ชื่อ - สกุล :นายสุรพล วงศ์หวัน
ตำแหน่ง :ผอ.สนง.กศน.จังหวัดพะเยา
หน้าที่หลัก :บริหารหารการศึกษา
ที่อยู่ :425 หมู่ 11 ต.ต่อม อ.เมือง จ.พะเยา
Telephone :0898511823
Email :suraphon11823@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มการศึกษานอกระบบ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มศึกษานิเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มตรวจสอบภายใน
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร