ระบบบริหารงบประมาณ : สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

กราฟแสดงการใช้งบประมาณ

Chart.