[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพะเยา

แบบฟอร์มต่าง ๆ /คำร้อง  
 

แบบมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
 แบบขอสับเปลี่ยนเวรรักษาการณ์
 แบบขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 ใบแนบเบิกค่าชดเชยน้ำมันรถยนต์ส่วนตัว 
 แบบขออนุมัติยืมเงิน

 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว (ข้าราชการบำนาญ)
 แบบคำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
 แบบคำร้องขอมีบัตรหรือเปลี่ยนบัตรข้าราชการ-ลุกจ้างประจำ
 แบบขอ statement กรุงไทย
 แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน
 แบบขอยกเลิกวันลา
 แบบขออนุญาตไปราชการ
 แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
 แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
 แบบลาพักผ่อน
 แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ

 แบบใบขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ
 แบบใบคำร้องขอหน้งสือรับรองเงินเดือน
 แบบใบคำร้องทั่วไป
 แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 แบบใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
 แบบใบมอบฉันทะ
 แบบใบมอบอำนาจ
 แบบใบสำคัญรับเงิน
 แบบฟอร์มประเภทต่างๆ ( ณ เม.ย.61)
 แ
บบคำร้องขอย้ายพนักงานราชการ
บบขอลาออกพนักงานราชการระบบหนังสือราชการออนไลน์ (E-Office)

Image

ระบบงบประมาณออนไลน์ (E-Budget)

Image

ระบบบุคลากรออนไลน์ (E-person)

Image

ระบบบสลิปเงินเดือนออนไลน์

Image

ระบบผู้จบหลักสูตรโรงเรียนผู้ใหญ่ (E-Register)

Image

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (DMIS60)

Image
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพะเยา
425 หมูที่ 11 ถนนซุปเปอรไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทร.0-5488-7065 , 0-5488-7066 โทรสาร.0-54887067 ,0-5488-7068

ปรับปรุงพัฒนาโดย : Wutthichai berkban กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สำนักงาน กศน.จ.พะเยา ขอขอบคุณ Atommysite - ครู กศน.ดอทคอม