[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพะเยา

ตัวอย่างแบบฟอร์มคำร้อง/ขอ  
 

แบบมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ

 แบบขอสับเปลี่ยนเวรรักษาการณ์

 แบบขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     ไฟล์ที่ 1   ไฟล์ที่ 2

 แบบขออนุมัติยืมเงิน   ไฟล์ที่ 1   ไฟล์ที่2     ไฟล์ที่ 3

 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่

 แบบคำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล

 แบบคำร้องขอมีบัตรหรือเปลี่ยนบัตรข้าราชการ-ลุกจ้างประจำ

 แบบขอ statement กรุงไทย

 แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน

 แบบขอยกเลิกวันลา

 แบบขออนุญาตไปราชการ

 แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร

 แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว

 แบบลาพักผ่อน

 แบบใบขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ

 แบบใบคำร้องขอหน้งสือรับรองเงินเดือน

 แบบใบคำร้องทั่วไป

 แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

 แบบใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

 แบบใบมอบฉันทะ

 แบบใบมอบอำนาจ

 แบบใบสำคัญรับเงิน

 แบบฟอร์มประเภทต่างๆ ( ณ เม.ย.61)

 แบบฟอร์มวันลา ( ณ วันที่ 7 มี.ค.61)

 แ
บบคำร้องขอย้ายพนักงานราชการระบบหนังสือราชการออนไลน์ (E-Office)

Image

ระบบงบประมาณออนไลน์ (E-Budget)

Image

ระบบบุคลากรออนไลน์ (E-person)

Image

ระบบบสลิปเงินเดือนออนไลน์

Image

ระบบผู้จบหลักสูตรโรงเรียนผู้ใหญ่ (E-Register)

Image

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (DMIS60)

Image

ระบบนักเรียนออกกลางคันกระทรวงศึกษาธิการ

Image

ระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ กศน.จ.พะเยา

Image
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพะเยา
425 หมูที่ 11 ถนนซุปเปอรไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทร.0-5488-7065 , 0-5488-7066 โทรสาร.0-54887067 ,0-5488-7068

ปรับปรุงพัฒนาโดย : Wutthichai berkban กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สำนักงาน กศน.จ.พะเยา ขอขอบคุณ Atommysite - ครู กศน.ดอทคอม