ชื่อ - สกุล :นางพรรณี ใหม่ประสิทธิกุล
ตำแหน่ง :รอง ผอ.สนง.กศน.จ.พะเยา
หน้าที่หลัก :บริหารการศึกษา
ที่อยู่ :425 หมู่ 11 ต.ต๋อม อ.เืองพะเยา จ.พะเยา
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบริหารพัสดุและทรัพย์สิน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มการศึกษานอกระบบ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานศูนย์ทะเบียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มศึกษานิเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มตรวจสอบภายใน
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร