20 ส.ค. 2560    ส่งแบบสอบถามในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
20 ส.ค. 2560    การจัดการทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำงบประมาณ 2560 (เอกสารแก้ไขใหม่)  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
20 ส.ค. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
20 ส.ค. 2560    เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว      รับ
20 ส.ค. 2560    การจััดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
20 ส.ค. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมการตรวจกระดาษคำตอบ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
20 ส.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
18 ส.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ วันที่ 23-25 สิงหาคม 2560  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
18 ส.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ วันที่ 21 สิงหาคม 2560  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
18 ส.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ วันที่ 22 สิงหาคม 2560  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
18 ส.ค. 2560    ส่งแบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการประชุมและปฏิบัติการของสถานศึ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
18 ส.ค. 2560    รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
18 ส.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
18 ส.ค. 2560    พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน.ประจำปี 2560  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ      รับ
18 ส.ค. 2560    รายงานผลการทำดอกไม้จันทน์เดือนสิงหาคม  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว      รับ
17 ส.ค. 2560    ข้อมูลจำนวนนักเรียนออกกลางคัน  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว      รับ
17 ส.ค. 2560    รายงานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน      รับ
17 ส.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
17 ส.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
17 ส.ค. 2560    ขอข้อมูลจำนวนนักเรียนออกกลางคัน  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
16 ส.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ      รับ
16 ส.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
16 ส.ค. 2560    ส่งแบบตอบร้บเข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูมีว  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
05 ส.ค. 2546    ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ      รับ
01 ส.ค. 2546    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน      รับ
01 ส.ค. 2546    แจ้งรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
01 ส.ค. 2546    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้      รับ
01 ส.ค. 2546    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้      รับ
01 ส.ค. 2546    แจ้งส่งรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์และตรวจคุณภาพแบบทด  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว      รับ
01 ส.ค. 2546    แจ้งรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์และตรวจคุณภาพแบบทดสอบ  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
01 ส.ค. 2546    แจ้งส่งรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์และตรวจคุณภาพแบบทด  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
09 ส.ค. 2560    ขอข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
09 ส.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
09 ส.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
09 ส.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
08 ส.ค. 2560    การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน      รับ
08 ส.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
07 ส.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
07 ส.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
04 ส.ค. 2560    รายงานผลการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
04 ส.ค. 2560    รายงานผลการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
04 ส.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
03 ส.ค. 2560    การดำเนินกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลและรายงานผลการดำเนินงาน  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
02 ส.ค. 2560    ส่งแบบรายงานโครงการกิจกรรมภายใต้แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
01 ส.ค. 2560    ขอส่งรายงานผลดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟ จังหวัดพะเยา  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
01 ส.ค. 2560    การรายงานผลการจัดทำดอกไม้จันทน์  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ      รับ
01 ส.ค. 2560    การรายงานผลการทำดอกไม้จันทน์  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ      รับ
27 ก.ค. 2560    แจ้งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-NET) ครั้งที่ 1  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
27 ก.ค. 2560    ขอส่งแบบตอบรับขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์ ครั้งที  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
26 ก.ค. 2560    เสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน      รับ
26 ก.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
25 ก.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน      รับ
25 ก.ค. 2560    การดำเนินกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลและรายงานผลการดำเนินงาน  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
25 ก.ค. 2560    แบบสอบถามความคิดเห็นต่อคู่มือการปฏิบัติงาน หัวหน้า กศน.ตำบล  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว      รับ
24 ก.ค. 2560    การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
24 ก.ค. 2560    ส่งแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2560  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
24 ก.ค. 2560    รายงานผลการจัดทำดอกไม้จันทน์  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
24 ก.ค. 2560    รายงานผลการจัดทำดอกไม้จันทน์  สำนักงาน กศน.จ.พะเยา      รับ
24 ก.ค. 2560    การดำเนินงานตามแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
21 ก.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
21 ก.ค. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมหรือส่งผลงานวิชาการระดับชาติ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
20 ก.ค. 2560    รายงานการสั่งข้อสอบ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน      รับ
20 ก.ค. 2560    รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
20 ก.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน      รับ
19 ก.ค. 2560    การรายงานผลการทำดอกไม้จันทน์  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว      รับ
