20 ส.ค. 2560   ขอเชิญร่วมงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ" ประจำปี 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 ส.ค. 2560   ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางปัทมา วีระวานิช) และคณะรอบที่ 2 ประจำ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
20 ส.ค. 2560   เรียน ผอ.กศน.อ.ปง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 ส.ค. 2560   เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 ส.ค. 2560   เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 ส.ค. 2560   ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ส.ค. 2560   ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าว กศน." ฉบับที่ 4/2560  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
18 ส.ค. 2560   แจ้งสถานะให้บริการใช้เครือข่ยสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ GIN และขอจัดสรรความเร็วเครือข่ายก  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
18 ส.ค. 2560   เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ส.ค. 2560   เรียน ผอ.กศน.อ.เชียงคำ ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ส.ค. 2560   เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ขอเชิญประชุมฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
17 ส.ค. 2560   เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง คำสั่งแต่งตั้งฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
17 ส.ค. 2560   เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน , แม่ใจ ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2560   ด่วนที่สุด ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2560   หนังสือเสริมความรู้ วิตามินโฟลิก แอซิด (บี 9)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
16 ส.ค. 2560   ประชาสัมพันธ์จุดเสี่ยงอุบัติเหตุในโรงเรียน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
16 ส.ค. 2560   เชิญประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
16 ส.ค. 2560   เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2560   เรียน ผอ.กศน.อ.เชียงม่วน ตอบรับไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2560   ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กศน. จากการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 26 / 2560 และครั้งที่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2560   ด่วนที่สุด เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนว  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ส.ค. 2546   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และตรวจคุณภาพแบบทดสอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
05 ส.ค. 2546   เรียน ผอ.กศน.อ.เชียงม่วน ตอบรับไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 ส.ค. 2546   เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
05 ส.ค. 2546   เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
05 ส.ค. 2546   เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขออนุญาตใช้สถานที่  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
04 ส.ค. 2546   เรียน ผอ.กศน.อ.ดอกคำใต้ ตอบรับขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ส.ค. 2546   ด่วนที่สุด รายละเอียดตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ส.ค. 2546   ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมประจำเดือน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ส.ค. 2546   เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ส.ค. 2546   ขอข้อมูลจำนวนนักเรียนออกกลางคัน  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
02 ส.ค. 2546   เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ส.ค. 2546   การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ส.ค. 2546   พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ส.ค. 2546   ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา,ดอกคำใต้ และปง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ส.ค. 2546   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบั  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ส.ค. 2546   ด่วนที่สุด การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ส.ค. 2546   ด่วนที่สุด การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2560   ด่วนที่สุด ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2560   ด่วนที่สุด ขอเชิญบุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดรับชมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2560   เรียน ผอ.กศน.อ.ปง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2560   เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2560   ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2560   การรับโอนข้าราชการในสังกัดกระทรวง และกรมต่างๆ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2560   เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา,ดอกคำใต้ และปง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2560   เรียน ผอ.กศน.อ.ปง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2560   เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2560   ด่วนที่สุด ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ส.ค. 2560   การศึกษาหลักสูตร "ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน" รุ่นที่ 17  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ส.ค. 2560   การเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาใ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
08 ส.ค. 2560   การลงพื้นที่ติดตามในพื้นที่จังหวัดพะเยา  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
08 ส.ค. 2560   แจ้งส่งรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์และตรวจคุณภาพแบบทด  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
08 ส.ค. 2560   เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง การแต่งตั้งฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ส.ค. 2560   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนญาตประกอบวิ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ส.ค. 2560   ด่วนที่สุด รายละเอียดการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน ก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ส.ค. 2560   ด่วนที่สุด การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ส.ค. 2560   เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว การคัดเลือกฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ส.ค. 2560   จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
04 ส.ค. 2560   ด่วนที่สุด ขอข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการาศึกษา 2560  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
03 ส.ค. 2560   เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง,เชียงคำ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ส.ค. 2560   การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ส.ค. 2560   การจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรง  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
02 ส.ค. 2560   โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 (ศูนย์แนะแนวฯ)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
02 ส.ค. 2560   การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบลงทุน) ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงห้องสมุดประชาชน  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
02 ส.ค. 2560   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบและแก้ไข/เพิ่มเติมรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบและหัวหน้าสนามสอบการท  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
02 ส.ค. 2560   เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา แต่งตั้งประเมินฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ส.ค. 2560   เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
02 ส.ค. 2560   การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา/นอกสถานศึกษา ปี 2560  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
01 ส.ค. 2560   หนังสือชุดชีวประวัติ "นายปริญญา สุขชิต"  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
01 ส.ค. 2560   ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น NFE Brief  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