียนหรือผ่านข้อทดสอบตาม เกณฑ์ที่กำหนด ผู้เรียนจะต้อง
ผ่านกลุ่มสภาพประสบการณ์รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 250 สภาพ และใช้เวลาเรียนไม่น้อย กว่า 500 ชั่วโมง ยกเว้นกรณีมีการเทียบโอน
ผลการเรียนก็สามารถจบได้ก่อนกำหนด

....4. หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2530

  ......เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลัสูตจรการศึกษานอกโรงเรียนระดับประถมศึกษา การศึกษาระดับ นี้มุ่งที่จะส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการศึกษา
หาความรู้แต่พลาดโอกาสที่จะศึกษาต่อในระบบโรงเรียนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ ฝึกทักษะและปลูกฝังเจตคติที่จำเป็นในการดำรงชีวิต
และการประกอบอาชีพได้เท่าเทียมกับผู้อื่น สามารถปฏิบัติตนให้ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามสมควรแก่อัตภาพ หลักสูตรนี้มี
ความสอดคล้องกับหลักสูตร ระดับเดียวกับในระบบโรงเรียนและมีความยืดหยุ่นพอเพียงที่จะให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ตามความสามารถ
ความถนัด ความสนใจ และความต้องการของตน โดยมีการจัดหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้
.....ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
.....1. หมวดวิชาบังคับ 4 หมวดวิชา
.........1. ภาษาไทย
.........2. คณิตศาสตร์
.........3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
.........4. โลกของงานอาชีพ
.....2. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หมวด
.........- หมวดวิชาที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร
.....3. รวมไม่น้อยกว่า 7 หมวด
..........การจบหลักสูตรนักศึกษาต้องผ่านหมวดวิชาบังคับ 4 หมวดวิชา และหมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 3 หมวดวิชา และต้องผ่านกิจกรรม
การพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ตามที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนกำหนด

....5. หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2530

  .....เป็นการจัดการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยสามารถเลือกแผน การเรียนและสายวิชาที่เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายในการเรียนของตน ดังนี้
.....1. แผน ก. แผนการเรียนเพื่อการศึกษาต่อ เปิดสอน 4 สายวิชา คือ
.........1.1 สายคณิต-วิทย์ สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในกลุ่มสาขาวิชาเกี่ยวกับการแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ฯลฯ
.........1.2 สายศิลป์-คำนวณ สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ พาณิชยศาสตร์
.........1.3 สายศิลป-ภาษา สำหรับผู้ต้องการจะศึกษาต่อในกลุ่มวิชาอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์
.........1.4 สายทั่วไป สำหรับผู้ต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอื่น ๆ
....2. แผน ข. แผนการเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปิดเฉพาะสายวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต
....3. แผน ค. แผนการเรียนเพื่อการประกอบอาชีพ
........โดยมีการจัดหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้
........ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
.............1. หมวดวิชาบังคับ 5 หมวดวิชา
.................1. ภาษาไทย 1
.................2. สังคมศึกษา 1
.................3. วิทยาศาสตร์ 1 หรือ 2
.................4. พลานามัย
.................5. พื้นฐานวิชาชีพ
.............2. หมวดวิชาเลือก
.................ไม่น้อยกว่า 3 หมวดวิชา
.....................- หมวดวิชาที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร
.............3. รวมไม่น้อยกว่า 8 หมวด
.................การจบหลักสูตานักศึกษาต้องผ่านหมวดวิชาบังคับ 5 หมวดวิชา และหมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 3 หมวดวิชา .............และจะต้องผ่านกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนกำหนด
.............วิธีเรียน
.................การดำเนินงานการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับ ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
............ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้จัดการการเรียนการสอนออกเป็น 3 วิธี ดังนี้
.............1. วิธีเรียนแบบชั้นเรียน (ชร.) ผู้เรียนจะต้องเข้าเรียนในชั้นเรียนระหว่างเวลา 17.00 – 20.00 น.
.............2. วิธีเรียนทางไกล (ทก.) ผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารรายวิชา รายการวิทยุ/โทรทัศน์ และพบกลุ่มสัปดาห์ล่ะ 1 ครั้ง
.............3. วิธีเรียนแบบด้วยตนเอง (ตอ.) ผู้เรียนต้องศึกษาด้วยตนเองและเข้าร่วมกิจกรรมพบกลุ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพะเยา
425 หมูที่ 11 ถนนซุปเปอรไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทร.0-5488-7065 , 0-5488-7066 โทรสาร.0-54887067 ,0-5488-7068
Emil สำนักงาน กศน.จ.พะเยา : pyonfe@gmail.com , nfephayao@hotmail.com / webmaster : comscizaa731@hotmail.com
ปรับปรุงพัฒนาโดย : Wutthichai berkban กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สำนักงาน กศน.จ.พะเยา ขอขอบคุณ Atommysite - narongrit.net และ ครู กศน.ดอทคอม