19 ก.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
19 ก.ค. 2560    การสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว      รับ
19 ก.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
19 ก.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
19 ก.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
18 ก.ค. 2560    การสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
17 ก.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
17 ก.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
17 ก.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน      รับ
17 ก.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
17 ก.ค. 2560    การดำเนินงานตามแผนอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว      รับ
14 ก.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
14 ก.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
13 ก.ค. 2560    ส่งข้อมูลทางการศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว      รับ
13 ก.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
13 ก.ค. 2560    ส่งแบบรายงานผลการจัดทำดอกไม้จันทน์ เดือนกรกฎาคม  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
13 ก.ค. 2560    ส่งแบบรายงานการปลูกดอกดาวเรืองฯ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
13 ก.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
13 ก.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
12 ก.ค. 2560    แจ้งให้ส่งรายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว. ที่มีความประสงค์ขอรับพระราชทานเข็มที่ระรึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
11 ก.ค. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
11 ก.ค. 2560    รายงานการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
11 ก.ค. 2560    คืนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายซ้ำ  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
07 ก.ค. 2560    รายงานผลการจัดกิจกรรมของลูกเสือ-เนตรนารี กศน.อำเภอปง  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
07 ก.ค. 2560    ส่งรายชื่อครูผู้กำกับการปฎิบัติงานเก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อย  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน      รับ
07 ก.ค. 2560    แจ้งรายชื่อครูผู้กำกับดูแลการสำรวจข้อมูลผู้มีรา่ยได้น้อย  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
07 ก.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
06 ก.ค. 2560    จัดส่งข้อมูลประกอบแผนปฏิบัติการประจำปี 2561-2562  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
06 ก.ค. 2560    ขอส่งคืนเงินงบประมาณโครงการ จัดหลักสูตรอายุ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน      รับ
06 ก.ค. 2560    ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
06 ก.ค. 2560    ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมการป้องกันการแก้ไขปัญหาหมอกควัน  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
05 ก.ค. 2560    ส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของกองลูกเสือ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
05 ก.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
05 ก.ค. 2560    ส่งรายงานผลการจัดการกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญประโยชน์ของกองลูกเสือ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว      รับ
05 ก.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
03 ก.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
03 ก.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
30 มิ.ย. 2560    ส่งแบบฟอรม์การจัดทำแผนโครงการอบรมประวัติศาสตร์  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
30 มิ.ย. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน      รับ
30 มิ.ย. 2560    การจัดทำแผนการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยของคุลากรในสถานศึกษา และหน่วยงานในสั  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
30 มิ.ย. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน      รับ
29 มิ.ย. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว      รับ
27 มิ.ย. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
27 มิ.ย. 2560    ส่งแบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
26 มิ.ย. 2560    ขอยืมงบประมาณ งบดำเนินงาน ค่าจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
26 มิ.ย. 2560    ขอยืมงบประมาณ งบดำเนินงาน ค่าจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
26 มิ.ย. 2560    ขอความอนุเคราะห์รถโมบายส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
26 มิ.ย. 2560    ส่งแบบรายงานการออกใบอนุญาต การรับรองมาตรฐานฯ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
23 มิ.ย. 2560    ขอยื่นแบบเสนอขอรับแบบประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
23 มิ.ย. 2560    การรายงานผลการจัดทำดอกไม้จันทน์  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน      รับ
23 มิ.ย. 2560    ขออนุญาตไปราชการ แก้ไข  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
22 มิ.ย. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
22 มิ.ย. 2560    ส่งผลงานปรับปรุงผลงานวิชาการของข้าราชการครู  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
21 มิ.ย. 2560    ส่งแบบรายงานข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
21 มิ.ย. 2560    ส่งแบบรายงานผลการจัดทำดอกไม้จันทน์  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
20 มิ.ย. 2560    ขออนุมัติไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ      รับ
19 มิ.ย. 2560    ส่งแผนการจัดโครงการและกิจกรรมบูรณาการขับเคลื่นโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ (ปิดทองหลังพระ)  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
19 มิ.ย. 2560    ข้อมูลทำเนียบครู กศน.ประจำปี2559  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
16 มิ.ย. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน      รับ
16 มิ.ย. 2560    ขอเปลี่ยนแปลงหนังสือส่ง  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
15 มิ.ย. 2560    การทำแผนงาน  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน      รับ
15 มิ.ย. 2560    เปลี่ยนหนังสือส่ง เรื่องการจ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
14 มิ.ย. 2560    การจ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
13 มิ.ย. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
13 มิ.ย. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
12 มิ.ย. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน      รับ
12 มิ.ย. 2560    ส่งแผนโครงการพัฒนาขนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
12 มิ.ย. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
09 มิ.ย. 2560    ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
09 มิ.ย. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
