[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพะเยา

คำขวัญจัดกระบวนการศึกษา  
 คำขวัญการจัดกระบวนการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

"ยุทธก๋าน กว๊าน 59 มุ่งสู่เป้า เข้าถึงแก่น"


ยุทธก๋าน กว๊าน 59

          “ยุทธก๋าน กว๊าน 59 เป็นยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ซึ่งประกอบด้วย  5 กลยุทธ์ 9 อำเภอดี 9 ผลงานเด่น ดังนี้

          ๕ กลยุทธ์ ประกอบด้วย

                  ๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์และความเป็นเลิศ

                  ๒. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ

                  ๓. การสร้างความเข้มแข็งให้กับ กศน.อำเภอ และกศน.ตำบล

                  ๔. การสร้างเครือข่ายความรวมมือ

                  ๕. การสร้างศักดิ์ศรีองค์การ กศน.พะเยา

           ๙ อำเภอดี ผลงานเด่น (Best Practice) ประกอบด้วย

                  ๑. หนึ่งชุมชน/หมู่บ้านเข้มแข็ง

                  ๒. หนึ่งอาชีพสร้างรายได้

                  ๓. หนึ่งสาระวิชา การศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.

                  ๔. หนึ่งชุมชน/หมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ (หมู่บ้านรักการอ่าน

                  ๕. หนึ่งงานวิจัยเพื่อการพัฒนา (๕ บท)

                  ๖. หนึ่งคุณธรรมนำชีวิต (ค่านิยม ๑๒ ประการ)

                  ๗. หนึ่งอำเภอ หนึ่งดีเด่น (สถานศึกษา,บุคคล,กิจกรรม)

                  ๘. หนึ่งโครงงานนักศึกษา กศน.ดีเด่น

                  ๙. หนึ่งเป้าหมายพิเศษ (ผู้สูงอายุ,คนพิการ,พื้นที่สูง)ระบบหนังสือราชการออนไลน์ (E-Office)

Image

ระบบงบประมาณออนไลน์ (E-Budget)

Image

ระบบบุคลากรออนไลน์ (E-person)

Image

ระบบบสลิปเงินเดือนออนไลน์

Image

ระบบผู้จบหลักสูตรโรงเรียนผู้ใหญ่ (E-Register)

Image

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (DMIS60)

Image
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพะเยา
425 หมูที่ 11 ถนนซุปเปอรไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทร.0-5488-7065 , 0-5488-7066 โทรสาร.0-54887067 ,0-5488-7068

ปรับปรุงพัฒนาโดย : Wutthichai berkban กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สำนักงาน กศน.จ.พะเยา ขอขอบคุณ Atommysite - ครู กศน.ดอทคอม