[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพะเยา

ข้อมูล กศน.ตำบล  
 

...ข้อมูล กศน.ตำบล ในสังกัดสำนักงาน กศน.จ.พะเยา


.....สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา มี กศน.ตำบล จำนวน 68 แห่ง เพื่อดำเนินกิจกรรมเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตสำหรับประชาชนในชุมชน เป็นสถานที่สร้างโอกาสในการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการถ่ายทอดวิทยาการภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนให้ดำรงและสืบเนื่องต่อไป เป็นแหล่งในการบริการชุมชน ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เน้นกระบวนการเรียนรู้ในวิถีชีวิตให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ และเกิดสังคมการเรียนรู้ การพึ่งพาตนเอง และการเสริมสร้างวิถีชีวิตที่เป็นประชาธิปไตย 

....สังกัด กศน.อำเภอเมืองพะเยา


กศน.ตำบลเวียง... .....       กศน.ตำบลบ้านใหม่.    .      กศน.ตำบลสันป่าม่วง 
กศน.ตำบลแม่ต๋ำ.... . .       กศน.ตำบลจำป่าหวาย..       กศน.ตำบลแม่กา
กศน.ตำบลแม่นาเรือ...      กศน.ตำบลท่าวังทอง...        กศน.แม่ปืม
กศน.ตำบลตุ่น...........        กศน.ตำบลแม่ใส..........      กศน.ตำบลท่าจำปี 
กศน.ตำบลบ้านต๊ำ.....         กศน.ตำบลบ้านสาง... .       กศน.ตำบลต๋อม......
..
....สังกัด กศน.อำเภอเชียงคำ


กศน.ตำบลหย่วน.. .... .......         กศน.ตำบลทุ่งผาสุก..............        กศน.ตำบลเชียงบาน 
กศน.ตำบลน้ำแวน..............        กศน.ตำบลอ่างทอง ............  .      กศน.ตำบลร่มเย็น
กศน.ตำบลเวียง..................        กศน.ตำบลแม่ลาว................       กศน.ตำบลเจดีย์คำ
กศน.ตำบลฝายกวาง

....สังกัด กศน.อำเภอปง


กศน.ตำบลปง....................         กศน.ตำบลขุนควร.................      กศน.ตำบลนาปรัง
กศน.ตำบลควร...................        กศน.ตำบลผาช้างน้อย.......... ..    กศน.ตำบลงิม 
กศน.ตำบลออย 

....สังกัด กศน.อำเภอเชียงม่วน


กศน.ตำบลเชียงม่วน......... .       กศน.ตำบลสระ ...................     กศน.ตำบลบ้านมาง

....สังกัด กศน.อำเภอภูกามยาว


กศน.ตำบลห้วยแก้ว .....   กศน.ตำบลแม่อิง ........       กศน.ตำบลดงเจน 

....สังกัด กศน.อำเภอจุน


กศน.ตำบลห้วยข้าวก่ำ      กศน.ตำบลจุน............        กศน.ตำบลลอ 
กศน.ตำบลหงส์หิน.....      กศน.ตำบลทุ่งรวงทอง...       กศน.ตำบลห้วยยางขาม 
กศน.ตำบลพระธาตุขิงแกง 

....สังกัด กศน.อำเภอแม่ใจ


กศน.ตำบลแม่ใจ ............. . ..      กศน.ตำบลศรีถ้อย.....................  กศน.ตำบลแม่สุก 
กศน.ตำบลป่าแฝก...............       กศน.ตำบลบ้านเหล่า หมู่ 6.........  กศน.ตำบลเจริญราฎร์ 
กศน.ตำบลบ้านเหล่า หมู่ 3 
....สังกัด กศน.อำเภอภูซาง


กศน.ตำบลบ้านสบบง..........        กศน.ตำบลป่าสัก .........      กศน.ตำบลทุ่งกล้วย 
กศน.ตำบลเชียงแรง...........        กศน.ตำบลภูซาง 

....สังกัด กศน.อำเภอดอกคำใต้


กศน.ตำบลบ้านถ้ำ. ....      กศน.ตำบลคือเวียง........ .    กศน.ตำบบ้านปิน 
กศน.ตำบลบุญเกิด...      กศน.ตำบลสว่างอารมณ์ .      กศน.ตำบลสันโค้ง 
กศน.ตำบลดงสุวรรณ .      กศน.ตำบลห้วยลาน..... .      กศน.ตำบลดอนศรีชุม 
กศน.ตำบลดอกคำใต้...     กศน.ตำบลป่าซาง.........        กศน.ตำบลหนองหล่ม 


ระบบหนังสือราชการออนไลน์ (E-Office)

Image

ระบบงบประมาณออนไลน์ (E-Budget) 2564

Image

ระบบบุคลากรออนไลน์ (E-person)

Image

ระบบบสลิปเงินเดือนออนไลน์

Image

ระบบผู้จบหลักสูตรโรงเรียนผู้ใหญ่ (E-Register)

Image

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (DMIS)

Image
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพะเยา
425 หมูที่ 11 ถนนซุปเปอรไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทร.0-5488-7065 , 0-5488-7066 โทรสาร.0-54887067 ,0-5488-7068

ปรับปรุงพัฒนาโดย : Wutthichai berkban กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สำนักงาน กศน.จ.พะเยา ขอขอบคุณ Atommysite - ครู กศน.ดอทคอม