09 มิ.ย. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
06 มิ.ย. 2560    ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
02 มิ.ย. 2560    สำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
26 พ.ค. 2560    การติดตามการใช้คู่มือการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
25 พ.ค. 2560    สมัครผลงานเพื่อคัดเลือกรางวัลสถานศึกษาพอเพียง  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
23 พ.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
23 พ.ค. 2560    ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรผู้จบหลักศูตรการศึกษาขั้นพื้นาน กศน.  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
23 พ.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
22 พ.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการโดยรถตู้จ้างเหมาฉบับแก้ไข  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว      รับ
22 พ.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการโดยรถตู้จ้างเหมา  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว      รับ
22 พ.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว แก้ไข  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
22 พ.ค. 2560    ขออนุาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
22 พ.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว      รับ
22 พ.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
22 พ.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
19 พ.ค. 2560    ส่งแบบกรอกข้อมูลผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
19 พ.ค. 2560    ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
19 พ.ค. 2560    ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
19 พ.ค. 2560    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนรู้และแบบประเมิน  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
19 พ.ค. 2560    ส่งแบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการประชุมและปฏิบัติการของสถานศึ  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
18 พ.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
18 พ.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
18 พ.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ      รับ
17 พ.ค. 2560    กรอกแบบรายงานรับมอบวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์บริจาค บ.ไปรษณ๊ย์ไทย จำกัด  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
16 พ.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน      รับ
16 พ.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ      รับ
11 พ.ค. 2560    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ไทย  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
10 พ.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
09 พ.ค. 2560    ขอยกเลิกวันลา  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
02 พ.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน      รับ
28 เม.ย. 2560    การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมการรู้หนังสือ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว      รับ
27 เม.ย. 2560    แผนดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
25 เม.ย. 2560    แผนการดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรม  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
25 เม.ย. 2560    แผนการดำเนินการด้านโรงเรียนคุณธรรม  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว      รับ
25 เม.ย. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ      รับ
25 เม.ย. 2560    ขออนุญาตใช้รถย&#  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
25 เม.ย. 2560    ส่งแบบรายงานแผ&#  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
24 เม.ย. 2560    มาตรการและแนวท&#  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
24 เม.ย. 2560    รายงานพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพ  ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้      รับ
21 เม.ย. 2560    ขออนุญาตใช้รถย&#  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
21 เม.ย. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน      รับ
20 เม.ย. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
20 เม.ย. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
20 เม.ย. 2560    การรายงานข้อมู&#  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
12 เม.ย. 2560    ขออนุญาตใช้รถย&#  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
11 เม.ย. 2560    ส่งสำรวจการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปี  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว      รับ
11 เม.ย. 2560    ส่งแบบฟอร์มสำร&#  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
11 เม.ย. 2560    ส่งรายงานผลการ&#  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
11 เม.ย. 2560    คณะทำงานพัฒนาสื่อการสอนสำหรับการส่งเสริมการรู้หนังสือ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว      รับ
11 เม.ย. 2560    การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว      รับ
10 เม.ย. 2560    ขอความร่วมมือตรวจสอบวุฒิ  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
07 เม.ย. 2560    รายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ไตรมาส1-2  ศูนย์ กศน.อ.ปง      รับ
04 เม.ย. 2560    ขออนุญาตใช้รถย&#  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
04 เม.ย. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว      รับ
30 มี.ค. 2560    ส่งรายชื่อพนักงานราชการที่มีผลการประเมินระดับดีเด่นในพื้นที่สูง ทุรกันดาร  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
29 มี.ค. 2560    ขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ โครงการห้องสมุดสำหรับชาวตลาด  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
27 มี.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชก&#  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
27 มี.ค. 2560    ขออนุญาตใช้รถย&#  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
27 มี.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชก&#  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
27 มี.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชก&#  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
24 มี.ค. 2560    การขออัตราจ้างเหมาบริการ  ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว      รับ
24 มี.ค. 2560    ขออนุญาตใช้รถย&#  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
24 มี.ค. 2560    ขออนุญาตใช้รถย&#  ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง      รับ
24 มี.ค. 2560    ขออนุญาตไปราชการ  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ
24 มี.ค. 2560    ส่งรายชื่อหัวหน้าส่วนราชการบุคคลที่เชฺิญมาร่วมโครงการ " ห้องสมุดเคลือนที่สำหรับชาวตลาด"  ศูนย์ กศน.อ.จุน      รับ